Finansutskottets verksamhetsberättelse 2005/06

utskottsdokument 2005/06:81C

Finansutskottets verksamhet

riksdagsåret 2005/06

 

 

 

Finansutskottets beredningsområde

Finansutskottet (FiU) bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets uppgifter hör också att sammanställa statsbudgeten samt bereda ärenden om

·         utgiftstak och ramar för utgiftsområden

·         anslag inom utgiftsområdena
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning,
25 Allmänna bidrag till kommuner,
26 Statsskuldsräntor m.m. samt
27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

·         granskning och beräkning av statens inkomster

·         penning- och valutapolitiken

·         statsskuldspolitiken

·         kredit- och fondväsendet och det affärsmässiga försäkringsväsendet

·         kommunal ekonomi

·         statliga arbetsgivarfrågor

·         statlig statistik

·         statlig redovisning, revision och rationalisering och andra förvaltningsekonomiska ärenden

·         Riksrevisionen i den mån ärendena inte hör till konstitutionsutskottet

·         statlig egendom

·         offentlig upphandling

·         budgettekniska frågor.

 

 


Finansutskottets sammansättning m.m.

Finansutskottet hade under riksmötet 2005/06 följande sammansättning:

Ledamöter                               Suppleanter

Arne Kjörnsberg (s)

Carin Lundberg (s)

Mikael Odenberg (m)

Karin Pilsäter (fp)

Sonia Karlsson (s)

Kjell Nordström (s)

Mats Odell (kd)

Lars Bäckström (v)

Agneta Ringman (s)

Gunnar Axén (m)

Bo Bernhardsson (s)

Christer Nylander (fp)

Roger Tiefensee (c)

Hans Hoff (s)

Tomas Högström (m) (t.o.m. 2005-10-26)

Cecilia Widegren (m) (fr.o.m. 2005-10-27)

Agneta Gille (s)

Yvonne Ruwaida (mp)

Tommy Ternemar (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Tomas Högström (m) (fr.o.m. 2005-10-27)

Gunnar Nordmark (fp)

Lars U Granberg (s)

Alf Eriksson (s)

Else-Marie Lindgren (kd)

Siv Holma (v)

Susanne Eberstein (s)        

Ulf Sjösten (m)

Bo Könberg (fp) (t.o.m. 2005-12-31)

Lars Johansson (s)

Nina Lundström (fp) (fr.o.m. 2006-01-01)

Jörgen Johansson (c)

Per-Olof Svensson (s)

Peter Eriksson (mp) (t.o.m. 2005-10-26)

Lennart Hedquist (m)

Kaj Nordquist (s)

Ulf Holm (mp) (fr.o.m. 2005-10-27)

Marita Aronson (fp)

Lars Leijonborg (fp)

Stefan Attefall (kd)

Åsa Torstensson (c)

Mikael Johansson (mp)

Marie Engström (v)

Vakant (m)

Ersättare

Christina Berlin (fp)

(Fr.o.m. 2005-11-26 t.o.m. 2005-12-28)

 

Som framgår av redovisningen representerade åtta av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, tre Moderata samlingspartiet samt två Folkpartiet liberalerna. Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet samt Miljöpartiet de gröna hade vartera en ledamot i utskottet.


Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Ove Nilsson, kanslichef

Pia Bodeäng, byråassistent (t.o.m. mars 2006)

Pär Elfvingsson, föredragande

Niklas Frank, föredragande

Joanna Gerwin, föredragande

Charlotte Hedberg, föredragande (t.o.m. februari 2006)

Hans Hegeland, föredragande (tjänstgjorde även vid näringsutskottets kansli samt som sekreterare i Riksdagskommittén i den del som rörde EU-frågor)

Camilla Holmén, föredragande

Tomas Ordeberg, föredragande (fr.o.m. 15 april)

Henrik Samuelsson, byråassistent

Dagmar Åsander-Falkkloo, byrådirektör

Verksamhetens omfattning m.m.

Sammanträdestid

Under riksmötet 2005/06 höll utskottet 30 sammanträden. Sammanträdestiden under riksmötet omfattade 27 timmar och 49 minuter.

