Det juridiska ansvaret inom lagstiftningen om kassaregistret

Svar på skriftlig fråga 2016/17:595

Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/04737/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:595 av Lars-Arne Staxäng (M) Det juridiska ansvaret inom lagstiftningen om kassaregistret

Lars-Arne Staxäng har frågat justitie- och migrationsministern om ministern avser att ta några initiativ till en översyn av det juridiska ansvaret inom lagstiftningen om kassaregistret med syftet att finna en rimlig balans i ansvarsfrågan mellan ägaren och den anställde.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Den som är skyldig att använda kassaregister ska registrera all försäljning i kassaregistret och erbjuda kunden ett kassakvitto. Om skyldigheten inte fullgörs, ska Skatteverket ta ut en kontrollavgift. Skatteverket ska dock besluta om hel eller delvis befrielse från kontrollavgiften om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Befrielse kan bli aktuellt bl.a. om avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten. Skatteverket kan således inom gällande regelverk beakta felaktigheter som en anställd gör i ett enskilt fall. Någon översyn av det juridiska ansvaret när det gäller kassaregister är inte aktuell.

Stockholm den 11 januari 2017

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-12-27)