Protokoll utskottssammanträde 2018/19:1

Näringsutskottets protokoll 2018/19:1

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:1

DATUM

2018-10-02

TID

11.30–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30.

Enligt uppgift från kammaren har vid val denna dag utsetts till

Ledamöter i näringsutskottet

Jennie Nilsson (S)

Lars Hjälmered (M)

Mattias Jonsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Monica Haider (S)

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

Lotta Olsson (M)

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

Eric Palmqvist (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Annika Qarlsson (C)

Suppleanter i näringsutskottet

Patrik Engström (S)

David Josefsson (M)

Anders Lönnberg (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

§ 1

Sammanträdet öppnas

Annika Qarlsson (C), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, öppnade sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Utskottet godkände dagordningen.

§ 3

Upprop

Upprop av ledamöter och suppleanter gjordes.

§ 4

Val av ordförande

Utskottet valde Lars Hjälmered (M) till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Annika Qarlsson (C) överlämnade åt ordföranden att leda sammanträdet.

§ 5

Val av vice ordförande

Utskottet valde Jennie Nilsson (S) till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Presentation av ledamöter och kanslipersonal

Ledamöter och kanslipersonal presenterade sig.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 4 oktober 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Agota Földes

Justeras den 4 oktober 2018

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:1

§ 1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

X

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér( S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Annika Qarlsson (C)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

David Josefsson (M)

O

Anders Lönnberg (S)

O

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

O

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

Lorena Delgado Varas (V)

O

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande