handikapp- och äldreomsorg

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1412 besvarad av

den 27 september

Svar på fråga 1999/2000:1412 om handikapp- och äldreomsorg

Socialminister Lars Engqvist

Ester Lindstedt-Staaf har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att handikappomsorg och äldreomsorg ska redovisas var för sig.

Jag instämmer i Ester Lindstedt-Staafs konstaterande att funktionshindrade aktiva personer på grund av sitt funktionshinder kan ha andra behov av stöd än äldreomsorg. På samma sätt bör inte heller redovisningen av handikappomsorgen och äldreomsorgen sammanblandas. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag gjort en övergripande utredning av de tekniska möjligheterna för en individbaserad statistik som förhoppningsvis på ett bättre sätt än dagens redovisning ska kunna skilja på insatser till personer på grund av funktionshinder respektive åldersbetingade orsaker. Regeringen har nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag att som ett ytterligare steg utreda de frågor om etik och sekretess som aktualiserats i samband med den första rapporten.

Den ekonomiska redovisningen från kommunerna som fr.o.m. 1998 ska redovisas var för sig har förbättrats varje år men kan bli ännu bättre. Det är en stor omställning för kommunerna som måste få ta ett par år.

I budgetpropositionen för år 2001 har regeringen också tagit ett steg mot en tydligare redovisning genom att dela upp handikappolitik och äldrepolitik i två olika politikområden.

Händelser

Inlämnad: 2000-09-13 Anmäld: 2000-09-19 Besvarad: 2000-09-27
Skriftlig fråga (Inlämnad 2000-09-13)