Post i glesbygd

Svar på skriftlig fråga 2016/17:601 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00085/D

Näringsdepartementet

Bostads- och digitaliseringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:601 av Saila Quicklund (M) Post i glesbygd

Saila Quicklund har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att förslagen till ny postlag inte ska försämra postgången i glesbygd.

Postmarknaden är en marknad i förändring eftersom digitaliseringen av samhället innebär förändrade kommunikationsmönster i form av minskande brevvolymer parallellt med en ökad pakethantering. Detta har bland annat skapat utmaningar för till exempel Postnord.

För att säkerställa att postlagstiftningen är ändamålsenlig både i dag och i framtiden tillsatte regeringen i augusti 2015 en utredning med uppgift att se över postlagstiftningen. Utredningens slutbetänkande var ute på remiss till och med den 15 december 2016. Beredning av utredningens förslag och de inkomna remissvaren pågår fortfarande. Jag vill understryka att det är viktigt för mig och regeringen att det finns en posttjänst av god kvalitet i hela landet, som är kostnadseffektiv och som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar hushållens och företagens behov.

Stockholm den 10 januari 2017

Peter Eriksson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-01-03)