Finansutskottets verksamhet riksmötet 2011/12

utskottsdokument 2011/12:verk

Finansutskottets verksamhet 2011/12

Finansutskottets beredningsområde

Finansutskottet (FiU) bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets uppgifter hör också att sammanställa statsbudgeten och bereda ärenden om

utgiftstak och ramar för utgiftsområden

anslag inom utgiftsområdena
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
25 Allmänna bidrag till kommuner
26 Statsskuldsräntor m.m.

27 Avgiften till Europeiska unionen

granskning och beräkning av statens inkomster

penning- och valutapolitiken

statsskuldspolitiken

kredit- och fondväsendet och det affärsmässiga försäkringsväsendet

kommunal ekonomi

statliga arbetsgivarfrågor

statlig statistik

statlig redovisning, revision och rationalisering samt andra förvaltningsekonomiska ärenden

Riksrevisionen i den mån ärendena inte hör till konstitutionsutskottet

statlig egendom

offentlig upphandling

budgettekniska frågor.

Finansutskottets sammansättning m.m.

Finansutskottet hade under riksmötet 2011/12 följande sammansättning:

Ledamöter

Anna Kinberg Batra (M) ordförande

Tommy Waidelich (S) vice ordförande (t.o.m. 2012-02-23)

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande (fr.o.m. 2012-03-01)

Elisabeth Svantesson (M) (t.o.m. 2012-06-12)

Göran Pettersson (M)

Pia Nilsson (S)

Peder Wachtmeister (M) (fr.o.m. 2012-06-13)

Jörgen Hellman (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Maryam Yazdanfar (S)

Carl B Hamilton (FP)

Bo Bernhardsson (S)

Annie Johansson (C) (t.o.m. 2011-09-28)

Per Åsling (C) (fr.o.m. 2011-09-29)

Marie Nordén (S)

Staffan Anger (M)

Per Bolund (MP)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD) (t.o.m. 2012-01-17)

Erik Almqvist (SD) (fr.o.m. 2012-01-18)

Ulla Andersson (V)

Suppleanter

Jörgen Andersson (M)

Sven-Erik Bucht (S)

Jessica Rosencrantz (M) (t.o.m. 2012-03-20)

Edip Noyan (M) (fr.o.m. 2012-03-21)

Maria Stenberg (S)

Edward Riedl (M)

Peter Persson (S)

Finn Bengtsson (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Gunnar Andrén (FP)

Hans Ekström (S)

Roger Tiefensee (C)

Jonas Eriksson (MP) (t.o.m. 2011-11-06)

Mats Pertoft (MP) (fr.o.m. 2011-11-07)

Fredrik Schulte (M)

Helena Leander (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Jacob Johnson (V)

Fredrik Olovsson (S) (t.o.m. 2012-02-23)

Adnan Dibrani (S) (fr.o.m. 2012-03-23)

Johan Pehrson (FP)

Per Åsling (C) (t.o.m. 2011-09-28)

Emil Källström (C) (fr.o.m. 2011-10-14)

William Petzäll (SD) (t.o.m. 2011-09-29)

Johnny Skalin (SD) (fr.o.m. 2012-01-25)

Hans Rothenberg (M)

Thoralf Alfsson (SD) (t.o.m. 2012-04-12)

Margareta Sandstedt (SD) (fr.o.m. 2012-04-13)

Anders Andersson (KD)

Robert Halef (KD)

Monica Green (S)

Torbjörn Björlund (V) (fr.o.m. 2012-03-27)

Som framgår av redovisningen representerade sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna och fem Moderata samlingspartiet. Miljöpartiet de gröna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna hade vardera en ledamot i utskottet.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående avs

Ingvar Mattson, kanslichef

Pär Elvingsson, utskottsråd

Camilla Holmén, föredragande (tjl. januari–juni 2012 )

Elisabeth Johansson, föredragande
Madeleine Orvelius, utskottshandläggare (fr.o.m. 2012-07-01)
Pia Sandberg, utskottsassistent

Karin Spångberg, utskottsassistent (t.o.m. 2012-03-27)

Katarina Stenmark, föredragande

Ann-Charlott Tunved, föredragande

Lars Widlund, föredragande (även på KU)

Dagmar Åsander Falkkloo, utskottshandläggare (t.o.m. 2012-06-30)


Verksamhetens omfattning m.m.

