Lag (2001:1276) om grundläggande kassaservice

t.o.m. SFS 2005:847
SFS nr: 2001:1276
Departement/myndighet: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2001-12-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2005:847
Upphävd: 2009-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:605
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Det skall finnas en kassaservice i hela landet som innebär att alla har möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser.

Den i första stycket angivna kassaservicen skall tillhandahållas genom ett statligt ägt aktiebolag som regeringen bestämmer. Regeringen får meddela föreskrifter om de tjänster som skall ingå i kassaservicen. Lag (2005:847).

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall bevaka att kassaservicen motsvarar samhällets behov.


Övergångsbestämmelser

2007:605
   1. Det statligt ägda bolag som skall tillhandahålla kassaservice enligt lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice får börja avveckla denna verksamhet tidigast från och med den 1 juli 2008.
   2. Om bolaget avser att påbörja en avveckling av verksamheten innan lagen upphör att gälla, skall bolaget senast den 1 oktober 2007 ge in en avvecklingsplan till Post- och telestyrelsen.