Brottsoffermyndighetens utbetalningar

Svar på skriftlig fråga 1998/99:898 besvarad av

den 22 september

Svar på fråga 1998/99:898 om Brottsoffermyndighetens utbetalningar

Justitieminister Laila Freivalds

Johan Pehrson har frågat om jag avser vidta några åtgärder för att komma till rätta med problem till följd av en ökad arbetsbörda vid Brottsoffermyndigheten.

Antalet inkommande ärenden vid Brottsoffermyndigheten har under det första halvåret 1999 ökat med 20 %. Sannolikt beror ökningen på ökade informationsinsatser. Mot bakgrund av framför allt ärendeökningen har regeringen i tilläggsbudget 2 föreslagit att ramanslaget för Brottsoffermyndigheten för innevarande budgetår skall höjas med 1 miljon kronor. Syftet med höjningen är att snabbt möjliggöra personalförstärkningar. För budgetåret 2000 har regeringen @ i enlighet med vad Brottsoffermyndigheten begärt @ föreslagit att myndighetens anslagsram höjs med 1 650 000 kr. Bakgrunden till den föreslagna höjningen är att skapa förutsättningar för att uppnå fastställda verksamhetsmål samt rekrytera och behålla kompetent personal.

Jag delar Johan Pehrsons uppfattning att det är viktigt att brottsskadeersättning inte betalas ut i de fall när ersättningen kunde ha täckts av en försäkring. Under 1998 sjönk summan av utbetalda brottsskadeersättningar med ca 20 %, huvudsakligen till följd av ett fördjupat utredningsarbete av bl.a. den skadelidandes försäkringsförhållanden. Regeringen har i budgetpropositionen framhållit att det är angeläget att detta arbete fortsätter och vidareutvecklas. De föreslagna anslagshöjningarna syftar bl.a. till att göra detta möjligt.

I sammanhanget skall också nämnas att nya regler om bl.a. ansökningstid för brottsskadeersättning har trätt i kraft den 1 juli i år. Den nya bestämmelsen om ansökningstid beräknas medföra att det vid Brottsoffermyndigheten frigörs viss utredningskapacitet som i stället kan användas till att utreda försäkringsförhållandena i de enskilda ärendena.

Skriftlig fråga (Inlämnad 1999-09-09)