Skjutövningar över Vättern

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1910 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01228/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1910 av Andreas Norlén (M) Skjutövningar över Vättern

Andreas Norlén har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att Försvarsmakten ska överväga alternativa lokaliseringar av det flygskjutmål som idag finns i Vättern.

Försvarsmakten har ansökt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd för miljöfarlig verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun.

Miljöprövningsdelegationen har fattat beslut om tillstånd för verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren. Detta beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, som nu bereder ärendet. Av miljöbalkens regelverk följer att när en statlig myndighets beslut som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt prövas i domstol så ska domstolen alltid med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för prövning.

Som statsråd har jag inte möjlighet att kommentera ett ärende som är föremål för pågående domstolsprövning.

Stockholm den 20 september 2017

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-09-08)