Lättillgängligt stöd

Svar på skriftlig fråga 2016/17:577

Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/07928/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:577 av Eva Lindh (S) Lättillgängligt stöd

Eva Lindh har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att möjliggöra för de kommuner som vill att fortsatt kunna ge stöd och service tillgängligt.

Som jag svarade Eva Lindh den 29 juni 2016 är frågan prioriterad för mig och regeringen. Ett initiativ som regeringen har tagit är beslutet i juni 2015 om att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. I uppdraget ingår att se över och, om det bedöms lämpligt, lämna förslag på ett enklare och mer flexibelt sätt för kommuner att fatta beslut om omsorg och annan service till äldre. En förutsättning är att rättssäkerheten för den enskilde inte ska försämras. Utredaren ska lämna sitt betänkande i mars 2017.

Regeringen bereder för närvarande frågan om en översyn av socialtjänstlagen. I vad mån frågan om lättillgängligt stöd och förenklad biståndsbedömning kan komma att ingå i en sådan översyn får jag återkomma till längre fram.

Stockholm den 11 januari 2017

Åsa Regnér

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-12-20)