helhetsperspektivet på kvinnomisshandel

Svar på skriftlig fråga 1998/99:908 besvarad av

den 29 september

Svar på fråga 1998/99:908 om helhetsperspektiv på kvinnomisshandel

Socialminister Lars Engqvist

Ewa Larsson har frågat mig på vilket sätt jag avser att arbeta med frågor som rör våld mot kvinnor ur ett helhetsperspektiv. Ewa Larsson menar att fokus nu måste flyttas till mannen då det är han som är problemet.

Mäns våldsbrott mot kvinnor utgör ett allvarligt samhällsproblem. Våldet mot kvinnor är också ett uttryck för bristande jämställdhet och därmed för den obalans som råder i maktförhållandet mellan könen. Det helhetsperspektiv som krävs för att komma åt problemet med mäns våld mot kvinnor gör att flera ministrar, departement och myndigheter liksom även andra aktörer måste involveras. Genom den s.k. kvinnofridsreformen har regeringen markerat att våldet mot kvinnor måste angripas på bred front.

En viktig förutsättning för att insatser mot våld mot kvinnor skall bli effektiva är att kunskaperna och insikterna om våldets bakomliggande orsaker och mekanismer ökar. Kvinnofridsreformen omfattar, förutom lagstiftning, en mängd åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och för att ge utsatta kvinnor ett bättre stöd. Regeringen har beslutat om uppdrag till flera olika myndigheter som gäller dels kvinnor som utsatts för eller riskerar att utsättas för våld, dels gärningsmännen.

Regeringen har t.ex. gett Kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att, i samråd med Socialstyrelsen, utreda vilka behandlingsmetoder som används för män som dömts för våldsbrott mot kvinnor och föreslå eventuell utbyggnad. Medel har också avsatts för att utvärdera vilka metoder som ger önskat resultat. Även mansjourer och andra organisationer som kan komma i kontakt med män i riskzonen för att begå våldsbrott mot kvinnor utan att ha blivit dömda för det, har fått medel för att utveckla sin förebyggande verksamhet. Viktiga insatser är också t.ex. opinionsbildning och information till allmänheten.

Regeringen kommer kontinuerligt att följa upp kvinnofridsreformen och de uppdrag som har lämnats. I detta arbete deltar även fortsättningsvis alla berörda departement. Jag menar därför att regeringen har ett helhetsperspektiv på frågor som rör kvinnomisshandel.

Skriftlig fråga (Inlämnad 1999-09-13)