Sveriges skyttebanor

Svar på skriftlig fråga 2018/19:526 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/

01462

/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:526 av Sten Bergheden (M)

Sveriges skyttebanor

Sten Bergheden har frågat mig om jag har kännedom om det omfattande arbete Polismyndigheten har för avsikt att lägga ned på Sveriges skjutbanor och på skytteföreningarnas tävlingsverksamhet, och om så är fallet, anser jag att det är rimligt.

Enligt bestämmelser i ordningslagen får skjutbanor som inte hör till Försvarsmakten användas endast efter tillstånd av Polismyndigheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om utförande och besiktning av skjutbanor. Polismyndigheten har av regeringen bemyndigats att meddela föreskrifter om bl.a. utförande och besiktning av skjutbanor.

Jag har informerats om att Polismyndigheten har haft dialogmöten med skyttesammanslutningarna angående frågan om ändrade föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbanor. Skyttesammanslutningarna kommer få möjlighet att yttra sig över föreskrifterna och allmänna råden innan de beslutas.

Jag har därför inte för avsikt att vidta någon åtgärd med anledning av Polismyndighetens pågående översyn av aktuella föreskrifter och allmänna råd.

Stockholm den 17 april 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-10)