Protokoll utskottssammanträde 2018/19:17

Skatteutskottets protokoll 2018/19:17

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:17

DATUM

2019-02-12

TID

11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:16

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen påminde om utskottets besök hos Riksrevisionen onsdagen den 13 februari. Vidare informerades utskottet om kommissionens meddelande COM(2019) 8 om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik som har hänvisats till skatteutskottet. Utskottet kommer att skriva ett granskningsutlåtande över meddelandet under våren, innan valet till Europaparlamentet i slutet av maj. Kulturutskottet vill överlämna motion 2018/19:2425 yrkande 51 till utskottet och beslutet fattas under egen beslutspunkt på dagordningen.

Inom ramen för utskottets utvärdering av personalliggarsystemet kommer utskottet att göra ett studiebesök vid en byggarbetsplats (Rosenbad) den 27 februari kl. 10-11. På bordet delades ett underlag från Nederländerna (dnr 1450-2018/19) inför dagens rådsmöte i EcoFin i Bryssel. Enligt underlaget bör EU sätta upp gemensamma regler om flygskatt. Slutligen beslutade utskottet att besöka myndigheterna Tullverket och Kronofogden under våren.

§ 3

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot 2018/19:2425 yrkande 51 av Kristina Yngwe m.fl. (C) från kulturutskottet. Motionen ska behandlas i utskottets betänkande om inkomstskatt (SkU10).

§ 4

Skatteförfarandet (SkU14)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto (SkU7)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:30 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel (SkU8)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:29 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet (SkU9)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:32 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

Inkomstskatt (SkU10)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Regleringsbreven avseende Tullverket och Skatteverket

Utskottet diskuterade regleringsbreven. Utskottet vidtar för närvarande inga åtgärder.

§ 10

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnade motion 2018/19:874 yrkandena 2 och 4 av Sten Bergheden (M) till justitieutskottet.

Utskottet överlämnade motion 2018/19:874 yrkande 3 av Sten Bergheden (M) till socialförsäkringsutskottet.

Överlämnandet gäller under förutsättning att de mottagande utskotten tar emot motionen.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 5 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 mars 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:17

§ 1–11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) vice ordförande

X

Cecilia Widegren (M)

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

Jörgen Berglund (M)

X

Erik Ezelius (S)

Viktor Wärnick (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Sofia Westergren (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Nermina Mizimovic (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-01-22