Ungas företagsamhet

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1016 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/01802/FF

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1016 av Jörgen Warborn (M) Ungas företagsamhet

Jörgen Warborn har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att presentera för att vända den negativa trenden gällande unga företagare.

En mångfald av företag och företagare är viktigt för näringslivets konkurrenskraft, förnyelse och hållbarhet. Fler och växande företag är avgörande för att nå regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU år 2020. Därför bedriver regeringen en aktiv näringspolitik som syftar till att företag och företagare ska ha goda förutsättningar att starta, växa, exportera och anställa.

Regeringen arbetar för att skapa goda förutsättningar för företagande, bland annat genom att säkerställa en väl fungerande kapitalmarknad samt genom att fokusera förenklingsarbete mot digitalisering. Regeringen har reformerat det statliga riskkapitalet och genom en rad initiativ har t.ex. utlåningen från Almi Företagspartner AB och Norrlandsfonden kunnat öka kraftigt och Näringsministern har också initierat en dialog med banker om utlåning till små och medelstora företag. Det nya bolaget, Saminvest AB, som är operativt fr.o.m. 2017, bedriver finansierings–verksamhet med inriktning mot innovativa företag med hög tillväxt–potential. Förenklingsarbetet inriktas mot att bättre ta tillvara digitaliserings möjligheter. Med fler och bättre digitala processer som anpassas utifrån företagens förutsättningar och behov blir det möjligt att få överblick och kontroll över de krav som myndigheter ställer på dem. Det gör det också möjligt att få en mer lika hantering över landet, oberoende var en företagare är aktiv. Regeringen har även tillsatt en start-upsamordnare, i syfte att bidra till en sammanhållen politik som gynnar unga innovativa företag och skapar förutsättningar för dem att växa. Att säkerställa tillgången på kompetens, kapital och kunder är centrala mål i detta arbete.

Svenskt näringslivs årliga mätning av företagsamheten i Sverige visar att yngres företagsamhet har varit relativt konstant de senaste fem åren. Regeringen anser att Sverige behöver fler unga som driver företag, en pågående satsning om 139 miljoner kronor för 2015–2018 för att stärka entreprenörskap i utbildning finns redan på plats. Medlen används för verksamhetsstöd till aktörer som operativt arbetar med att främja företagande bland unga samt att stärka lärandet om entreprenörskap i skolväsendet och i högskolan.

Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet från 2014 visar att unga företagare (18–30 år) vill växa i högre utsträckning än äldre företagare, både vad gäller omsättning och antal anställda. Entreprenöriell kompetens är ett viktigt redskap för att möjliggöra för fler unga att realisera sina idéer.

Stockholm den 16 mars 2017

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-03-07)