Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2001/02

utskottsdokument 2001/02:B13

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet

riksmötet 2001/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde m.m.

Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Anslag inom utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv ingår i beredningsområdet. Den del av den statliga personalpolitiken som avser anslagsfrågor m.m. överfördes såsom statliga arbetsgivarfrågor till finansutskottets beredningsområde från den 1 september 2001.

Utskottets sammansättning m.m.

Antalet ordinarie ledamöter i utskottet var 17 och antalet suppleanter 22.

Utskottet hade följande sammansättning.

Ledamöter


Sven-Erik Österberg (s)

Hans Andersson (v)

Margareta Andersson (c)

Mikael Odenberg (m)

Björn Kaaling (s)

Martin Nilsson (s)

Stefan Attefall (kd)

Kent Olsson (m)

Laila Bjurling (s)

Patrik Norinder (m)

Sonja Fransson (s)

Kristina Zakrisson (s)

Camilla Sköld Jansson (v)

Maria Larsson (kd)

Henrik Westman (m)

Barbro Feltzing (mp)

Elver Jonsson (fp)


ARBETSMARKNADSUTSKOTTETS VERKSAMHET


Suppleanter


Anders Karlsson (s)

Anna Kinberg (m)

Cinnika Beiming (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Stig Sandström (v)

Rosita Runegrund (kd)

Ewa Thalén Finné (m)

Christer Skoog (s)

Anna Åkerhielm (m)

Sylvia Lindgren (s)

Ann-Marie Fagerström (s)

Carlinge Wisberg (v)

Magnus Jacobsson (kd)

Rolf Gunnarsson (m)

Kerstin-Maria Stalin (mp)

Agne Hansson (c)

Runar Patriksson (fp)

Ana Maria Narti (fp)

Ingegerd Saarinen (mp)

Sofia Jonsson (c)

Claes-Göran Brandin (s)

Helena Zakariasén (s)


 


Samtliga riksdagspartier hade ordinarie företrädare i utskottet. Som framgår av förteckningen företrädde 6 av ledamöterna Socialdemokraterna, 4 Moderaterna, 2 Vänsterpartiet och 2 Kristdemokraterna. Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Miljöpartiet de gröna hade 1 ledamot vartdera.

Presidium

I utskottets presidium ingick Sven-Erik Österberg (s), ordförande, Hans Andersson (v), förste vice ordförande, och Margareta Andersson (c), andre vice ordförande.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Gunilla Upmark, kanslichef

Claes-Göran Sundberg, föredragande (t.o.m. maj 2002)

Eva Kvarfordt, föredragande

Åsa Bokström, föredragande (t.o.m. mars 2002)

Alexandra Oljans Ahlin, utskottshandläggare (fr.o.m. december 2001)

Christina Hjortsberg, byråassistent.


Utskottets verksamhet m.m.

Betänkanden

Utskottet avlämnade 11 betänkanden enligt följande.

– AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

– AU2 Offentliganställdas bisysslor

– AU3 Jämställdhet m.m.

– AU4 Arbetsliv

– AU5 Arbetsmarknadspolitiska frågor

– AU6 Arbetsrätt

– AU7 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

– AU8 Lag om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

– AU9 Ändringar i arbetsmiljölagen

– AU10 Ett system för individuell kompetensutveckling

– AU11 Uppskov med behandling av ärende

Följande kan nämnas om ärendena.

I budgetbetänkandet AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv behandlades budgetrelaterade frågor och frågor om den allmänna inriktningen av politiken. Ramen för utgiftsområde 13 uppgick till 58,9 miljarder kronor och ramen för utgiftsområde 14 till 1 miljard kronor. Den betydligt lägre ramen för utgiftsområde 14 jämfört med föregående budgetår, då ramen uppgick till ca 8,5 miljarder kronor, förklaras av det ovan angivna överflyttandet av statliga arbetsgivarfrågor till finansutskottets beredningsområde. Förutom budgetpropositionen behandlades ett förslag (2000/01:RR7) från Riksdagens revisorer om otraditionella medel och en skrivelse från regeringen (skr. 2000/01:142) om Arbetsmarknadsverkets (AMV) organisation. Enligt utskottet var osäkerheten stor om utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. För att minska arbetslösheten och öka arbetskraftsutbudet ansåg utskottet att det behövdes åtgärder på bred front om målet om en sysselsättningsgrad år 2004 på 80 % i åldrarna 20–64 år skall nås. Utskottet uttalade oro över ökningen av sjukskrivningarna och ställde sig positivt till det arbete som påbörjats genom regeringens s.k. elvapunktsprogram. Det belopp på 700 miljoner kronor som hittills anvisats för tillfälliga personalförstärkningar överfördes permanent till AMV. Den lägsta ersättningsnivån i aktivitetsstödet höjdes från 143 kr per dag till 183 kr. Ersättningen till deltagare i kommunala ungdomsprogram (16–19 år) gjordes enhetlig för ungdomar som inte fullgjort gymnasieskolan och bestämdes till 1 360 kr per månad. För deltagare i ungdomsgarantin (20–24 år) höjdes ersättningen till 3 160 kr per månad. Ett pendlingsbidrag infördes i enlighet med ett förslag i den regionalpolitiska propositionen (prop. 2001/02:4).

 I AU2 Offentliganställdas bisysslor behandlades regeringens förslag (prop. 2000/01:147) om ändringar i lagen om offentlig anställning med syftet att skärpa kontrollsystemet för s.k. förtroendeskadliga bisysslor.

AU3 Jämställdhet m.m. omfattade ett stort antal motionsyrkanden – drygt 150 – från de allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om jämställdhetsfrågor, diskrimineringsfrågor i övrigt och mångfaldsfrågor. Samtliga motioner avstyrktes, däribland flera med hänvisning till en utredning om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning. 

Även i AU4 Arbetsliv behandlades ett stort antal motionsförslag, 111 stycken. Motionerna hade väckts under tre allmänna motionstider, 1999, 2000 och 2001, och avsåg bl.a. frågor om ohälsa i arbetslivet, arbetsmiljö och företagshälsovård. Utskottet såg utvecklingen av ohälsan som ett av de största samhällsproblemen i dag. Motionerna avstyrktes bl.a. med hänvisning till det nyssnämnda elvapunktsprogrammet för ökad hälsa i arbetslivet och pågående samtal mellan regeringen och arbetsmarknadens parter i dessa frågor.

AU5 Arbetsmarknadspolitiska frågor behandlade ca 120 motionsförslag från den allmänna motionstiden 2001. Frågorna avsåg bl.a. arbetsförmedlingsverksamhet, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkring och särskilda grupper på arbetsmarknaden. Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen om behovet av ytterligare insatser inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska programmet aktivitetsgaranti för att stödja och hjälpa vissa grupper som står långt utanför den reguljära arbetsmarknaden. I betänkandet behandlades även delar av Riksdagens revisorers förslag angående svenskundervisning för invandrare och invandrares arbetsmarknad (2000/01: RR12) och anslutande motioner. I ett annat förslag om tillkännagivande till regeringen ansåg utskottet att det borde övervägas noggrant vilka begrepp som är relevanta att använda när det gäller personer med utländsk bakgrund.

AU6 Arbetsrätt avsåg bl.a. regeringens förslag (prop. 2001/02:97) om en lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Genom lagen genomfördes två EG-direktiv. Lagen, som är tvingande, förbjuder diskriminering av de angivna kategorierna anställda i fråga om löne- och andra anställningsvillkor. I samma ärende godkändes ILO-konventionen (nr 175) om deltidsarbete. I betänkandet behandlades drygt 150 motionsförslag huvudsakligen från allmänna motionstiden 2001 om bl.a. lönebildning, stridsåtgärder, medicinska kontroller och om anställningsskydd och inflytande vid strukturförändringar. Även motioner om arbetstid och ledighet behandlades. Samtliga motioner avstyrktes, främst med hänvisning till pågående utredningsarbete.

I AU7 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen behandlades proposition  2001/02:151. Denna tillsyn kommer från den 1 januari 2003 att hållas samman i en fristående myndighet, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Den nya myndigheten övertar samtliga av Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) nuvarande uppgifter i förhållande till arbetslöshetskassorna utom utbetalningarna av statsbidrag. Den skall också utöva tillsyn över myndigheterna inom AMV såvitt gäller deras behandling av ärenden om arbetslöshetsersättning.

I AU8 Lag om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten godkändes regeringens förslag i proposition 2001/02:144. En ny lag skall ersätta den nuvarande lagen om arbetsförmedlingsregister. Lagen skall tillämpas i AMV:s verksamhet vid behandlingen av personuppgifter om bl.a. arbetssökande. Utöver AMS och länsarbetsnämnderna får under vissa förutsättningar Riksförsäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna, Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna ha direktåtkomst till personuppgifter.

Genom AU9 Ändringar i arbetsmiljölagen godkändes förslagen i proposition 2001/02:145. När arbetsgivaren vidtar förebyggande åtgärder skall en utgångspunkt vara att allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för sådant undanröjs. Endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner skall få tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. Dessa ändringar i arbetsmiljölagen var föranledda av ett s.k. motiverat yttrande från Europeiska kommissionen om Sveriges genomförande av ett EG-direktiv.

I AU10 Ett system för individuell kompetensutveckling godkändes proposition 2001/02:175. Enligt riktlinjerna i propositionen skall en utgångspunkt för systemet vara att individen deltar med ett eget sparande på kompetenssparkonto med möjlighet att med vissa begränsningar göra skattemässigt avdragsgilla insättningar. Arbetsgivaren skall stimuleras att göra inbetalningar på en anställds kompetenssparkonto. Enligt propositionen bör systemet träda i kraft den 1 januari 2003. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med den lagstiftning som behövs.

AU11 Uppskov med behandling av ärende avsåg en skrivelse om Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi (skr. 2001/02:187). I enlighet med förslag i betänkandet har riksdagen medgivit att behandlingen av skrivelsen och eventuella följdmotioner får uppskjutas.

Yttranden till andra utskott

Utskottet avlämnade 5 yttranden till andra utskott enligt följande.

– AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (till finansutskottet)

– AU2y Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet (till konstitutionsutskottet)

– AU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (till konstitutionsutskottet). Yttrandet avsåg regeringens skrivelse 2001/02:75 med redogörelse för åtgärder huvudsakligen under år 2001 med anledning av riksdagens skrivelser till regeringen.

– AU4y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under år 2001 (till utrikesutskottet)

– AU5y Tilläggsbudget för 2002 – utgiftsområdena 13 och 14 (till finansutskottet)

I form av protokollsutdrag yttrade sig utskottet dessutom dels till finansutskottet över budgetpropositionen för 2002 avseende tilläggsbudget för år 2001 (prot. 2001/02:4 bil. 3 och 4), dels till konstitutionsutskottet med anledning av regeringens skrivelse 2000/01:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (prot. 2001/02:4 bil. 5; detta yttrande avsåg regeringens åtgärder huvudsakligen under år 2000, jämför AU3y ovan).

EU-frågor

a) Med anknytning till ärendebehandling

Som framgått ovan hade två av betänkandena direkt EU-anknytning. Den nya lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (AU6) innebar som nämnts att två EG-direktiv genomfördes. De två direktiven syftar i sin tur till att genomföra två ramavtal om s.k. atypiska arbetstagare som träffats mellan arbetsmarknadsparterna på Europanivå. Ändringarna i arbetsmiljölagen, AU9, var föranledda av kommissionens synpunkter på Sveriges genomförande av ramdirektivet 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Kommissionen hade ansett att Sverige i ett antal hänseenden inte fullt ut genomfört vissa av direktivets artiklar i lagstiftningen.

EU-relaterade frågor har behandlats även i andra ärenden. EU-samarbetet på sysselsättningsområdet har berörts bl.a. i AU1 och i yttrande AU4y till utrikesutskottet. I arbetsrättsbetänkandet AU6 kom utskottet med anledning av motioner in på frågor om anställningsskydd och inflytande vid strukturförändringar bl.a. i förhållande till övriga EU-länder. I ärendet behandlades även en motion med allmänna synpunkter på arbetsmarknadsregleringar på EU-nivå.

b) Ordförandeskapet i N.C.E.O. (Network of Parliamentary Committees for Equal Opportunities for Women and Men in the Parliaments of the E.U. Member States and the European Parliament)

Under år 2002 verkade arbetsmarknadsutskottet som ordförande i detta nätverk, vilket bl.a. innebar att arrangera den årliga konferensen, CCEO. Konferensen hölls i riksdagshuset den 25–27 oktober 2001. De drygt 60 deltagande parlamentarikerna kom från nio EU-länder och tio kandidatländer. Teman för konferensen var mainstreamingprincipen i jämställdhetsarbetet, löneskillnader och lönediskriminering samt demografin och de låga födelsetalen i Europa.

c) I övrigt

Liksom tidigare år följer utskottet EU:s arbete i frågor som rör beredningsområdet. Sedan hösten 1999 har det enligt en underhandsöverenskommelse med Näringsdepartementet lämnats fortlöpande information från Regeringskansliet i olika EU-frågor enligt ett på förhand uppgjort schema. Vid informationen deltar som regel den för frågan ansvarige statssekreteraren, åtföljd av en eller flera tjänstemän. Förutom information inför respektive återrapportering från rådsmöten lämnades vid de sammanlagt åtta tillfällena information om bl.a. följande.

       Det s.k. höstpaketet om sysselsättningsstrategin

       Aktuella frågor om arbetsmiljö och arbetsrätt m.m.

         Utvärdering av sysselsättningsstrategin och, vid två tillfällen, arbetet med den nya nationella handlingsplanen för sysselsättning (NAP)

       Kommissionens arbetsmiljöstrategi

       Det kommande danska ordförandeskapet

       Arbetstidsdirektivet

EU-frågor är liksom tidigare en stående punkt på dagordningen vid utskottets sammanträden, och kompletterande information lämnas vid dessa tillfällen av en tjänsteman i utskottet. Inkomna handlingar som bedöms vara av särskilt intresse anmäls. I övrigt distribueras sådana handlingar till ledamöterna. Samtliga till kansliet inkomna EU-anknutna dokument förs upp på en särskild lista, EU-listan.

En tidigare inom kansliet upprättad promemoria med en redovisning av aktuella EU-frågor har uppdaterats under riksmötet.

Under våren 2002 godkände utskottet en promemoria, utarbetad av en grupp ledamöter, med förslag om hur det fortsatta arbetet med EU-frågorna skall kunna bedrivas i utskottet. Frågan om promemorian skall tas in som en del av utskottets arbetsordning får avgöras sedan utskottet konstituerat sig efter valet hösten 2002.

Uppföljning och utvärdering m.m.

Våren 2001 tillsattes två utskottsdelegationer med 4 ledamöter vardera för att arbeta med uppföljning och utvärdering. Varje grupp har assisterats av en föredragande som sekreterare. Den socialdemokratiska ledamoten i respektive grupp har fungerat som sammankallande. Under våren 2002 lade grupperna fram var sin rapport. Den ena, benämnd Tillfälliga personalförstärkningar inom Arbetsmarknadsverket, hade till syfte att belysa hur man inom AMV använt de medel som avsatts för att särskilt stärka ställningen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Studien avsåg åren 2000 och 2001. Syftet var också att finna några exempel på hur berörd personal arbetat med målgruppen liksom att ta fram statistiskt material som visar eller indikerar resultatet av satsningen. I den andra rapporten, Individuella handlingsplaner, har arbetsgruppen redovisat utvecklingen av de individuella handlingsplanerna från år 1996 och framåt. För att underlätta för den arbetssökande att få ett nytt arbete skall länsarbetsnämnden upprätta en individuell handlingsplan där skyldigheter och planerade aktiviteter anges. Inom ramen för uppföljningen utförde SCB på riksdagens uppdrag en intervjuundersökning med arbetsförmedlare och arbetssökande.

Sedan lång tid tillbaka gör kansliet en sammanställning av den månatliga AKU-statistiken som distribueras till ledamöterna i form av ett plånboksinlägg. Sedan 1998 görs genom kansliets försorg också en sammanställning med några veckors mellanrum i form av ett nyhetsbrev, AU-Hänt, som distribueras med e-post. Där redovisas förutom sådant som har direkt anknytning till ärendehanteringen bl.a. olika statistiska data, prognoser, utredningar, rapporter m.m. med anknytning till beredningsområdet.

Utfrågningar, uppvaktningar m.m.

Under riksmötet har muntlig information lämnats till utskottet enligt följande.

Generaldirektören Anne-Marie Qvarfort, Europeiska Socialfonden, ESF,   om myndighetens verksamhet

Generaldirektören Anders Lindström med medarbetare, Medlingsinstitutet, om institutets verksamhet, lönebildningen m.m. (vid två tillfällen)

Generaldirektören Anders L Johansson med medarbetare om arbetsmarknadsläget m.m. (vid tre tillfällen; ett av dem tillsammans med statssekreteraren Jan Grönlund enligt nedan)

Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström med medarbetare om myndighetens verksamhet m.m.

Statssekreteraren Jan Grönlund om hittillsvarande erfarenheter av aktivitetsgarantin

Handläggaren Gunilla Sahlin, Svenskt Näringsliv, sektionschefen Boel Callermo och förhandlaren Lars-Gösta Andréen, Svenska Kommunförbundet, om funktionshindrade på arbetsmarknaden.

Utfrågning

Den 16 maj 2002 arrangerade utskottet en utfrågning under rubriken Arbetsmarknaden för människor med funktionshinder där inledande anföranden hölls av Karin Westlund, Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, Tiina Nommi-Södergren, förste vice ordförande Synskadades Riksförbund, Lars Lööw, Handikappombudsmannen, Göran Sevebrant, VD Samhall AB, och Lennart Ålund, förmedlingsenheten, AMS.

Studiebesök, inrikes resor m.m.

Utskottet gjorde under hösten studiebesök hos Prevent och hos Kommunförbundet och under våren hos Riksdagens revisorer.

Ledamöter i utskottet deltog under våren i det studiebesök som Stockholms stad arrangerat för riksdagen.

Utrikes resor

I början av januari besökte utskottet i två delegationer Nederländerna respektive Irland. Reseberättelser har överlämnats till riksdagsstyrelsen.

Senare i januari deltog ordföranden och en föredragande i ett av Europaparlamentet arrangerat möte i Bryssel mellan sysselsättnings- och socialutskotten inom EU.

Utländska besök

Företrädare för utskottet har sammanträffat med utländska parlamentariker vid ett antal tillfällen. Under hösten mottogs det finska arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet och under våren bl.a. en delegation av kvinnliga parlamentariker från Rwanda och en delegation av politiker, forskare m.fl. från Makedonien och Kosovo.

Vissa övriga uppgifter

Utskottets första sammanträde hölls den 27 september 2001 och det sista den 13 juni 2002. Totalt hölls under den tiden 26 sammanträden. Den totala sammanträdestiden omfattade 34 timmar och 40 minuter. Totalt behandlades 698 motionsyrkanden. Betänkandena omfattade 692 sidor.

Antalet betänkanden var lika stort som under föregående riksmöte. Den totala sammanträdestiden var ungefär 1,5 timmar kortare.

 

Elanders Gotab, Stockholm  2002