Protokoll utskottssammanträde 2018/19:15

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:15

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:15

DATUM

2018–12–13

TID

09:30–11:35

16:00–16:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Martin Broberg, assistent i utskottet från
7 januari 2019, fick närvara under punkterna 2 och 3 på föredragningslistan.

§ 2

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2018/19:UU2.

SD-ledamöterna anmälde reservationer. S-, V-, C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd

Information om Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd från enhetschef Efraim Gomez, kansliråd Tomas Wiklund och departementssekreterare Lotta Segerström, från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 5

Europarådets svenska delegation

Information om Europarådets svenska delegation från ordförande Boriana Åberg (M), vice ordförande Carina Ohlsson (S) och från riksdagens internationella kansli, internationell senior rådgivare Petra Sjöström.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Förordningen om export av produkter med dubbla användningsområden

Information om förordningen om export av produkter med dubbla användningsområden från statssekreterare Lars Westbratt, internationell chefsförhandlare Anna-Carin Svensson, ämnesråd Helena Garme, Ju, och kansliråd Peder Spångberg, UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:14.

§ 8

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– debattlista avseende betänkande UU2 cirkuleras.
– på sammanträdesbordet har delats verksamhetsberättelse för utrikesutskottets verksamhet 2017/18.
– kansliet har uppgift om att följande ledamöter deltar i Folk och Försvar i Sälen: Hans Wallmark (M), Roza Güclü Hedin (S), Kerstin Lundgren (C), Björn Söder (SD), Pyry Niemi (S), Annica Hjerling (MP), Lars Adaktusson (KD), Håkan Svenneling (V) och Aylin Fazelian (S).

Utskottet påminns om att:
– Julavslutning äger rum kl. 15:30 idag utanför sessionssalen RÖ5-30.

§ 9

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 10

Övriga frågor

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 17 januari 2019 kl. 09:30.

Sammanträdet ajournerades kl. 11:35.

Sammanträdet återupptogs kl. 16:00.

§ 12

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2018/19:UU1.

S-, V-, MP-, SD-, C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 17 januari 2019

Hans Wallmark
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:15

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6-11

§ 12

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Vice ordförande)

X

X

X

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Ordförande)

X

X

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

O

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

O

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

X

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

X

X

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

X

X

Annica Hjerling (MP)

X

X

X

X

X

X

Johanna Jönsson (C)

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

X

X

X

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

O

X

O

O

O

O

Jamal El-Haj (S)

X

X

X

X

X

X

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

O

O

X

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

O

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

O

X

O

O

O

O

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

O

O

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

O

Robert Halef (KD)

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Tobias Billström (M)

Jonas Millard (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Maria Gardfjell (MP)

Magnus Ek (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande