Protokoll utskottssammanträde 2018/19:18

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:18

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:18

DATUM

2019-01-15

TID

11.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:17.

§ 2

Utskottsassistent

Ordföranden hälsade Maria Lindqvist välkommen som utskottsassistent i kansliet under våren.

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Begäran om entledigande från uppdraget som justitieombudsman

Kanslichefen anmälde att Cecilia Renfors inkommit med en begäran om entledigande från uppdraget som justitieombudsman.

§ 5

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 6

Skriftlig information

Föredraganden anmälde en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet med information till utskottet avseende pågående förhandlingar om förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, det s.k. visselblåsardirektivet.

§ 7

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (KU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

§ 8

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2018/19:JO1.

Ärendet bordlades.
§ 9

Översyn av Riksrevisionen – vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m. (KU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2018/19:RS5 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:12.

Vid protokollet

Justerat 2019-01-22

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-01-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:18

§ 1-2

§ 3-6

§ 7

§ 8

§ 9-10

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Hans Ekström (S) ordf.

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M) v. ordf.

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

O

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

Bengt Eliasson(L)

X

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

X

X

X

X

John Widegren (M)

O

O

O

O

O

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Mikael Strandman (SD)

X

X

O

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

O

X

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

O

O

X

O

O

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft(L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande