idefjorden

Svar på skriftlig fråga 1998/99:882 besvarad av

den 24 september

Svar på fråga 1998/99:882 om Idefjorden

Miljöminister Kjell Larsson

Per Lager har frågat mig vad jag avser att göra för att garantera skyddet mot exploatering och avgörande ingrepp i den ekologiskt känsliga och unika Idefjorden.

Idefjorden har som bekant under lång tid varit föremål för miljödiskussioner. Detta har dels att göra med tidigare miljöfarlig verksamhet vid fjorden, dels med Idefjordens känslighet för miljöpåverkan samt dess läge i relation till Skagerrak och svenskt kustområde. I somras besökte jag själv norra Bohuslän. Jag reste med båt upp genom Idefjorden och fick en redovisning av de planerade norska ingreppen. Från svensk sida tar vi problemställningen på största allvar.

Frågan om den eventuella utvidgningen av farleden till Idefjorden berör såväl norskt som svenskt vatten och tillstånd krävs därför enligt både svensk och norsk lagstiftning. För svenskt vidkommande krävs prövning dels av Sjöfartsverket enligt lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, dels av miljödomstol enligt miljöbalken. Regeringen har också möjlighet att med stöd av miljöbalken förbehålla sig att tillåtlighetspröva ärendet. Vidare omfattas projektet av Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i gränsöverskridande sammanhang.

Svenska myndigheter och organisationer har beretts tillfälle att lämna synpunkter på projektet. I detta sammanhang har ledningen för Strömstads kommun anfört att man bestämt säger nej till det aktuella projektet och till all sprängning i Idefjorden. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har framfört att man anser att den pågående projekteringen bör avbrytas, då man bedömer att projektet påtagligt kommer att skada riksintresset för naturvård.

Jag har redan tagit upp frågan om Idefjorden med min norska kollega, miljøvernminister Guro Fjellanger. För två veckor sedan skickade jag ett brev till henne, där jag utvecklade min syn på detta ärende. Jag framförde bl.a. att den planerade utvidgningen av Idefjorden har väckt stor uppmärksamhet i Sverige och att jag anser att det är mycket viktigt att Sverige och Norge samarbetar för att skydda värdefulla naturmiljöer i våra gränstrakter. I brevet framförde jag också min ståndpunkt att en utvidgning av farleden är oförenlig med den svenska ambitionen att bevara områdets höga naturvärden.

Det kommer inte att vara möjligt att genomföra projektet, utan erforderliga svenska tillstånd. Mot bakgrund av de synpunkter som hittills har framförts från svensk håll, är det min bedömning att projektet inte kommer att kunna genomföras.

Skriftlig fråga (Inlämnad 1999-09-06)