Sammanträdestid

Under riksmötet 2011/12 höll utskottet 51 sammanträden. Sammanträdestiden under riksmötet omfattade 55 timmar och 56 minuter.

Debattid

Under riksmötet 2011/12 var debattiden i kammaren för finansutskottets betänkanden sammanlagt 29 timmar och 56 minuter.

Antal ärenden, förslag till beslut m.m.

I enlighet med den beslutsordning som riksdagen fastställt för sin behandling av den statliga budgeten lade finansutskottet under hösten 2011 fram förslag till ramar för utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster i sitt s.k. rambetänkande med anledning av regeringens budgetproposition (bet. FiU1). När riksdagen behandlat detta betänkande och fattat beslut om ramarna för de 27 utgiftsområden som budgeten indelats i, är dessa utgiftsramar styrande för riksdagens fortsatta beredning av budgeten.

Våren 2012 behandlade finansutskottet förslag i den ekonomiska vårpropositionen om riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetpolitiken (bet. FiU20).

Utskottet behandlade under riksmötet 16 propositionerxx,x 11 skrivelser från regeringen samt 2 framställningar och 3 redogörelser från olika riksdagsorgan samt 151 motioner.

Utskottet avlämnade 38 betänkanden och 12 utlåtanden till kammaren samt 6 yttranden till andra utskott. Till 23 betänkanden var fogade sammanlagt 65 reservationer och till 3 utlåtanden var fogade 5 reservationer, i ett utlåtande ingick tre motivreservationer, och i ett utlåtande ingick två särskilda yttranden.

Till 13 betänkanden var fogade sammanlagt 21 särskilda yttranden.

Utskottets förslag till beslut blev också riksdagens beslut.

Utskottet har också under riksdagsåret subsidiaritetsprövat 26 förslag från EU-kommissionen (se s.7).

I samband med ärendeberedningen hade utskottet under riksdagsåret 9 öppna utfrågningar och 14 interna utfrågningar med företrädare för berörda myndigheter och organisationer samt 9 överläggningar med regeringen i olika EU-frågor (se s. 9–11).


Förslag till ändringar i regeringens lagförslag och budgetförslag samt utskottsinitiativ

I samband med behandlingen av utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1) föreslog utskottet ett tillkännagivande om att regeringen under 2014 ska lämna en särskild resultatskrivelse för 2012 och 2013 om målet för det finansiella systemet när det gäller effektivitet, stabilitet, konsumentskydd, reglering och tillsyn (bet. 2011/12:FiU2).

I samband med behandlingen av regeringens proposition 2010/11:150 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ställde sig utskottet bakom regeringens förslag till en ny lag på försvars- och säkerhetsområdet med den ändringen att ordet ”andra” i 15 kap. 1 § ska bytas mot ”tredje”. Utskottet föreslog även ändringar i lagens bilagor. Utskottet tillstyrkte även övriga lagförslag med en korrigering av ett stavfel i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Utskottet föreslog även ändringar i bilagorna till LOU och LUF i syfte att rätta till fel i regeringens proposition (bet. 2011/12:FiU8).

Genom ett utskottsinitiativ föreslog utskottet rättelser i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (bet.2011/12: FiU18).

I samband med behandlingen av vårändringsbudgeten (prop. 2011/12:99) föreslog utskottet, på förslag av trafikutskottet, att användningen för anslaget 1:2 Banhållning vidgas (bet. 2011/12:FiU21).

