Myndigheternas budgetramar

Svar på skriftlig fråga 2016/17:580 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/04691/TOT

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:580 av Sten Bergheden (M) Myndigheternas budgetramar

Sten Bergheden har frågat civilministern om regeringen anser att det är rimligt att skjuta till nya pengar till de myndigheter och verk som inte klarar av att hålla sin budget och om statsrådet är beredd att vidta någon åtgärd med anledning av detta.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

En viktig utgångspunkt är att alla myndigheter ska genomföra sin verksamhet inom de anslagsramar som riksdagen och regeringen har beslutat för verksamheten. Regeringen följer löpande upp myndigheternas verksamhet genom t.ex. myndighetsdialoger och prognoser. Det förekommer dock att förutsättningarna för en myndighets verksamhet förändras under ett budgetår, vilket kan föranleda behov av ytterligare anslagsmedel. Ett sådant behov bör i första hand hanteras genom att myndigheten använder en anslagskredit, som efter beslut av regeringen får uppgå till högst 10 procent. En utnyttjad anslagskredit ska i normalfallet återbetalas det efterföljande året. Myndigheten måste därför anpassa sin verksamhet utifrån detta under kommande år. Om en myndighet har behov av ytterligare medel, utöver anslagskrediten, kan regeringen lämna förslag till riksdagen om att öka det aktuella anslaget. Regeringen måste motivera sitt förslag. Riksdagen tar sedan ställning till om ytterligare medel ska avsättas för verksamheten.

Stockholm den 11 januari 2017

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-12-20)