Antal ärenden, förslag till beslut m.m.

I enlighet med den beslutsordning som riksdagen fastställt för sin behandling av den statliga budgeten lade finansutskottet under hösten 2005 fram förslag till ramar för utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster i sitt s.k. rambetänkande med anledning av regeringens budgetproposition (bet. FiU1). När riksdagen behandlat detta betänkande och fattat beslut om ramarna för de 27 utgiftsområden som budgeten indelats i, är dessa utgiftsramar styrande för riksdagens fortsatta beredning av budgetförslaget.

Våren 2006 behandlade finansutskottet förslag i den ekonomiska vårpropositionen om riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetpolitiken (bet. FiU20).

Utskottet behandlade under riksmötet 9 propositioner, 6 skrivelser från regeringen samt 9 framställningar och redogörelser från olika riksdagsorgan med sammanlagt 119 yrkanden samt 237 motioner med 584 yrkanden.

Under maj och juni 2006 hänvisades ytterligare 1 skrivelse samt 1 framställning till finansutskottet för behandling under riksmötet 2006/07.

Utskottet avlämnade 30 betänkanden till kammaren och 3 yttranden till andra utskott, varav två i form av protokollsutdrag. Till 18 betänkanden var fogade sammanlagt 111 reservationer. Till 13 betänkanden var fogade sammanlagt 30 särskilda yttranden.

Utskottsinitiativ och tillkännagivanden till regeringen

·         Vid behandlingen av budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1) föreslog utskottet en treårig förlängning av kalk- och cementindustrins undantag från koldioxidskatt (1,2-procentsregeln) i avvaktan på EGkommissionens godkännande av slopad och sänkt koldioxidskatt inom den handlande sektorn. Utskottet påpekade att undantaget har stor betydelse för de berörda företagen och ansåg att det finns en risk att beskedet om kommissionens inställning dröjer (bet. FiU1).

·         I samband med behandlingen av Riksrevisionens årsredovisning för 2005 (redog. RRS10) föreslog utskottet att riksdagen beslutar om en indragning av anslagssparande över 3 % på ramanslagen 90:1 Riksrevisionen och 8:6 Riksrevisionen: Internationella uppdrag (bet. FiU25).

·         Vid behandlingen av tilläggsbudget 1 för 2006 (prop. 2005/06:100) föreslog utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande för regeringen understryker det allvarliga i att det fortfarande förekommer att riksdagens beslut om bemyndiganderamarna överskrids av myndigheterna trots de av regeringen initierade åtgärderna för att stärka den interna kontrollen och styrningen. Utskottet ansåg att regeringens insatser bör intensifieras och utökas för att undvika att myndigheter i framtiden gör ekonomiska åtaganden utan att något bemyndigande för detta lämnats av riksdagen. Regeringen bör dessutom snarast återkomma till riksdagen med en samlad och utförlig redovisning och utvärdering av åtgärder som har vidtagits med anledning av de i sammanhanget påtalade bristerna (bet. FiU21).


Förslag till ändringar i regeringens lagförslag och budgetförslag

·         I samband med behandlingen av budgetpropositionen (bet. FiU1) föreslog utskottet vissa ändringar i lagförslagen på skatteområdet samt på statsbudgetens utgifter på utgiftsområden.

Skattebetalningslagen:

I 8 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) uppdaterades punkt 4 som en följd av att kompensationen för den allmänna pensionsavgiften når upp till 100 % (bet. FiU1, bilaga 3).

Energiskattelagen:

Utskottet ansåg att kommissionens godkännande borde avvaktas innan man antar regeringens lagförslag om slopad och sänkt koldioxidskatt för den handlande sektorn. Som en följd av detta ställningstagande föreslog utskottet att förslaget om ändring i 6 a kap. 1 § och 11 kap. 10 § första och andra styckena lagen (1994:1776) om skatt på energi skulle utgå. Utskottet föreslog också i ett utskottsinitiativ att kalk- och cementindustrins nedsättningsregel förlängs med tre år (se ovan).

Allmän löneavgift:

Utskottet tillstyrkte ett förslag i en motion från (s, v, mp) att den allmänna löneavgiften sänks med ytterligare 0,18 % och föreslog därför en ändring i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift så att den allmänna löneavgiften fastställs till 4,4 % i stället för 4,58 %.

Kreditering på skattekonto av stöd för investering i konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus:

Utskottet föreslog ett tillägg i det aktuella lagförslaget som innebär att krediteringen på skattekonto inte får minska statens inkomster med ett större belopp än det som avsatts för ändamålet.

Ändring i statsbudgetens utgifter på utgiftsområden:

Med anledning av förslag i gemensamma motioner från (s, v, mp) föreslog utskottet ett antal ändringar i förhållande till regeringens förslag till utgiftsramar för 2006. Ändringarna innebar utgiftsökningar på sammanlagt 1,3 miljarder kronor jämfört med budgetpropositionen. I fråga om utgiftsramarna för 2007 och 2008 föreslog utskottet utgiftsökningar på 67 miljoner kronor respektive år jämfört med regeringens förslag.

·          Vid behandlingen av tilläggsbudget 2 för 2005 (prop. 2005/06:1) föreslog utskottet med anledning av en gemensam motion från (s, v, mp) att ramen för utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar ökas med 110 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag (bet. FiU11).

·          Vid behandlingen av tilläggsbudget 1 för 2006 (prop. 2005/06:100) föreslog utskottet att ersättningen för ungdomar som inte fullföljt gymnasieutbildning och deltar i kommunala ungdomsprogram höjs till 1 535 kr per månad så att den efter skatt motsvarar den av regeringen föreslagna höjda nivån på studiebidrag inom ramen för studiehjälpen. Utskottets förslag föranledde en ändring i lagen om arbetsmarknadspolitiska program samt ett tillskott till anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader på 1,4 miljoner kronor utöver regeringens förslag (bet. FiU21).

    Utskottet föreslog också en ändring i regeringens förslag till ändring i lagen (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor så att tidpunkten för ikraftträdandet bestämdes till den 1 juli 2006 (bet. FiU21).

·         Vid behandlingen av proposition 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut föreslog utskottet vissa ändringar som berör pensionsstiftelserna. Bland annat föreslogs ändringar i informationsplikten samt i placeringsreglerna. Utskottet ansåg att arbetsgivare ska svara för information till arbetstagaren om t.ex. pensionsåtaganden. Utskottets förslag medförde vissa ändringar i tryggandelagen som berör pensionsstiftelserna (bet. FiU7).

·         Vid behandlingen av proposition 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister föreslog utskottet att tidpunkten för lagens ikraftträdande skulle ändras till den 1 juli 2006. Dessutom föreslog utskottet att tidpunkten för fastställande av belägenhetsadresser i punkt 6 i övergångsbestämmelserna skulle ändras till den 1 juli 2007. Under ärendets beredning hade riksdagen fattat beslut i andra frågor, vilket delvis berörde samma lagparagrafer som föreslogs ändras i det här aktuella ärendet. Dessa kolliderande lagförslag beaktades i utskottets förslag till lagändringar. Det gällde 6 § folkbokföringslagen (1991:481) samt 2 kap. 3 § lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

·         Vid behandlingen av proposition 2002/03:196 Inlösen av minoritetsaktiviteter i försäkringsbolag ändrade utskottet lagförslagets ikraftträdande till den 1 juli 2006 (bet. FiU28).

Uppföljning och utvärdering

Finansutskottet har under riksmötet fortsatt arbetet med uppföljning och utvärdering, dels genom det löpande arbetet med att följa upp riksdagens beslut, dels genom fördjupade insatser på särskilda områden.

På eget initiativ utvärderar utskottet varje år den penningpolitik som Riksbanken fört under de senaste tre åren. Resultatet av årets granskning redovisas i betänkandet Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005 (bet. 2005/06:FiU23). Årets utvärdering omfattar perioden 2003–2005.