I samband med behandlingen av proposition 2011/12:70 Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet tillstyrkte utskottet lagförslagen i propositionen men ansåg att lagarna bör träda i kraft den 15 maj 2012. Utskottet föreslog utöver förslagen i propositionen en rättelse av en felaktig hänvisning i lagen (2004:46) om investeringsfonder (bet. 2011/12:FiU38).

Utskottets förslag till beslut blev också riksdagens beslut.


Uppföljning och utvärdering

Riksbanken

Utskottets årliga utvärdering av penningpolitiken

I början av juni 2012 justerade utskottet sitt årliga betänkande om penningpolitiken (2011/12:FiU24). Betänkandet innehåller en utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2009–2011.

Utskottets utvärdering bygger bl.a. på Riksbankens rapport Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2011. Rapporten har tillkommit på utskottets initiativ, och utskottet är i betänkandet nöjt med rapportens genomslag i den penningpolitiska diskussionen. Utskottet anser dock att rapporten går att förbättra ytterligare, bl.a. genom att Riksbanken redovisar tydligare slutsatser av om penningpolitiken under perioden varit väl avvägd eller inte.

Utskottet konstaterar i betänkandet att utvärderingsperioden 2009–2011 har varit en extrem period som ställt stora krav på penningpolitiken och den ekonomiska analysen. Liksom tidigare berömmer utskottet Riksbanken för den penning- och stabilitetsfrämjande politik den fört under finanskrisen.

I betänkandet konstaterar utskottet att inflationen under utvärderingsperioden varit lägre än inflationsmålet på 2 procent, mätt enligt både konsumentprisindex (KPI) och det underliggande inflationsmåttet (KPIF). Även i ett längre perspektiv, under de senaste tio åren, har inflationen legat under inflationsmålet, enligt utskottet. Utskottet skulle därför välkomna om Riksbanken i nästa års underlagsrapport i t.ex. en bilaga eller s.k. ruta kunde redovisa en analys av inflationsutvecklingen och inflationsmålet i ett mer långsiktigt perspektiv. Betänkandet antogs av kammaren den 19 juni 2012.

Extern utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet

I mitten av juni 2010 beslutade utskottet att genomföra en extern och oberoende utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet perioden 2005–2010. Samtidigt utsågs de båda professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet till utvärderare.

Enligt utskottets direktiv till utvärderingen skulle utvärderarna bl.a. granska den svenska penningpolitiken under den aktuella perioden och särskilt vilka lärdomar som kunde dras av de senaste årens finanskris. Utvärderarna skulle också granska Riksbankens arbete med finansiell stabilitet och resultaten av den verksamheten.

Professorerna överlämnade den färdiga utvärderingen till utskottet tisdagen den 30 augusti 2011. Dagen efter, onsdagen den 31 augusti, höll utskottet en offentlig utfrågning om innehållet i rapporten. Vid utfrågningen deltog de båda författarna, riksbankschefen Stefan Ingves, generaldirektören vid Finansinspektionen Martin Andersson och professorn vid Stockholms universitet John Hassler.

Utskottet beslutade i mitten av september 2011 att skicka ut utvärderingen på remiss till ett fyrtio tal svenska och utländska myndigheter och organisationer. När remisstiden gick ut i december 2011 hade 14 instanser kommit in med yttrande. De som lämnade in yttranden är: Riksbanksfullmäktige, Riksbankens direktion, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret, Riksrevisionen, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens Centralorganisation, Almega, Svenskt Näringsliv, Lunds universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet.

Under hösten 2012 kommer utskottet att behandla utvärderingen och remissinstansernas synpunkter.

Utvärderingen är publicerad i riksdagens rapportserie Rapporter från riksdagen (2010/11:RFR5).

