Protokoll utskottssammanträde 2018/19:18

Skatteutskottets protokoll 2018/19:18

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:18

DATUM

2019-03-05

TID

11.00-11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

Ordföranden hälsade Niklas Wykman (M), Sofia Westergren (M) och Emma Carlsson Löfdahl (L) särskilt välkomna till dagens sammanträde.

§ 1

Utökat presidium

Utskottet beslutade att utöka presidiet och inrätta en post som andre vice ordförande.

SD-ledamöterna och V-ledamoten reserverade sig mot beslutet.

V-ledamotens reservation:

Jag reserverar mig mot beslutet om inrättande av andre vice ordförande i skatteutskottet. Vänsterpartiet har inte deltagit i samtalen om utökade presidier och ser inget värde i utökningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Val av andre vice ordförande

Niklas Wykman (M) valdes till andre vice ordförande. Detta innebär att utskottets nuvarande vice ordförande Per Åsling (C) kommer att benämnas förste vice ordförande.

SD-ledamöterna och V-ledamoten deltog inte i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:17

§ 4

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen lämnade information i följande frågor:

  • uppdaterad sammanträdesplan
  • riksdagen håller Öppet Hus den 27 april
  • utskottet planerar att besöka Kronofogden den 28 mars
  • utskottet planerar att ha ett seminarium den 11 april med anledning av uppföljnings-och utvärderingsgruppens rapport om personalliggarsystemet
  • Anna Vikström (S) rapporterade kort om uppföljnings-och utvärderingsgruppens studiebesök vid byggarbetsplatsen vid Rosenbad
  • EkoFin-rådet har möte den 12 mars

§ 5

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 6

Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet (SkU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:32 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU9.

SD-ledamöterna anmälde reservation.

§ 7

Företag, kapital och fastighet (SkU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU11.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L-, MP-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 8

Punktskatt (SkU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU12.

M-, SD-, C-, V-, KD-, L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 9

Mervärdesskatt (SkU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU13.

M-, SD-, C-, KD-, L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 10

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift (SkU15)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:45 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 11

Kommissionens förslag till rådets beslut om ändring av beslut 940/2014/EU vad gäller produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av COM(2018) 825.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 12

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2018/19:2807 yrkande 21 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) från socialförsäkringsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13

Övriga frågor

Utskottet beslutade att, inför EkoFin den 12 mars, ha överläggning med regeringen i tre frågor torsdagen den 7 mars. Utskottet beslutade även att besöka Kronofogden den 11 juni. Vidare informerades utskottet om en inbjudan till Riksbanken den 3 april.

§ 14

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 mars 2019 kl. 10.00.

Efter sammanträdet informerade kansliet om beskattning av den digitala ekonomin.

Vid protokollet

Justeras den 7 mars 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:18

§ 1-14

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) vice ordförande

X

Niklas Wykman (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

O

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

Sofia Westergren (M)

X

Erik Ezelius (S)

Jörgen Berglund (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Viktor Wärnick (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Nermina Mizimovic (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-02-14