Försvarsmaktens uppgifter i samband med extraordinära händelser

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1587 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)


Fö2018/00960/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1587 av Daniel Bäckström (C) Försvarsmaktens uppgifter i samband med extraordinära händelser

Daniel Bäckström har frågat mig om jag skyndsamt avser att se över regelverk och förordningar som reglerar Försvarsmaktens uppgifter i samband med bränder och andra extraordinära händelser.

Det finns ett tydligt regelverk. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska Försvarsmakten, precis som alla andra statliga myndigheter, lämna stöd till räddningsinsatser, t.ex. brandbekämpning. Stöd ska lämnas med de lämpliga resurser myndigheten har om räddningsledaren begär det och förutsatt att ett stöd inte allvarligt hindrar myndighetens vanliga verksamhet. Försvarsmakten kan även lämna stöd enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om stöd som behövs i samband med brandbekämpning, men som inte avser deltagande i själva räddningsinsatsen. Stöd enligt förordningen får endast lämnas om Försvarsmakten har resurser som är lämpliga för uppgiften och det inte allvarligt hindrar myndighetens ordinarie verksamhet eller dess medverkan enligt lagen om skydd mot olyckor.

Stödet från Försvarsmakten i de pågående brandbekämpningsinsatserna är omfattande. Dagligen har cirka 500 personer ur Försvarsmakten deltagit i brandbekämpningsinsatserna, varav flertalet kommer från hemvärnet. I myndighetens stöd ingår bl.a. brandbekämpning med helikoptrar, luftrumsövervakning över brandområdena, transportflyg, fordon, flygdrivmedel, vattentankbilar, utspisning och sjukvård.

Det pågår ett intensivt arbete med att släcka skogsbränderna runt om i Sverige. När väl bränderna är släckta är det viktigt att utvärdera händelserna för att se vad som kan utvecklas i framtiden.

Stockholm den 6 augusti 2018

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-07-20)