utbyggnaden av Europaväg 4

Svar på skriftlig fråga 1998/99:905 besvarad av

den 22 september

Svar på fråga 1998/99:905 om utbyggnaden av Europaväg 4

Näringsminister Björn Rosengren

Jan Backman har frågat mig om jag är beredd att vidta nödvändiga åtgärder för att de pengar som öronmärkts för Motala återförs till E 4:ans utbyggnad i norra Skåne och södra Småland. Detta mot bakgrund av att byggstarten för den nya vägen förbi Motala enligt tidningsuppgifter uppskjutits.

I den nationella väghållningsplanen för perioden 1998@2007 har ett finansiellt utrymme reserverats för investeringar i relationen Motala@väg E 4 och genom Motala. Med anledning av regeringens satsning på ökad trafiksäkerhet prioriteras de närmaste åren vägbyggnadsobjekt med hög trafiksäkerhetseffekt. Med nuvarande anslagsnivå och med den prioritering av objekten som Vägverket gjort kan byggstarten för objektet förbi Motala bli uppskjuten.

Vad gäller E 4:an i norra Skåne och södra Småland förmodar jag att Jan Backman avser vägsträckan mellan Örkelljunga och Markaryd. I samband med fastställelsen av den nationella väghållningsplanen för perioden 1998@2007 lyftes objektet förbi Markaryd ur planen. Skälen var dels att objektet inte uppfyllde de kriterier för prioritering som Vägverket ställt utifrån gällande planeringsdirektiv, dels att Vägverket överskridit den finansiella planeringsramen för väghållningsplanen.

Vägsträckan förbi Örkelljunga och Skånes Fagerhult inryms däremot i den nu gällande nationella väghållningsplanen. Enligt uppgift från Vägverket har en arbetsplan upprättats och man räknar med att fastställa den inom de närmaste månaderna.

Av det ovanstående framgår att det inte finns något Motalaprojekt att föra över pengar ifrån, att projektet Örkelljunga@Skånes Fagerhult ingår i väghållningsplanen men saknar fastställd arbetsplan och att projektet förbi Markaryd först kan bli aktuellt för Vägverket att pröva i samband med planeringen av den kommande nationella väghållningsplanen för åren 2002@2011.

Skriftlig fråga (Inlämnad 1999-09-10)