Protokoll utskottssammanträde 2018/19:23

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:23

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:23

DATUM

2019-02-07

TID

9.00–9.21

9.34–9.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Riksdagsstipendiat

Riksdagsstipendiat Matilda Miljand som ska tjänstgöra i utskottets kansli under våren 2019 hälsades välkommen av utskottet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:22.

§ 3

Avsägelser och kompletteringsval

Kanslichefen anmälde följande avsägelser:

  • Jonas Millard (SD) som ledamot i konstitutionsutskottet
  • Mikael Strandman (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet

Vidare anmälde kanslichefen följande:

  • att Mikael Strandman (SD) utsetts till ledamot i konstitutionsutskottet
  • att Per Söderlund (SD) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet.

§ 4

Ärendeplan och sammanträdesplan för våren 2019

Biträdande kanslichefen anmälde utkast till ärendeplan och sammanträdesplan för våren 2019.

§ 5

Information

Utskottet beslutade att bjuda in Riksrevisionen till utskottets sammanträde tisdagen den 26 februari 2019 för att informera om granskningsrapporten RiR 2019:2 Vanans makt – regeringens styrning av länsstyrelserna.

§ 6

Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter (KU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2018/19:RS6.

Ärendet bordlades.

§ 7

Allmänna helgdagar m.m. (KU18)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.


§ 8

Trossamfund och begravningsfrågor (KU19)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:16.

§ 10

Suppleant

Ordföranden hälsade suppleanten Per Söderlund (SD) välkommen.


Vid protokollet

Justerat 2019-02-14

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-02-06)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:23

§ 1-3

§ 4-5

§ 6

§ 7-8

§ 9-10

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Hans Ekström (S) ordf.

Marta Obminska (M) v. ordf.

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

O

Erik Ottoson (M)

O

O

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

X

X

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

X

O

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

O

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

O

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft(L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande