Säpos lista över kommuner som kan beröras av återvändare från IS

Svar på skriftlig fråga 2018/19:523 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/

01445

/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:523 av Roger Haddad (L)

Säpos lista över kommuner som kan beröras av återvändare från IS

Roger Haddad har frågat mig när regeringen avser att presentera förslag till riksdagen som underlättar informationsdelning mellan polisen, Säkerhetspolisen och kommunerna.

I regeringens strategi mot terrorism, Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism (skr. 2014/15:146), fastslås att ett framgångsrikt förebyggande arbete mot terrorism förutsätter en fungerande samverkan mellan relevanta myndigheter och organisationer. I strategin konstaterar regeringen också att det, på det förebyggande området, är tydligt att aktörer som inte har uttalade uppdrag att arbeta mot terrorism har en central roll i arbetet med att motverka radikalisering och därmed förebygga terrorism. Det finns bl.a. verksamheter inom kommunerna som har avgörande funktioner i det förebyggande arbetet. En förutsättning för att det förebyggande arbetet mot terrorism ska bli framgångsrikt är att relevanta myndigheter och aktörer samverkar och får del av den information som krävs för att de ska kunna bidra i arbetet.

Polismyndigheten har ett nära samarbete med kommuner i det övergripande arbetet med att förebygga terrorism och har tagit fram riktlinjer på området. Det finns också ett nära och ömsesidigt informationsutbyte mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. I november 2017 redovisade Polismyndigheten, på uppdrag av regeringen och i avvaktan på lagstiftningsarbetet, hur informationsutbytet vid samverkan mot terrorism inom ramen för befintlig lagstiftning kan utvecklas.

En välfungerande samverkan förutsätter att det finns ett regelverk som gör det möjligt att utbyta information på ett effektivt och rättssäkert sätt. Regeringen ser det som mycket angeläget att nuvarande sekretesslagstiftning inte innebär omotiverade begränsningar i informationsutbytet mellan bl.a. polisen och relevanta verksamheter inom kommunerna. Det är också viktigt att berörda myndigheter och aktörer har kunskap om vilka åtgärder de kan vidta med anledning av den information som de tar del av. När det gäller kommunerna erbjuder Center mot våldsbejakande extremism stöd i det förebyggande arbetet. Yrkesverksamma på lokal nivå får genom centret vägledning i arbetet, t.ex. om hur de kan ta fram lägesbilder, tillämpa lagstiftningen och göra olika insatser. Centret erbjuder också hjälp och stöd till alla kommuner som behöver det gällande personer som har återvänt efter att ha stridit för IS eller andra våldsbejakande islamistiska grupperingar i Syrien och Irak.

Regeringen gav den 22 juni 2017, som en del av den senaste överenskommelsen om åtgärder mot terrorism, en särskild utredare i uppdrag att utreda och lämna förslag till förändringar av de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland andra Polismyndigheten, socialtjänsten och Transportstyrelsen i arbetet mot terrorism (dir. 2017:75). Syftet med uppdraget var att säkerställa att det finns förutsättningar för ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism. Utredningens betänkande har remitterats och utredningens förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet (SOU 2018:65).

Stockholm den 17 april 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-10)