Protokoll utskottssammanträde 2018/19:36

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:36

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:36

DATUM

2019-04-09

TID

11.00–11.43

12.31–12.32

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven R.W., som medföljde ledamoten Tuve Skånberg (KD), fick närvara under sammanträdet utom vid punkterna på den särskilda föredragningslistan.

§ 2

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 3

Minoritetsfrågor (KU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU24.

V- och L-ledamöterna lämnade reservationer.

§ 4

Valfrågor (KU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU25.

SD-, C-, V- och L-ledamöterna lämnade reservationer.

§ 5

Offentlig förvaltning (KU28)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Författningsfrågor (KU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Fri- och rättigheter, m.m. (KU27)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU34)

Utskottet behandlade redogörelserna 2018/19:ÖN1, 2018/19:RAN1, 2018/19:RAR1, 2018/19:PN1, 2018/19:VPN1, 2018/19:NL1, 2018/19:NSÖ1 och 2018/19:SN1.

Utskottet beslutade att ge kansliet i uppdrag att bereda Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner tillfälle att yttra sig över förslag till ändring i nämndens instruktion.

Ärendet bordlades.

§ 9

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet.

Frågan bordlades.

§ 10

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:29.

§ 11

Sammanträden

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet torsdagen den 11 april 2019 får pågå under arbetsplenum i kammaren.

Vidare beslutade utskottet att ställa in sammanträdet tisdagen den 30 april 2019.

Vid protokollet

Justerat 2019-04-23

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-03-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:36

§ 1

§ 2-3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9-10

§ 11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

O

O

X

O

X

O

O

O

O

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

X

X

O

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

X

X

X

X

O

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

O

O

O

O

O

O

X

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

O

O

O

O

O

O

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

O

X

O

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

X

X

X

X

X

X

X

X

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande