metaller i slam

Svar på skriftlig fråga 1998/99:904 besvarad av

den 24 september

Svar på fråga 1998/99:904 om metaller i slam

Miljöminister Kjell Larsson

Gudrun Lindvall har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förhindra att metaller hamnar i åkerjorden via slam.

I propositionen 1997/98:145 Svenska miljömål - miljöpolitik för ett hållbart Sverige har regeringen sagt att ett framtida hållbart och kretsloppsanpassat VA-system bör bl.a. vara utformat så att det inte ger utsläpp till luft, mark och vatten av miljö- och hälsoskadliga ämnen som påverkar miljömålen för dessa medier. Regeringen har också betonat vikten av att slutna kretslopp mellan samhälle och jordbruk för närings- och humusämnen skapas, i första hand för fosfor, samt att slamanvändningen inte får leda till negativa miljö- och hälsoeffekter på kort eller lång sikt.

För att förhindra förorening av åkerjorden finns gränsvärden för vissa tungmetaller i slam avsett för jordbruksändamål i kemikalielagstiftningen. Dessutom har Naturvårdsverket särskilda krav till skydd för miljön när avloppsslam används i jordbruket, bl.a. gränsvärden för hur mycket metaller som högst får tillföras åkermark via slam. Dessa krav för tungmetaller är strängare än kraven i motsvarande EU-direktiv. År 2000 kommer de svenska kraven att skärpas ytterligare.

På senare tid har silver och flera andra metaller påvisats i slam. I gällande bestämmelser finns dock inte några gränsvärden för silver eller de andra metaller som Gudrun Lindvall nämner. Enligt min mening är det viktigt att VA-branschen, myndigheter och andra intressenter kontinuerligt verkar för en förbättrad slamkvalitet så att slammet kan användas i jordbruket utan negativa följder för hälsa eller miljö. Ett annat sätt att återföra fosfor från stad till land skulle kunna vara att rena fram fosfor ur slam eller avloppsvatten och på så sätt minska risken för att oönskade ämnen tillförs åkerjorden. Både nationellt och internationellt pågår försök och utvecklingsarbete inom detta område. Investeringar i alternativ VA-teknik ingår i många av de kommunala investeringsprogram som regeringen ger bidrag till inom ramen för förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället.

I den nationella samrådsgruppen för användning av slam i jordbruket diskuteras bl.a. hur man ska kunna förbättra kvaliteten på slam så att det kan användas utan att ge upphov till negativa miljö- eller hälsoeffekter. I gruppen, som har sitt sekretariat hos Naturvårdsverket, ingår företrädare för myndigheter, VA-branschen, livsmedelsindustrin samt bl.a. jordbrukets organisationer. Miljö- och Jordbruksdepartementen har kontinuerliga kontakter med representanter för den nationella samrådsgruppen och betonar vikten av att gruppen aktivt verkar för att slam ska kunna utnyttjas som en resurs utan att detta får negativa följder för miljön.

Skriftlig fråga (Inlämnad 1999-09-10)