Internet och prostitution

Svar på skriftlig fråga 1998/99:909 besvarad av

den 22 september

Svar på fråga 1998/99:909 om Internet och prostitution

Justitieminister Laila Freivalds

Ewa Larsson har frågat om jag prioriterar brott gjorda via Internet. Bakgrunden till Ewa Larssons fråga är uppfattningen att prostitutionen via Internet har ökat i omfattning sedan lagen (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster infördes och att Internet har blivit ett medium också för annan kriminalitet.

En väl fungerande kriminalpolitik förutsätter en vilja och en förmåga hos rättsväsendets myndigheter att anpassa sina arbetsmetoder efter de nya krav som samhällsutvecklingen ställer på dem. För att polisen ska vara effektiv i sitt brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete måste den noga följa hur brottsligheten och med den förknippade fenomen utvecklas och anpassa sina arbetsmetoder därefter. Om exempelvis prostitutionen söker sig nya vägar, t.ex. genom annonsering via Internet, måste polisen således disponera om delar av sina resurser för riktade åtgärder mot den nya form brottsligheten tagit. Att Polismyndigheten i Stockholms län nyligen inrättat en tjänst för kartläggning av sexhandeln på Internet visar att polisen arbetar efter den beskrivna modellen och att den tar problemet på stort allvar. Regeringen har i budgetpropositionen för år 1999 också höjt polisväsendets ramanslag med 7 miljoner kronor för åtgärder riktade mot sexhandeln.

Vid Rikskriminalpolisen (RKP) finns polisens särskilda IT-brottsrotel med specialistkompetens när det gäller att uppdaga IT-kriminalitet i alla dess former. Roteln bedriver spaning, kriminalunderrättelsetjänst, utredning, informationsverksamhet och utbildning. Den samverkar vid behov med Säkerhetspolisen och polismyndigheterna i landet. RKP:s IT-brottsrotel har ett mycket gott renommé internationellt och den samarbetar nära med utländsk polis. Fr.o.m. den 1 oktober i år kommer IT-brottsroteln att ha en nationell och internationell dygnet-runt-beredskap.

Vid RKP arbetar också flera andra enheter med IT-kriminalitet. Som exempel kan Finanspolisen nämnas, likaså roteln för illegal invandring som särskilt uppmärksammar handeln med kvinnor och den enhet som bekämpar barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn.

RKP ansvarar dessutom för den s.k. kontaktmannaverksamheten, som innebär att det inom varje län och vid Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) finns personer som särskilt hanterar frågor relaterade till IT-kriminalitet. Kontaktmännen har till uppgift att från RKP ta emot och sprida information om förekommande brottslighet och lämpliga operativa metoder.

RKP spelar också en central roll vid Sveriges deltagande i det internationella samarbetet mot IT-kriminalitet. RKP har under de två senaste åren drivit ett EU-projekt mot barnpornografi, vars syfte har varit att kartlägga spridningen av barnpornografi via bl.a. Internet och att utreda det operativa värdet av ett centralt datoriserat referensbibliotek. Projektet har fallit väl ut och visat att ett centralt referensbibliotek innebär nya möjligheter i kampen mot barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn.

En förutsättning för att nya tekniker ska kunna användas på bästa sätt är att användarna har tillfredsställande kunskaper om dem. Av det skälet bedrivs kontinuerligt utbildning i IT-kunskap vid flera av landets polismyndigheter. Vid RKP finns en specialist-kompetensutbildning som syftar till att höja kunskapen hos dem som särskilt arbetar med IT-kriminalitet. Dessutom bedriver RKP och SKL gemensamt utbildning i bekämpning av IT-kriminalitet. Under år 2000 kommer SKL att göra en särskild satsning på bl.a. teknikutveckling för operativt användande inom polisväsendet. SKL utreder också för närvarande behovet av nyrekryteringar med inriktning mot kriminalitet och informationsteknologi.

RKP har givits samordningsansvaret för en tre månader lång avancerad IT-utbildning för personal inom rättsväsendet. Utbildningen startade den 6 september i år med deltagare från RKP, Säkerhetspolisen, Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten och från de flesta av polismyndigheterna. Målet med utbildningen är att ge deltagarna nödvändiga kunskaper i att bedriva förundersökningar med komplexa IT-inslag. Utbildningen kommer utan tvekan att resultera i en viktig kompetenshöjning inom rättsväsendet. PC- och IT-kunskap är också viktiga inslag i den nya grundutbildningen för poliser. Interaktiva datorprogram för självstudier på IT-området finns tillgängliga vid Polishögskolan och vid flera polismyndigheter.

Vid Justitiedepartementet övervägs för närvarande om reglerna om vissa tvångsmedel behöver ändras för att de ska vara tillämpliga också vid misstanke om brott på IT-området.

IT-kriminaliteten är komplicerad till sin natur och växer i takt med den snabbt ökande IT-användningen. Höga krav ställs därför på polisen i dess brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Genom polisens medvetenhet om brottslighetens svårhetsgrad och den ambition som polisen visar när det gäller satsningar inom IT-området hyser jag goda förhoppningar om det fortsatta arbetet. Jag finner inte skäl att i dag vidta några ytterligare åtgärder på området.

Skriftlig fråga (Inlämnad 1999-09-13)