Protokoll utskottssammanträde 2018/19:16

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:16

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:16

DATUM

2019-01-17

TID

09:30–10:35

10:45–11:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Inför utrikesrådet (FAC)

Information inför utrikesrådet (FAC) från kabinettssekreterare Annika Söder, departementsråd Louise Calais och kansliråd Anna Uggla, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Information om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

från kabinettssekreteraren Annika Söder, expeditionschef Håkan Åkesson och kansliråd Cecilia Stål, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:15

§ 4

Aktuella EU-frågor

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

COM(2018) 782

2018/19:FPM18

Läggs till handlingarna.

JOIN(2018) 28 final

2018/19:FPM21

Läggs till handlingarna.

COM(2018) 784

Läggs till handlingarna.


§ 5

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– PM avseende omvärldsbevakning innehållande uppgifter om internationella händelser under perioden januari–september 2019 har delats till ledamöter via den digitala mötestjänsten.

Utskottet beslutade om att:

– delta med en ledamot enligt turordningslistan vid IPU:s årliga parlamentariska utfrågning som äger rum i New York den 21–22 februari 2019. Årets tema för utfrågningen är ”Emerging challenges to multilateralism: a parliamenteary response”.

– delta i Gusp/Gsfp-konferensen i Bukarest den 7–8 mars 2019 tillsammans med FöU. Delegationen består av 2S+2M+1SD och partierna återkommer till kansliet med förslag på vilka ledamöter som ska delta senast torsdagen den 31 januari 2019.

– Roza Güclü Hedin (S) och Hans Rothenberg (M) deltar i OECD Parliamentary Days den 13–15 februari 2019 i Paris. Under programmet brukar det ges möjlighet till möten med OECD:s experter och det kommer att planeras förmöten den 6 februari 2019 för deltagande ledamöter.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 22 januari 2019 kl. 11:00.

§ 8

Riksrevisionens rapport om skyddet om oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:15 och motion.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Sammanträdet ajournerades kl. 10:35.

Sammanträdet återupptogs kl. 10:45.

§ 9

Skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Information om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna från riksrevisor Helena Lindberg, revisionsdirektör Ann-Mari Skorpen och enhetschef Katarina Richardsson.

Ledamöternas frågor besvarades.

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 22 januari 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:16

§ 1-2

§ 3-8

§ 9

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Vice ordförande)

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Ordförande)

X

X

X

Olle Thorell (S)

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

Annica Hjerling (MP)

X

X

X

Johanna Jönsson (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

O

O

O

Magdalena Schröder (M)

O

O

O

Jamal El-Haj (S)

X

X

X

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

X

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

O

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

Tobias Billström (M)

Jonas Millard (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Maria Gardfjell (MP)

Magnus Ek (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande