Fartyg som skyddsobjekt

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1591 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)


Fö2018/00974/RS

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1591 av Johan Hultberg (M) Fartyg som skyddsobjekt

Johan Hultberg (M) har frågat mig om jag är villig att ta initiativ till en lagändring i syfte att göra det möjligt att klassa fartyg avsedda för transport av särskilt farlig och skyddsvärdig last, såsom kärnämne och kärnavfall, som skyddsobjekt.

Vissa byggnader m.m. som används för samhällsviktig verksamhet kan med stöd av skyddslagen (2010:305) ges ett förstärkt skydd mot bl.a. sabotage och terroristbrott. Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Skyddslagen innehåller också bestämmelser om straff för den som t.ex. bryter mot tillträdesförbudet. Den 1 juli 2018 infördes en del ändringar i skyddslagen som bl.a. innebar att straffet för intrång på skyddsobjekt skärptes (prop. 2017/18:102, bet. 2017/18:FöU17, rskr. 2017/18:280).

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att se över vilka författningsändringar som kan behöva göras för att bättre kunna värna totalförsvarets intressen på olika områden inom samhället (Fö 2017:02, Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet). I uppdraget ingick att bedöma om det finns behov av utökade möjligheter att besluta om skyddsobjekt till skydd för civil och militär verksamhet. Kommittén redovisade denna del av sitt uppdrag i delbetänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26) i mars 2018. I delbetänkandet behandlar kommittén bl.a. frågan om skydd för transporter av särskilt farliga ämnen, såsom kärnämne och kärnavfall. Kommittén föreslår inte att den här typen av transporter ska kunna utgöra skyddsobjekt.

Delbetänkandet har remitterats och svar ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 5 september 2018. Ärendet kommer därefter att beredas inom Regeringskansliet. Jag har inte för avsikt att föregripa den processen.

Stockholm den 13 augusti 2018

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-07-30)