Utlåtanden och subsidiaritetsprövningar av EU-förslag

Under riksmötet 2011/12 lämnade utskottet flera utlåtanden med anknytning till Europeiska unionen (EU). Utskottet behandlade EU:s långtidsbudget 2014–2020 i utlåtande 2011/12:FiU14. Utskottet lämnade även utlåtanden över

grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer (utlåtande 2011/12:FiU19)

grönbok om en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (utlåtande 2011/12:FiU37)

grönbok om skuggbanksektorn (utlåtande 2011/12:FiU48).

Vidare gjorde utskottet 26 subsidiaritetsprövningar av förslag till rättsakter från EU-kommissionen under riksmötet 2011/12. Vid åtta tillfällen ledde prövningarna till att utskottet beslutade att föreslå riksdagen att avlämna motiverade yttranden till EU-kommissionen om att förslagen strider mot subsidiaritetsprincipen. Dessa utlåtanden var

direktivförslag om krishanteringsramverk (utlåtande 2011/12:FiU12)

förslag till direktiv om kreditinstitut och värdepappersföretag (utlåtande 2011/12:FiU17)

förslag till förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (utlåtande 2011/12:FiU29)

förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (utlåtande 2011/12:FiU33)

förordning om ändring av förordning om kreditvärderingsinstitut (utlåtande 2011/12:FiU34)

direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (utlåtande 2011/12:FiU36)


direktiv om offentlig upphandling av vatten m.m. (utlåtande 2011/12:FiU45)

direktiv om offentlig upphandling (utlåtande 2011/12:FiU50).

Utrikes resor och konferenser

Den 18-19 september 2011 deltog en ledamot och en tjänsteman i polska ordförandeskapets interparlamentariska möte för finansutskottens ordförande i Warszawa.

Den 10 oktober 2011 deltog två ledamöter i ett OECD-seminarium i Paris under rubriken Addressing the Social Impact of the Crisis.

Den 20–21 oktober 2011 deltog två ledamöter i en högnivåkonferens i Bryssel om den fleråriga budgetramen 2014–2020 (MFF), ett samarrangemang mellan det polska ordförandeskapet, kommissionen och Europaparlamentet.

Den 30 oktober –3 november 2011 gjorde utskottet en studieresa till Turkiet.

Den 27–28 februari 2012 deltog en ledamot i ett interparlamentariskt möte i Bryssel – The European Semester.

Den 8–9 mars 2012 deltog en ledamot i ett OECD-seminarium i Santiago, Chile, med rubriken Best Practices in Governance: The Role of Parliaments.

Den 14-16 mars 2012 deltog en ledamot i en konferens i Kigali, Rwanda, anordnad av Världsbanken och IMF om privata sektorns utveckling i Afrika.

Den 19 mars 2012 deltog en ledamot i Nordiskt nätverk för revisionsutskott i Köpenhamn.

Den 19-20 mars 2012 deltog en ledamot i en ordförandekonferens om skatt på finansiella transaktioner (FTT) och den fleråriga budgetramen m.m. i Folketinget i Köpenhamn under rubriken The Multiannual Financial Framework and the Financial Crisis.

Den 21 mars 2012 deltog en ledamot i ett förberedande möte i Bryssel inför FN:s konferens Rio plus 20 i Rio de Janeiro.

Den 22 mars 2012 deltog två ledamöter i ett interparlamentariskt utskottsmöte om den fleråriga budgeten och EU:s egna medel med rubriken EU Multiannual Financial Framework and Own Resources.

Den 18 april 2012 deltog ordföranden och en ledamot i ett förberedande arbetsmöte inför Världsbankens och IMF:s vårmöten i Washington D.C.

Den 23–24 april 2012 deltog två ledamöter i Stockholm plus 40 – Partnership Forum for Sustainable Development –23 –25 april.

Den 14–15 maj 2012 besökte en gemensam delegation från finansutskottet och skatteutskottet OECD i Paris.

Den 20–22 juni 2012 deltog två ledamöter i FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro, Brasilien (även kallad Rio plus 20).