Våren 2005 beslutade utskottet att genomföra en extern och oberoende utvärdering av Riksbankens penningpolitik perioden 1995–2005. Anledningen var bl.a. att inflationsmålet officiellt varit i kraft i tio år. Utvärderingen ska enligt direktiven bl.a. analysera följande:

 

·          Är Riksbankens övergripande mål rätt utformat?

·          Är inflationsmålet rätt utformat?

·          Har Riksbanken fört en penningpolitik som uppfyllt inflationsmålet 1995–2005?

·          Vilka prognos- och analysmetoder använder sig Riksbanken av samt hur ser Riksbankens beslutsprocess ut?

·          Har Riksbanken en effektiv och ändamålsenlig kommunikation med omvärlden?

·          Har Riksbanken rätt verktyg för att nå inflationsmålet?

·          Hur klarar sig Sverige jämfört med andra länder med inflationsmål?

I november 2005 utsåg utskottet professorerna Frederic Mishkin vid Columbia University och Francesco Giavazzi vid Bocconi University till att gemensamt genomföra utvärderingen.

Utvärderingen påbörjades i januari 2006. Under våren har Frederic Mishkin och Francesco Giavazzi vid ett flertal tillfällen besökt Sverige för att samla information och diskutera den svenska penningpolitiken med olika intressenter i det svenska samhället. Bland annat har de träffat företrädare för Riksbanken, arbetsmarknadens parter, universitetsvärlden, finansmarknaden, regeringen och riksdagen. Under perioden april–juni 2006 har även allmänheten via riksdagens hemsida kunnat ge synpunkter på penningpolitiken till utvärderarna. Dessutom har ett 20-tal remissinstanser uppmuntrats att direkt till utredarna avge yttranden om penningpolitikens utformning 1995–2005.

Utvärderingen ska vara färdig i november/december 2006, då den överlämnas till finansutskottet och publiceras i rapportform för allmän spridning.

Extern revision av Riksrevisionen

Finansutskottet ansvarar för den externa revisionen av Riksrevisionen. Styrelsen för Riksrevisionen lämnade i februari 2006 sin årsredovisning för 2005 (2005/06:RRS10). På utskottets uppdrag genomfördes under våren 2006 en extern revision av Riksrevisionens verksamhet 2005. Ärendet redovisades i utskottets betänkande 2005/06: FiU25.

EU-frågor

Under riksmötet avgav utskottet flera betänkanden med anknytning till Europeiska unionen (EU). Utskottet behandlade avgiften till Europeiska gemenskapen (bet. FiU5), och i ett motionsbetänkande togs frågan om nordisk samordning vid implementering av EG-direktiv upp (bet. FiU14). I några betänkanden behandlades propositioner om genomförande av EG-direktiv. Betänkande FiU7 rörde direktivet om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (tjänstepensionsdirektivet). I betänkande FiU9 behandlades regeringens förslag med anledning av ett direktiv om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel. En proposition om genomförandet av det s.k. konglomeratdirektivet togs upp i betänkande FiU22. Bestämmelserna om inlösen i direktivet om uppköpserbjudanden (Takeover-direktivet) i fråga om försäkringsaktiebolag tillgodosågs genom behandlingen i betänkande FiU28. EU:s upphandlingsregler aktualiserades i betänkande FiU19 där motioner om offentlig upphandling behandlades.

Genom kammarkansliet erhöll utskottet ca 150 EU-dokument, varav 8 faktapromemorior. Fyra av utskottets ledamöter har också deltagit i EU-nämndens arbete.

Som framgår nedan har utskottets ordförande och kanslichef deltagit i ett seminarium i Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor.

Utskottet har, som framgår nedan, haft flera utfrågningar om EU-frågor. I januari 2006 informerade Lars Tobisson, ledamot i Europeiska revisionsrätten, om arbetet i revisionsrätten.

Utrikes resor

·          Den 6–7 februari 2006 gjorde en delegation från finansutskottet sitt årliga besök vid OECD-sekretariatet i Paris. På programmet stod bl.a. OECD:s bedömningar av den svenska ekonomin och OECD:s arbete med tillväxtfrågor.

