Hot mot Vänersjöfarten

Svar på skriftlig fråga 2016/17:569 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/08099/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:569 av Sten Bergheden (M) Hot mot Vänersjöfarten

Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att på något sätt arbeta för att slussarna i Trollhättan ska planeras och byggas ut under infrastrukturpropositionens planperiod, 2018–2029.

I samband med att den dåvarande regeringen fastställde gällande trafiklagsövergripande plan pekades Trollhätte kanal/Göta älv ut som en brist i transportsystemet som borde utredas vidare av Trafikverket. Nu genomför Trafikverket en åtgärdsvalsstudie av stråket i ett tidigt planeringsskede.

Den 11 oktober 2016 överlämnade regeringen propositionen Infrastruktur för framtiden – Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop. 2016/17:21) med förslag om ekonomiska ramar och inriktning för perioden 2018–2029 till riksdagen. Efter riksdagens beslut om propositionen fortsätter arbetet med åtgärdsplanering, som ska leda fram till en ny nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet 2018–2029. I åtgärdsplaneringen identifieras de objekt som ska prioriteras. Regeringen avser att uppdra åt Trafikverket att lämna förslag till nästa nationella plan. Planen beräknas fastställas av regeringen under våren 2018. Jag kan inte föregripa detta planeringsarbete.

Stockholm den 12 januari 2017

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-12-20)