Den 9–11 september 2012 gjorde utskottet en studieresa till Portugal.

Inkommande besök m.m.

Den 29 november 2011 tog utskottet emot en delegation från Indonesiens parlament.

Den 20 mars 2012 informerade generaldirektör Charlotte Brogren m.fl. från Vinnova utskottet om finansmarknadsforskning m.m.

Den 28 mars 2012 tog utskottet emot det isländska finansutskottet.

Den 10 maj tog utskottet emot en delegation från IMF.

Den 15 maj 2012 tog utskottet emot en delegation från Baden-Württemberg.

Den 30 maj 2012 tog utskottet emot parlamentariker från det finska parlamentet.

Den 5 juni 2012 tog utskottet emot det grönländska finans- och skatteutskottet.

Den 14 juni 2012 tog finansutskottet och näringsutskottet emot regionutvecklingsminister Elżbieta Bieńkowska från Polen.

Den 19 juni 2012 tog utskottet emot en grupp traineer från Riksbanken.

Finansutskottets kansli har informerat om utskottets verksamhet och om riksdagens budgetprocess vid inkommande besök, både internt i riksdagen och för externa åhörare.

Studiebesök

Den 11 april 2012 besökte utskottet Ekonomistyrningsverket (ESV).

Den 24 maj 2012 besökte utskottet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Öppna utfrågningar, seminarier m.m.

Den 10 november 2011 hölls en öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves om den aktuella penningpolitiken.

Den 23 februari 2012 hölls en öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves om den aktuella penningpolitiken.

Den 15 mars 2012 hölls en öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv med Stefan Ingves, riksbankschef, Martin Andersson, generaldirektör Finansinspektionen, Annika Falkengren, koncernchef SEB, Oivind Neiman, VD Sparbankernas Riksförbund, Johan Hansing, tf.VD Svenska Bankföreningen, Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, Gunnar Larsson, generaldirektör Konsumentverket, och Peter Norman, finansmarknadsminister.

Den 29 mars 2012 anordnade finansutskottet och konstitutionsutskottet tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond ett seminarium om ansvarsbegreppet i konstitutionella sammanhang och inom ramen för ekonomistyrning.

Den 8 maj 2012 höll utskottet en utfrågning gemensamt med skatteutskottet om jobbskatteavdraget med Anders Forslund, bitr. chef, professor, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Jesper Hansson, prognoschef Konjunkturinstitutet (KI), Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef TCO, Lena Hagman, chefsekonom Almega, Hans Lindberg, statssekreterare Finansdepartementet.

Den 10 maj 2012 hölls en förvaltningspolitisk dag, som arrangerades av Statskontoret med finansutskottet och Riksdagsförvaltningen som värdar

Den 24 maj 2012 hölls en öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport med Lars Jonung, Finanspolitiska rådets ordförande, Jørgen Elmeskov, vice chefsekonom OECD, Lena Granqvist, ekonom SACO och finansminister Anders Borg.

Den 17 september 2012 hölls en öppen utfrågning om ekonomisk politik i Sverige och EU – den europeiska terminen. EU-kommissionär Olli Rehn och statssekreterare Susanne Ackum deltog.

Den 18 september 2012 hölls en öppen utfrågning med riksbankschefen Stefan Ingves och vice riksbankschef Karolina Ekholm om den aktuella penningpolitiken.

Överläggningar med regeringen i vissa EU-frågor

Den 29 september 2011 hölls överläggningar med EU-minister Birgitta Ohlsson och statssekreterare Hans Lindblad, Finansdepartementet om EU:s långtidsbudget för perioden 2014 – 2020.

Den 25 oktober 2011 hölls överläggningar med finansmarknadsminister Peter Norman om förslag till direktiv och förordning om kreditinstitut och värdepappersföretag.

