Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

SFS nr: 2018:704
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2018-05-31
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Förordningens tillämpningsområde

1 §   Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck

2 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Föreskrifter

3 §   Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Godkännanden och anmälningar

4 §   Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.

5 §   Den som avser att sälja varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 6 § 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska anmäla detta till Skatteverket.

6 §   Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om
   1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
   2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
   3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
      a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller
      b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan

7 §   En sådan ansökan som avses i 4 § eller en sådan anmälan som avses i 5 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.