självhjälpsgrupperför spelberoende

Svar på skriftlig fråga 1998/99:910 besvarad av

den 29 september

Svar på frågorna 1998/99:910 om självhjälpsgrupper för spelberoende och deras anhöriga och 911 om ett nytt riksförbund för spelberoende

Socialminister Lars Engqvist

Kent Härstedt har ställt två frågor om spelberoende till mig. Jag behandlar frågorna i ett sammanhang. Frågorna lyder: Hur ämnar socialministern agera för att möjliggöra att ytterligare självhjälpsgrupper startas och att de ges rimliga ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet? Vad ämnar socialministern göra för att verka för att ett nytt riksförbund för spelberoende etableras?

Problem med spelberoende har uppmärksammats alltmer de senaste åren. Personer som inte kan begränsa sitt spelande förstör sina liv samtidigt som deras spelberoende också kan gå ut över anhöriga. Det är därför viktigt att försöka motverka ett sådant destruktivt beteende.

Regeringen har sedan några år påbörjat ett arbete mot patologiskt spelberoende. Det första steget har varit att stödja forskning för öka kunskaperna om problemet. Den fasen pågår för närvarande. Under år 1999 har dessutom påbörjats ett förebyggande arbete i syfte att hindra att människor fastnar i spelberoende. Bland de förebyggande åtgärderna kan nämnas det 020-nummer för råd och information om spelberoende som fungerar sedan i våras. Ytterligare medel för förebyggande insatser kommer avsättas också under nästa år. Problemens karaktär gör att insatser mot dem bör göras på lokal nivå. Såväl förebyggande som behandlande arbete bör således ske på lokal nivå. Däremot har staten ett ansvar för att reglera verksamheten och för att initiera kunskaps- och metodutveckling. Folkhälsoinstitutet har i uppdrag att samla kunskap, utveckla förebyggande arbete, finna metoder för att stödja spelberoende och att förbättra kompetensen hos dem som arbetar med frågorna lokalt.

Givetvis kan frivilligorganisationer spela en viktig roll när det gäller att motverka spelberoende. Jag vill dock påpeka att det är nödvändigt att initiativet kommer från de berörda människorna själva. Regeringen kan inte bilda riksförbund eller självhjälpsgrupper. När de väl finns där kan vi stödja dem ekonomiskt vid behov och med praktiska råd om så behövs. Folkhälsoinistitutet har medel att stödja olika verksamheter på spelområdet som har syftet att motverka spelberoende. Jag utgår från att institutet använder de resurserna där de gör bäst nytta.

Jag delar Kent Härstedts uppfattning om självstödsgruppernas stora betydelse när det gäller att motverka överdrivet spelande och i Folkhälsoinstitutets arbete ligger att stödja sådana grupper. Knappt tio grupper existerar i dag. Riktade insatser för att utbilda resurspersoner som kan utgöra kärnan i nya grupper planeras.

 

Skriftlig fråga (Inlämnad 1999-09-13)