Den 22 november 2011 hölls en överläggning med statssekreterare Hans Lindblad och statssekreterare Hans Lindberg från Finansdepartementets budget- respektive skatteavdelning om EU:s eget medelssystem för perioden efter 2013.

Den 13 december 2011 hölls överläggningar med finansmarknadsminister Peter Norman om kommissionens förslag till direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument, marknadsmissbruk och om ändring av öppenhetsdirektivet.

Den 17 januari 2012 hölls överläggningar med finansminister Anders Borg om kommissionens förslag till förstärkt budgetövervakning i euroområdet samt om stärkt övervakning av euroländer som har, eller hotas av, allvarliga problem med sin finansiella stabilitet.

Den 24 januari 2012 hölls överläggningar med statsrådet Stefan Attefall om ändringar i de tre upphandlingsdirektiven.

Den 27 mars 2012 hölls en överläggning med finansmarknadsminister Peter Norman om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska riskkapitalfonder och om kommissionens förslag till direktiv och förordning med ändrade regler för kreditvärderingsinstitut m.m.

Den 12 juni 2012 hölls överläggningar med finansmarknadsminister Peter Norman om förordningar om europeisk statistik och om värdepapperscentraler.

Den 20 juni 2012 hölls en överläggning med statssekreterare Hans Lindblad om EU:s årsbudget.

Interna utfrågningar m.m.

Den 24 november 2011 informerade riksrevisorerna Jan Landahl och Jörgen Appelgren utskottet om granskningsplanen 2011/12 och granskningsrapporten om Stabilitetsfonden.

Den 6 december 2011 informerade riksgäldsdirektör Bo Lundgren och Riksgäldens chefsekonom Lars Hörngren om statsskuldförvaltningen.

Den 13 december 2011 informerade finansmarknadsminister Peter Norman om aktuella EU-frågor.

Den 15 december 2011 kommenterade riksbankschef Stefan Ingves, Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson och finansmarknadsminister Peter Norman Riksbankens och Finansinspektionens rapporter om finansiell stabilitet.

Den 17 januari 2012 informerade Riksbankschef Stefan Ingves om ett eventuellt lån till IMF, finansminister Anders Borg informerade om finanspakten och om lån till IMF.

Den 19 januari 2012 hölls information av Riksbanksfullmäktige, ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Sven-Erik Österberg.

Den 21 februari 2012 informerade chefsekonom Annika Winsth, Nordea, och prognoschef Håkan Frisén, SEB, om penningpolitiken.

Den 27 mars 2012 informerade finansminister Anders Borg om aktuella EU-ärenden.

Den 12 april 2012 informerade finansminister Anders Borg om aktuella EU-ärenden och inför IMF:s vårmöten.

Den 17 april 2012 informerade statsrådet Stefan Attefall om det nya upphandlingsdirektivet.

Den 19 april 2012 informerade statssekreterarna Susanne Ackum och Oscar Wåglund om det svenska nationella reformprogrammet 2012 och det svenska konvergensprogrammet 2012.

Den 31 maj 2012 informerade EU-minister Birgitta Ohlsson och statssekreterare Hans Lindblad om EU:s fleråriga budgetram inklusive egna medel.

Den 7 juni 2012 informerade Thomas Franzén, ordförande i Finanskriskommittén, om kommitténs arbete.

Den 14 juni 2012 informerade finansminister Anders Borg om aktuella EU-ärenden.

Riksrevisionens granskningsrapporter

Under året har sex granskningsrapporter från Riksrevisionen behandlats i finansutskottet:

It inom statsförvaltningen (RiR 2011:4)

Statliga It-projekt som överskrider budget (RiR 2011:5)

Myndigheternas insatser för finansiell stabilitet (RiR 2011:9)

Tydlighet och transparens i budgetpropositionen för 2011? (RiR 2011:11)

Statliga myndigheters tjänsteexport (RiR 2011:24)

Stabilitetsfonden (RiR 2011:26).

Elanders, Stockholm 2013