Förordning (2018:1199) med kompletterande bestämmelser till EU:s handlingsförordning

SFS nr: 2018:1199
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2018-06-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (handlingsförordningen).

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Skatteverket är behörig myndighet och samordnare i fråga om informationssystemet för den inre marknaden (IMI) vid tillämpningen av handlingsförordningen. Uppgiften att vara samordnare innefattar en befogenhet att för andra svenska myndigheters räkning vidta åtgärder enligt artikel 14 i handlingsförordningen.

3 §   Polismyndigheten är behörig myndighet i fråga om IMI vid tillämpningen av handlingsförordningen.

4 §   Bestämmelser om IMI finns i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen).