Straffrättslig reglering av våld mot polishundar

Svar på skriftlig fråga 2016/17:600 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/00123/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:600 av Roger Haddad (L) Straffrättslig reglering av våld mot polishundar

Roger Haddad har frågat inrikesministern om han tänker verka för att den straffrättsliga regleringen gällande attacker mot polishundar skärps. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Det är inte ovanligt att polishundar och andra tjänstehundar utsätts för våld i tjänsten och får skador. Detta är naturligtvis inte acceptabelt och regeringen tar frågan på stort allvar.

Det är bl.a. mot denna bakgrund som regeringen den 22 december 2016 beslutade om kommittédirektiven Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner. I utredningens uppdrag ingår att ta ställning till behovet av förstärkt straffrättsligt skydd för bl.a. tjänstehundar, och att lämna eventuella författningsförslag.

Stockholm den 11 januari 2017

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-01-02)