Extra bidrag till Gotland

Svar på skriftlig fråga 2016/17:534

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/07896/TS

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:534 av Nina Lundström (L) Extra bidrag till Gotland

Nina Lindström har frågat mig om hur och när de 49 miljoner kronor som omfördelats på trafikavtal ska komma Gotland till del?

Staten upphandlar genom Trafikverket transportpolitiskt motiverad trafik där det saknas förutsättningar för kommersiell drift men som är viktig för en grundläggande tillgänglighet. Det transportpolitiska motivet att upphandla trafiken är att skapa tillgänglighet i hela landet.

Medel för sådan upphandlad trafik finns anvisat av staten på anslaget för trafikavtal vilket innebär att Trafikverket från detta betalar ersättning till trafikföretag för interregional kollektiv persontrafik med flyg, tåg, båt eller buss. Trafikavtalen uppgår till totalt 900 miljoner kronor per år, efter den tillfälliga förstärkningen i samband med budgetpropositionen för 2017.

Såsom Nina Lundström påpekar beräknas kostnaderna för anslaget 1:7 Trafikavtal tillfälligt öka med 49 000 000 kronor per år under perioden 2017–2020 för att upprätthålla nuvarande tillgänglighetsnivå för kollektivtrafiken. Det är det nya Gotlandsavtalet som löper från 2017 som inledningsvis utan anslagstillskottet skulle ha kunnat påverka ev. övriga avtal vad gäller bl.a. tillgänglighet genom att vara dyrare än det nuvarande avtalet för Gotlandstrafiken.

Trafikverket ansvarar för statens avtal om linjesjöfarten till Gotland. Genom det nya färjeavtalet för perioden 2017–2027 har Trafikverket haft som målsättning att skapa avtal om en långsiktig och hållbar trafiklösning för resenärernas och näringslivets behov och önskemål. Avtalet innebär att upphandlingskraven har uppfyllts och att Gotlandstrafiken får ett nytt fartyg med modern och miljövänligare drift. Sammantaget har detta inneburit att kostnaderna i fastpris per år ökat. Trafiken ska ligga i linje med de transportpolitiska målen, bidra till Gotlands utveckling och ge en tillfredsställande transportförsörjning för passagerare och gods.

Stockholm den 12 januari 2017

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-12-15)