Vattenbrist och nationell säkerhet

Svar på skriftlig fråga 2016/17:582

Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/03066/Nm

Miljö- och energidepartementet

Miljöministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:582 av Peter Persson (S) Vattenbrist och nationell säkerhet

Peter Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förbättra och säkra vattenförsörjningen för hela Sverige.

Jag vill inleda med att tacka Peter Persson för att han lyfter fram en fråga som i någon mån varit förbisedd ur ett svenskt perspektiv och som behöver mer uppmärksamhet. Frågan om vattenbrist har i allra högsta grad kopplingar till nationell säkerhet. Vatten är avgörande för långsiktigt hållbara ekosystem och för dricksvattenförsörjningen och därmed också för välstånd. Vattenbrist och torka är en utmaning som kräver en ansvarsfull och integrerad förvaltning där många olika intressen berörs och där alla behöver ta ansvar.

När det gäller dricksvattenförsörjningen i Sverige så är det i första hand ett kommunalt ansvar, och de åtgärder som behöver vidtas är en fråga för berörda kommuner. Den förra regeringen tillsatte 2013 den så kallade Dricksvattenutredningen med syfte att identifiera nuvarande och poten-tiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning, både på kort och på lång sikt. Utredningen har överlämnat sitt slutbetänkande till reger-ingen. Betänkandet har fram till den 30 november förra året varit ute på remiss och bereds nu i regeringskansliet.

Regeringen har även tillsatt utredningen Stärkt anpassning till ett för-ändrat klimat. Utredningen tittar på frågor om ansvarsfördelning, finansiering och lagstiftning kring anpassningsåtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017.

Sverige har vidare åtagit sig att leva upp till de krav som följer av EU:s ramdirektiv för vatten. I vattendirektivet ställs krav både vad gäller kvalitet och kvantitet. I oktober förra året avlutade regeringen sin prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för vatten. Vattenmyndigheterna har därefter fastställt programmen. Åtgärds-programmen för vatten och genomförandet av dem är av stor betydelse för att nå flera av våra svenska miljökvalitetsmål och för att nå målen i EU:s ramdirektiv för vatten.

Miljörådet antog i oktober förra året rådsslutsatser om Hållbar vatten-användning som bl.a. slår fast vikten av att minska vattenförbrukningen i EU och uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att kunna uppnå en hållbar och effektiv vattenanvändning. Sverige deltog aktivt i arbetet med att ta fram rådsslutsatserna.

På den globala skalan arbetar Sverige med vatten och sanitetsfrågor inom Agenda 2030, framför allt inom mål nr 6 som handlar om att Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Sverige arbetar också aktivt för ett stärkt genomförande av Parisavtalet. Inom Parisavtalet har världens parter tagit fram klimatplaner för hur man avser att minska sin klimatpåverkan men också hur man ska anpassa sig till ett förändrat klimat, inte sällan med betoning på vattentillgång.

Stockholm den 11 januari 2017

Karolina Skog

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-12-20)