Protokoll utskottssammanträde 2018/19:25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:25

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:25

DATUM

2019-03-07

TID

10.30–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:24.

§ 2

Information av riksdagens representant i EU

Tuula Zetterman, sekretariatschef för EU-samordningen och Livia Spada, riksdagens representant i EU informerade.

§ 3

Migration och asylpolitik (SfU16)

Utskottet behandlade motioner om migration och asylpolitik.

Ärendet bordlades.

§ 4

Anhöriginvandring (SfU17)

Utskottet behandlade motioner om anhöriginvandring.

Ärendet bordlades.

§ 5

Arbetskraftsinvandring (SfU18)

Utskottet behandlade motioner om arbetskraftsinvandring.

Ärendet bordlades.

§ 6

Medborgarskap (SfU19)

Utskottet behandlade motioner om medborgarskap.

Ärendet bordlades.

§ 7

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

Utskottet beslutade att inrätta en arbetsgrupp för utskottets arbete med uppföljning och utvärdering.

Björn Petersson (S) kontaktperson, Jonas Andersson (SD) och Ann-Sofie Alm (M) utsågs att ingå i arbetsgruppen.

§ 8

Utrikes resa

Utskottet diskuterade syfte, resmål och lämplig tidpunkt för att genomföra utrikes resor under mandatperioden. Ärendet bordlades.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 12 mars 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:25

§ 1–2

§ 3-7

§ 8–9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

Paula Bieler (SD)

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

O

O

O

Nooshi Dadgostar (V)

O

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

O

O

Kadir Kasirga (S)

X

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

X

Mats Berglund (MP)

Arin Karapet (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Jennie Åfeldt (SD)

O

X

X

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

X

X

X

Christina Höj Larsen (V)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

O

O

O

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

X

X

X

Anne Oskarsson (SD)

Karolina Skog (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Jimmy Loord (KD)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

X

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande