Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2002/03

utskottsdokument 2002/03:B03

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2002/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde m.m.

Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Genom ny lydelse av riksdagsordningen från den 1 juli 2003 anges beredningsområdet som ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt samt 3. jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.

Anslag inom utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv ingår i beredningsområdet.

Utskottets sammansättning m.m.

Antalet ordinarie ledamöter i utskottet var 17. Vid riksmötets slut var antalet suppleanter 24, av vilka 2 fungerade som ersättare.

Utskottet hade följande sammansättning.

Ledamöter


Anders Karlsson (s)

Margareta Andersson (c)

Laila Bjurling (s)

Anders G Högmark (m)

Erik Ullenhag (fp)

Christer Skoog (s)

Sonja Fransson (s)

Stefan Attefall (kd)

Camilla Sköld Jansson (v)

Cinnika Beiming (s)

Patrik Norinder (m)

Lars Lilja (s)

Tina Acketoft (fp)

Berit Högman (s)

Henrik Westman (m)

Britta Lejon (s)

Ulf Holm (mp)

 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTETS VERKSAMHET


Suppleanter


Luciano Astudillo (s)

Rolf Lindén (s)

Tobias Billström (m)

Mauricio Rojas (fp)

Anita Jönsson (s)

Lars Wegendal (s)

Annelie Enochson (kd)

Anders Wiklund (v)

Ann-Marie Fagerström (s)

Anna Lindgren (m)

Kurt Kvarnström (s)

Cecilia Wikström (fp)

Claes Västerteg (c)

Britt-Marie Lindkvist (s)

Carl-Axel Johansson (m)

Sylvia Lindgren (s)

Barbro Feltzing (mp)

Birgitta Ohlsson (fp)

Maria Larsson (kd)

Lars-Ivar Ericson (c)

Mona Jönsson (mp)

Raimo Pärssinen (s)

Mariam Osman Sherifay (s) ersatte Cinnika Beiming (s) under hennes ledighet

Marianne Samuelsson (mp) ersatte Barbro Feltzing (mp) under hennes ledighet

 


 


Samtliga riksdagspartier hade ordinarie företrädare i utskottet. Som framgår av förteckningen företrädde 8 av ledamöterna Socialdemokraterna, 3 Moderaterna och 2 Folkpartiet. Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet de gröna hade 1 ledamot vartdera.

Presidium

I utskottets presidium ingick Anders Karlsson (s), ordförande, och Margareta Andersson (c), vice ordförande.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

 

Gunilla Upmark, kanslichef

Elise-Marie (Lise) Donovan, föredragande (fr.o.m. mars 2003)

Eva Kvarfordt, föredragande

Anders Nauclér, föredragande

Christian von Szalay (september/oktober 2002)

Alexandra Oljans Ahlin, byrådirektör (tjänstledig fr.o.m. maj 2003)

Nina Mimon, byrådirektör (fr.o.m. april 2003)

Christina Hjortsberg, byråassistent


Utskottets verksamhet m.m.

Betänkanden

Utskottet avlämnade 8 betänkanden enligt följande.

– AU1 Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

– AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsliv

– AU3 FN-konventionen mot kvinnodiskriminering, jämställdhetsfrågor och andra diskrimineringsfrågor m.m.

– AU4 Vissa frågor om arbetslöshetsförsäkringen m.m.

– AU5 Arbetsmiljö

– AU6 Statens ansvarsnämnd och arbetsrättsliga frågor

– AU7 Ett utvidgat skydd mot diskriminering

– AU8 Arbetsmarknadspolitik

 

Följande kan nämnas om ärendena.

AU1 Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

I detta betänkande behandlades budgetpropositionens förslag på utgiftsområde 13 och regeringens skrivelse Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi, en s.k. resultatskrivelse – en av de två första i sitt slag (skr. 2001/02:187). Ramen för utgiftsområdet uppgick till 60,3 miljarder kronor. Budgetförslagen innebar en höjning av den lägsta ersättningsnivån i det aktivitetsstöd som lämnas till personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, från 183 kr till 223 kr. Utvecklingsersättningen till deltagare i ungdomsgarantin höjdes från 3 160 kr till 3 280 kr per månad. Som ett led i insatserna för att öka sysselsättningen bland invandrare beslutades att satsningarna på s.k. bristyrkesutbildning för personer med utländsk högskoleexamen skall fortsätta. Utskottet ställde sig bakom regeringens redovisning i resultatskrivelsen av åtgärder som vidtagits för att genomföra riktlinjerna i det europeiska sysselsättningssamarbetet.

AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Betänkandet avsåg budgetpropositionens förslag på utgiftsområde 14. Ramen för utgiftsområdet uppgick till drygt 1,1 miljard kronor. Utskottet uttryckte oro över det ökande antalet sjukskrivningar och framhöll särskilt att det är arbetsplatsen och parterna som måste stå i fokus i arbetet för ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljöverket tillfördes ytterligare medel för den regionala skyddsombudsverksamheten och för förstärkning av tillsynen. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) tillfördes
2 miljoner kronor utöver regeringens förslag.

 


 

 

AU3 FN-konventionen mot kvinnodiskriminering, jämställdhetsfrågor och andra diskrimineringsfrågor m.m.

I betänkandet behandlades regeringens proposition Konventionen mot kvinnodiskriminering och frågan om ett individuellt klagomålsförfarande (prop. 2002/03:19). Enskilda individer eller grupper av individer som anser sig ha utsatts för kränkning får möjlighet att göra en framställan till en särskild FN-kommitté. I övrigt behandlades en stor mängd motionsförslag om jämställdhetsfrågor och andra diskrimineringsfrågor. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att den pågående diskrimineringsutredningen bör överväga olika förslag som har förts fram i frågan om forum i rättegångar om diskriminering i arbetslivet.

AU4 Vissa frågor om arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Betänkandet avsåg motionsyrkanden från den allmänna motionstiden om arbetslöshetsförsäkringen. Samtliga förslag avstyrktes. I betänkandet behandlades också den del av Riksdagens revisorers förslag om familjehemsvården (2002/03:RR8) som avsåg familjehemsföräldrars rätt till arbetslöshetsersättning m.m. Även detta förslag avstyrktes med hänvisning till pågående arbete inom Regeringskansliet.

AU5 Arbetsmiljö

I betänkandet behandlades ett stort antal motionsförslag från allmänna motionstiden som bl.a. avsåg företagshälsovård, skyddsombudsverksamhet, gränsvärden och personlig skyddsutrustning liksom frågor om insatser för att motverka våld, hot och mobbning i arbetslivet. Förslagen avstyrktes bl.a. med hänvisning till det program som lagts fram i de s.k. trepartssamtalen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter för att minska ohälsan i arbetslivet.

AU6 Statens ansvarsnämnd och arbetsrättsliga frågor

Betänkandet hade två huvudavsnitt. I den första delen behandlades propositionen Statens ansvarsnämnds funktion och kompetensområde, m.m. (prop. 2002/03:47), i den andra motioner från allmänna motionstiden om arbetsrätten i övrigt. Behörighetsområdet för ansvarsnämnden utvidgades till att även avse personer med verksledande eller därmed jämförlig ställning som inte har anställts genom beslut av regeringen. Genom en ändring i lagen om offentlig anställning (LOA) undantogs personer som är anställda med särskilt anställningsstöd från tillämpningsområdet för den lagen. I motionerna från den allmänna motionstiden ställdes krav på allmänna förändringar av arbetsrätten. Motionsförslag om att upphäva det s.k. turordningsundantaget i lagen om anställningsskydd (LAS) tillstyrktes av utskottsmajoriteten men avslogs senare av riksdagen enligt en fempartireservation (m, fp, kd, c, mp).

 

 


AU7 Ett utvidgat skydd mot diskriminering

I betänkandet behandlades regeringens proposition Ett utvidgat skydd mot diskriminering (prop. 2002/03:65). Förslagen grundades på två EG-direktiv. Från den 1 juli 2003 infördes en ny lag om förbud mot diskriminering som skall gälla bl.a. vid arbetsmarknadspolitisk verksamhet, start eller bedrivande av näringsverksamhet och i fråga om medlemskap i arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Diskrimineringsgrunderna är etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. I fråga om etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning gäller diskrimineringsförbuden på ytterligare områden, bl.a. i fråga om socialtjänst. Vissa ändringar genomfördes också i de redan gällande lagarna mot diskriminering i arbetslivet och inom högskolan för att åstadkomma en anpassning till EG-rätten.

AU8 Arbetsmarknadspolitik

Betänkandet avsåg regeringens proposition Arbetsmarknadspolitiken förstärks (2002/03:44) och Riksdagens revisorers förslag Styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna (2002/03:RR10). En försöksverksamhet med arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare skall bedrivas vid arbetsförmedlingarna. Reglerna för det särskilda anställningsstödet ändrades så att stödet även kan omfatta personer som inte fyllt 57 år. Fram till utgången av 2005 skall en försöksverksamhet bedrivas med bristyrkesutbildning för redan anställda. Vissa ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring genomfördes i syfte att förbättra och effektivisera samverkan mellan försäkringen och aktivitetsgarantin. Förslagen från Riksdagens revisorer tog bl.a. sikte på målstrukturen för arbetsmarknadspolitiken och på resultatredovisningen och verksamhetsplaneringen inom Arbetsmarknadsverket. Revisorernas förslag avstyrktes av utskottet främst med hänvisning till pågående arbete inom Regeringskansliet och AMV som ligger i linje med det som revisorerna  föreslagit.

Yttranden till andra utskott

Utskottet avlämnade 2 yttranden till andra utskott enligt följande.

– AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (till finansutskottet)

– AU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (till konstitutionsutskottet)

EU-frågor

a) Med anknytning till ärendebehandling

Betänkande AU7 Ett utvidgat skydd mot diskriminering hade direkt EU-anknytning. Den nya lagstiftningen utgår från två EG-direktiv inom ramen för det s.k. diskrimineringspaketet, direktivet mot etnisk diskriminering (2000/43/EG) och direktivet om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, det s.k. arbetslivsdirektivet (2000/78/EG). Genom den nya lagen mot diskriminering genomfördes delar av dessa direktiv i den svenska lagstiftningen. En anpassning till EG-rätten skedde även i övrigt genom ändringar av diskrimineringsbegreppet, diskrimineringsgrunderna och bevisreglerna i den redan gällande svenska lagstiftningen.

b) I övrigt

Utskottet följer verksamheten i EU både genom det egna kansliet och genom information från Regeringskansliet i samband med utskottssammanträden. Informationen från Regeringskansliet har tidigare lämnats löpande med några veckors intervall. Under våren 2003 fattades i samråd med representanter för Regeringskansliet beslut om att försöksvis minska antalet informationstillfällen för att i stället ha färre möten men med en mer fördjupad och tematiskt inriktad information och diskussion.

Sedan lång tid tillbaka är EU-frågorna en stående punkt på dagordningen vid utskottets sammanträden då kansliet bl.a. lämnar kompletterande information till aktuella EU-dokument.

En tidigare inom kansliet upprättad promemoria med redovisning av aktuella EU-frågor har uppdaterats under riksmötet.

Som framgår nedan gjorde utskottet i maj ett studiebesök i Bryssel.

Ledamöter av utskottet har dessutom deltagit i möten som arrangerats av N.C.E.O. (Network of Parliamentary Committees for Equal Opportunities for Women and Men in the Parliaments of the E.U. Member States and the European Parliament). Den årliga konferensen (C.C.E.O.) hölls den 21–23 november i Köpenhamn, och ett extra möte ägde rum i Aten den 31 mars.

Uppföljning och utvärdering m.m.

Några särskilda uppföljnings- eller utvärderingsprojekt har inte bedrivits under verksamhetsåret. Ett principbeslut har fattats som innebär att utskottet minst en gång per termin ägnar ett sammanträde åt fördjupningar på området uppföljning och utvärdering. I detta syfte informerade företrädare för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) vid ett tillfälle under våren.

I detta sammanhang skall också nämnas att utskottet i sin ärendeberedning kommit in på frågor som rör styrning och resultatredovisning liksom uppföljning och utvärdering. Som framgått ovan avsåg betänkande AU8 bl.a. ett förslag från Riksdagens revisorer med anledning av en granskning av styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna. Granskningen kom till stånd efter förslag från utskottet. Den regeringsskrivelse som behandlades i AU1 avsåg en resultatredovisning i fråga om hur Sverige genomfört EU:s sysselsättningsstrategi.

Utskottskansliet gör sedan 1998 genom kansliets försorg en sammanställning med några veckors mellanrum i form av ett nyhetsbrev, AU-Hänt, som distribueras med e-post. Där redovisas förutom sådant som har direkt anknytning till ärendehanteringen bl.a. olika statistiska data, prognoser, utredningar, forskningsrapporter m.m. med anknytning till beredningsområdet. Sedan lång tid tillbaka gör kansliet också en sammanställning av den månatliga arbetskraftsundersökningen (AKU) från Statistiska centralbyrån som distribueras till ledamöterna. Enligt det nyssnämnda principbeslutet i fråga om uppföljning och utvärdering kan nyhetsbrevet ge uppslag till lämpliga ämnen för fördjupade studier.

Utfrågningar, uppvaktningar m.m.

Under riksmötet har muntlig information lämnats till utskottet enligt följande.

– Generaldirektören Anders L Johansson och prognoschefen Tord Strannefors, AMS, om arbetsmarknadsläget m.m.

– Generaldirektören Anders Lindström och informationsansvariga Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet, om myndighetens verksamhet och avtalsrörelsen m.m.

– Generaldirektören Ingemar Hansson och avdelningschefen Hans Lindberg, Konjunkturinstitutet, om lönebildningen m.m.

– Generaldirektören Kenth Pettersson och tillsynschefen Bernt Nilsson, Arbetsmiljöverket, om myndighetens verksamhet, utvecklingen av ohälsan, trepartssamtalen m.m.

– Statssekreteraren Jan Grönlund, kansliråden Bo Barrefelt och Siw Warstedt samt departementssekreterarna Tim Brooks, Sofia Grundström och Lena Maier inför ministerrådsmöte

– Professor Niklas Bruun och docent Jonas Malmberg, Arbetslivsinstitutet, om utredningen Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv

– Statssekreteraren Jan Grönlund och departementssekreteraren Luis Barturén om Samhall

– Statssekreteraren Jan Grönlund och departementssekreterarna Sofia Grundström, Lena Maier och Pontus Ringborg om diskussionerna om förslaget till direktiv om bemanningsföretag och frågan om arbetskraftsinvandring

– Generaldirektören Susanne Ackum Agell och biträdande chefen, docent Anders Forslund, IFAU, om institutets verksamhet och forskning m.m. (jämför ovan)

– Statssekreteraren Jan Grönlund och departementssekreterarna Tim Brooks och Helena Josefson inför ministerrådsmöte

– Generaldirektören Anders L Johansson och överdirektören Lars Sjöström om det arbetsmarknadspolitiska läget

Utfrågning

Den 8 maj arrangerade utskottet en utfrågning på temat arbetskraftsinvandring. Anföranden hölls av Sandro Scocco, direktör AMS, Berit Rollén, utredare, Karin Ekenger, arbetsmarknads- och arbetskraftsfrågor, Svenskt Näringsliv, Ulf Johansson, enhetschef Kommunförbundet/Landstingsförbundet, Thord Pettersson, utredare LO, Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef TCO, och Åke Zettermark, ansvarig för internationell verksamhet SACO. Vid utfrågningen deltog även ledamöter i socialförsäkringsutskottet. Utfrågningen har dokumenterats i en rapport som distribuerats till berörda.

Studiebesök m.m.

Utskottet gjorde studiebesök m.m. enligt följande

TCO den 22 januari 2003

SACO den 11 februari 2003

Arbetsdomstolen den 13 februari 2003

LO den 20 februari 2003

Svenskt Näringsliv den  9 april 2003

Inrikes resa

Utskottet gjorde ett besök i Kiruna den 6–8 april. Möten ägde rum med företrädare för kommunen, länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingen, och ett besök gjordes i LKAB-gruvan och på en Samhall-arbetsplats. Utskottet besökte även ishotellet och Ice Globe Theater i Jukkasjärvi. Utskottet fick på plats i Jukkasjärvi också information om samiskt närings- och arbetsliv.

Mottagande av besök m.m.

I samband med riksdagens veterandagar tog utskottet den 14 maj emot en grupp om drygt tio tidigare AU-ledamöter.

Utrikes resor

Utskottet besökte Bryssel den 4–6 maj och sammanträffade där med företrädare för Europaparlamentet, kommissionen, arbetsmarknadens parter och Sveriges ständiga representation. En rapport från denna studieresa kommer att överlämnas till riksdagsstyrelsen.


Utländska besök

Utskottet  tog emot utländska delegationer enligt följande.

Parlamentariker och andra politiker från Indien den 14 november 2002

Parlamentariker från Kenya den 3 april 2003

Studenter från Leighuniversitetet den 14 maj 2003 (genom kansliet)

Vissa övriga uppgifter

Utskottets första sammanträde hölls tisdagen den 8 oktober och det sista torsdagen den 22 maj. Totalt hölls under den tiden 23 sammanträden. Den totala sammanträdestiden omfattade 28 timmar och 10 minuter. Totalt behandlades 549 motionsyrkanden. Betänkandena omfattade 688 sidor, att jämföra med 692 sidor året före.

Antalet betänkanden var 3 mindre än under föregående riksmöte. Den totala sammanträdestiden var ungefär 6, 5 timme kortare.

Elanders Gotab, Stockholm  2003

 

Elanders Gotab, Stockholm  2003