Mediefrihet i Turkiet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:533 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:533 av Margareta Cederfelt (M)
Mediefrihet i Turkiet

Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att den turkiska regimen ska respektera yttrande- och mediefriheten samt att Turkiet ska frige fängslade journalister.

Regeringen ser med djup oro på utvecklingen i Turkiet. Det gäller inte minst respekten för mänskliga rättigheter, demokratin och rättsstatens principer. Yttrandefrihet och att journalister kan utöva sitt arbete är grundläggande för ett fungerande demokratiskt samhälle. Detta framför vi kontinuerligt till turkiska företrädare i Stockholm, Ankara och på andra ställen vi möts.

Den 11 april tog Sverige fram ett gemensamt EU-uttalande i OSSE:s permanenta råd, där EU uttryckte oro över domarna i Özgür Gündem-fallet. EU uttryckte bland annat stöd för uttalandet av OSSE:s representant för mediefrihet, Harlem Désir, om att domarna hotar yttrandefriheten och mediefriheten i Turkiet. Vidare krävde EU att Turkiet skulle följa sina internationella åtaganden under Europakonventionen och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, liksom Europadomstolens rättspraxis.

Stockholm den 23 april 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-12)