Protokoll utskottssammanträde 2018/19:9

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:9

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:9

DATUM

2018-11-08

TID

10.00–11.26

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:8.

§ 2

Verksamhetsrådet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Utskottet beslutade att utse utskottets ordförande Anna Johansson (S) till ledamot i Verksamhetsrådet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

  • Information från Diskrimineringsombudsmannen

Generaldirektör Agneta Broberg informerade om aktuella frågor inom Diskrimineringsombudsmannen.

Vid informationen närvarade politiska sekreteraren Sofie Bergqvist (SD).

§ 4

Information från Jämställdhetsmyndigheten

Generaldirektör Lena Ag med medarbetare informerade om aktuella frågor inom Jämställdhetsmyndigheten.

Vid informationen närvarade politiska sekreteraren Sofie Bergqvist (SD).

§ 5

Aktuella EU-frågor på jämställdhetsområdet

Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet, informerade om det informella jämställdhetsministermötet i Wien den 12 oktober 2018 och om förhandlingarna om EU:s ratificering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

Vid informationen närvarade tjänstemän från Socialdepartementet samt Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 6

Utkast till rådsslutsatser om jämställdhet, ungdomar och digitalisering

Utskottet överlade med statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet, om utkast till rådsslutsatser om jämställdhet, ungdomar och digitalisering.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets överläggnings-promemoria (dnr 742-2018/19). Se bilaga 2.

Statssekreteraren redogjorde för regeringens förslag till svensk ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

M-, C-, KD- och L-ledamöterna föreslog följande tillägg (kursivt) i det andra stycket i regeringens förslag till svensk ståndpunkt.

Regeringens målsättning för det slutliga förhandlingsresultatet är att rådsslutsatserna ska antas med ett starkt jämställdhetsbudskap och uppmaningar till ansvariga aktörer att, inom ramen för grundläggande tryck- och yttrandefrihetsprinciper och utan att inskränka medlemsstaternas konstitutionella skydd för tryck- och yttrandefrihet, verka för kvinnors och flickors möjlighet att delta i det digitala samtalet utan att riskera repressalier i form av trakasserier, hot, hat och våld.

Statssekreteraren godtog det föreslagna tillägget.

Samtliga ledamöter delade regeringens reviderade ståndpunkt.

Vid överläggningen närvarade tjänstemän från Socialdepartementet samt Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde att inga nya ärenden fanns på sammanträdesplanen.

§ 8

Övriga frågor

Serkan Köse (S) och Johanna Haraldsson (S) återrapporterade från mötet med Arab Women Parliamentarians Network for Equality i riksdagen den 8 november 2018.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 13 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 november 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:9

§ 1

§ 2-4

§ 5-9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

X

X

Jessica Polfjärd (M)

Patrik Björck (S)

Saila Quicklund (M)

X

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

X

Martin Ådahl (C)

O

O

X

Ali Esbati (V)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

Ebba Hermansson (SD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

Annelie Karlsson (S)

X

X

X

Alexander Christiansson (SD)

X

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

O

O

O

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

O

O

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Christian Carlsson (KD)

X

X

X

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Maria Ferm (MP)

Annika Qarlsson (C)

X

X

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:9

Överläggningspromemoria

2018-11-01

Socialdepartementet

Arbetsmarknadsutskottet
Diarienummer: 742-2018/19

Överläggning om rådsslutsatserna för jämställdhet, ungdomar och digitalisering

Överläggning med Arbetsmarknadsutskottet om rådsslutsatserna för jämställdhet, ungdomar och digitalisering.

Bakgrund

Handlingsplanen från den fjärde kvinnokonferensen i Peking 1995 är den formella utgångspunkten för staternas åtaganden beträffande jämställdhetsintegrering och framtagande av indikatorer för uppföljning av Pekingplattformens 12 kritiska områden. Detta är första gången som rådsslutser tas fram på temat jämställdhet, unga och risker med digitalisering inom ramen för uppföljningen av Pekingplattformen. De föreslagna slutsatserna refererar till området ”The Girl Child”.

Som underlag till rådsslutsatserna på temat jämställdhet, ungdomar och digitalisering, har Jämställdhetsinstitutet i Vilnius (EIGE) presenterat rapporten ”Gender equality and youth: opportunities and risks of digitalisation” som på temat möjligheter och utmaningar fokuserar på flickors och pojkars deltagande i civilsamhället samt i det politiska livet. Rapporten lyfter även nya former av hot, hat och våld som följer i digitaliseringens spår.

Utkastet till rådsslutsatser pekar inledningsvis på de möjligheter som tekniska innovationer såsom internet, informations- och kommunikationsteknologier, artificiell intelligens, automation och robotar för med sig i alla sfärer av kvinnors och mäns, flickors och pojkars liv. Utkastet till slutsatser understryker vidare potentialen som digitaliseringen för med sig avseende deltagande i civilsamhället samt i det politiska livet och därigenom potentialen att förstärka demokratin och civilsamhällets roll. Samtidigt medför den tekniska revolutionen risker så som att ojämställda strukturer

vidmakthålls eller förstärks vilket ställer unga kvinnor och män, flickor och pojkar inför nya utmaningar, i synnerhet unga kvinnor och flickor. Bland negativa konsekvenser lyfter utkastet till slutsatser till exempel nya former av hot, hat och våld i digitala kanaler liksom skadligt digitalt innehåll och skadliga stereotypa könsframställningar kopplade till sexualitet och kroppsideal.

Avslutningsvis lyfter utkastet till slutsatser vikten av att beslutsfattare har en kontinuerlig dialog med unga kvinnor och män, flickor och pojkar, gällande digitaliseringens möjligheter och utmaningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Här betonas särskilt betydelsen av att involvera civilsamhället.

I förslaget föreslås antagandet av fyra nya indikatorer: 1/ digitala färdigheter, 2/ självförtroende gällande användning av digitala teknologier, 3/ användning av internet för att delta i civilsamhället eller politiskt deltagande. samt 4/ trakasserier på nätet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar utkastet till rådsslutsatser som väl belyser behovet av att bevaka digitaliseringens möjligheter och utmaningar ur ett jämställdhetsperspektiv.

Regeringens målsättning för det slutliga förhandlingsresultatet är att rådsslutsatserna ska antas med ett starkt jämställdhetsbudskap och uppmaningar till ansvariga aktörer att verka för kvinnors och flickors möjlighet att delta i det digitala samtalet utan att riskera repressalier i form av trakasserier, hot, hat och våld.

Regeringen verkar för skrivningar som belyser mäns och pojkars ansvar och delaktighet i arbetet för att motverka normer som begränsar kvinnors och flickors möjligheter att ta del i det demokratiska samtalet i digitala kanaler.

Regeringen verkar för att uppmaningen till kommissionen och medlemsstaterna ska kvarstå om att initiera en självständig jämställdhetsstrategi efter 2019 och att stärka arbetet med att jämställdhetsintegrera beslutsfattandet, budgetarbetet samt framtida initiativ på ungdoms- och digitaliseringsområdet.

2 (2)