Översyn av beredskapslagstiftning

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1911 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01229/RS

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1911 av Andreas Norlén (M) Översyn av beredskapslagstiftning

Andreas Norlén har frågat mig vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas för att se till att den lagstiftning som styr myndigheternas ansvar och uppdrag vid höjd beredskap blir relevant och aktuell.

Regeringen har sedan försvarsbeslutet 2015 bedrivit ett omfattande arbete för att åstadkomma en sammanhållen totalförsvarsplanering. I detta arbete har planeringsanvisningar och uppdrag till såväl militära som civila myndigheter beslutats i syfte att ge en inriktning för planering och för att inhämta underlag för fortsatt analysarbete och översyn av bland annat författningsreglering. Planering för en översyn av beredskapslagstiftningen är en del i detta arbete.

Regeringen har även den 9 januari 2017 lämnat nya anvisningar till Försvarsberedningen. Försvarsberedningen kommer i december 2017 att lämna en rapport om utvecklingen av totalförsvaret med fokus på det civila försvaret. Avsikten är att Försvarsberedningens rapport ska ge ett värdefullt bidrag till regeringens fortsatta inriktning av en sammanhållen totalförsvarsplanering.

Regeringen kommer med utgångspunkt från Försvarsberedningens rapport och annat underlag att ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas.

Stockholm den 20 september 2017

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-09-08)