svenska färjerederier

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1418 besvarad av

den 25 september

Svar på fråga 1999/2000:1418 om svenska färjerederier

Näringsminister Björn Rosengren

Sten Andersson har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta i syfte att låta svensk färjenäring konkurrera på samma villkor som andra EU-länder.

Jag håller med Sten Andersson om att konkurrenssituationen främst för färjenäringen har förvärrats under det senaste året bl.a. till följd av hårdnande skattekonkurrens i vår omvärld.

Av årets budgetproposition framgår därför att regeringen anser det viktigt att slå vakt om den svenska sjöfartsnäringen och att skapa ett positivt klimat för denna näring, detta gäller inte minst färjesjöfarten. Målsättningen är att ge den svenska sjöfarten likvärdiga konkurrensvillkor. Det samlade stödet bör utökas till att även omfatta färjenäringen. Regeringen avser att göra detta inom ramen för den totala översynen av lastsjöfartens och färjenäringens villkor, som nyligen påbörjats. Arbetet kommer särskilt att inriktas på införandet av ett s.k. nettostöd. Alternativet är ett s.k. bruttostöd. Regeringens avsikt är att lägga förslag om ett nytt stödsystem som kan träda i kraft den 1 januari 2002.

Händelser

Inlämnad: 2000-09-15 Anmäld: 2000-09-19 Besvarad: 2000-09-26
Skriftlig fråga (Inlämnad 2000-09-15)