·          Den 20–21 februari 2006 deltog utskottets ordförande och kanslichef i ett interparlamentariskt seminarium som anordnades av Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor under rubriken How to raise growth in the Euro area.

Studiebesök

Under riksdagsåret besökte utskottet följande myndigheter och organisationer som hör till finansutskottets ansvarsområde:

·            Onsdagen den 12 oktober 2005 Riksbanken.

·            Torsdagen den 20 oktober 2005 Sveriges Kommuner och Landsting.

·            Torsdagen den 9 mars 2006 Svenska Bankföreningen.

Inkommande besök

Under riksdagsåret har utskottet tagit emot ett antal utländska delegationer.

·         Den 20 oktober 2005 – möte med en delegation från finans- och ekonomiutskottet i Kinas folkkongress (gemensamt med skatteutskottet).

·         Den 17 november 2005 – möte med en delegation från parlamentet i Albanien.

·         Den 22 februari 2006 – möte med en delegation från parlamentet i Tjeckien.

·         Den 23 februari 2006 – möte med företrädare för administrationen i Nicaragua.

·         Den 21 mars 2006 – möte med en delegation från parlamentet i Vietnam.

·         Den 5 april 2006 – möte med en delegation från parlamentet i Slovakien.

·         Den 17 maj 2006 – möte med en delegation från parlamentet i Georgien.

·         Den 7 juni 2006 – besök från den franska senaten av f.d. budgetministern samt medlemmar av den franska nationalförsamlingen.

·         Den 8 juni 2006 – möte med det tyska parlamentets finansutskott.

I samband med den pågående externa utvärderingen av Riksbankens penningpolitik 1995–2005 (se ovan) hade utskottet fortlöpande kontakt med utvärderarna professorerna Frederic Mishkin och Francesco Giavazzi. Den 7 mars 2006 besökte Mishkin utskottet och den 10 maj träffade Mishkin och Giavazzi representanter för riksdagens partier.

Finansutskottets kansli har informerat om utskottets verksamhet och om riksdagens budgetprocess vid inkommande besök och kurser, både internt i riksdagen och för externa åhörare. Kansliet har också under riksmötesåret tagit emot ett antal besök:

·         Den 8 september 2005 – möte med en delegation från franska nationalförsamlingens finansutskott.

·         Den 19 november 2005 – möte med ekonomiska attachén vid Storbritanniens ambassad.

·         Den 28 november 2005 – möte med det koreanska parlamentets budgetkontor (NABO).

·          Den 9 februari 2006 – besök av utredare från Statskontoret med anledning av rapporten Statsförvaltningens utveckling 1990–2005.

·         April 2006 – möte med en delegation från Japans finansministerium.

·         Den 9 juni 2006 – besök från Vietnam angående ny lag för centralbanken.

Riksdagens veterandag

Under Riksdagens veterandag den 10 maj 2006 ordnade utskottet öppet hus i sessionssalen för tidigare ledamöter i finansutskottet.

Offentliga utfrågningar

Den aktuella penningpolitiken

Föranledd av den inflationsrapport som Riksbanken samma dag över­lämnat till riksdagens finansutskott

Medverkande: Riksbankschef Lars Heikensten

Datum: Den 20 oktober 2005

Återfinns i finansutskottets betänkande Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (bet. 2005/06:FiU1).

 

Den aktuella penningpolitiken

Föranledd av den inflationsrapport som Riksbanken samma dag över­lämnat till riksdagens finansutskott

Medverkande: Riksbankschef Stefan Ingves

Datum: Den 23 februari 2006

Återfinns i finansutskottets betänkande Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning (bet. 2005/06:FiU23).

Interna utfrågningar m.m.

Nya regler för tjänstepensionsinstitut

Med anledning av proposition 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut uppvaktades utskottet av följande organisationer:

Försäkringsbolag

– Tommy Persson, koncernchef Länsförsäkringar

– Ellen Bramness Arvidsson, chefsekonom Försäkringsförbundet

– Christer Elmehagen, vd AMF

– Bengt-Åke Fagerström, vd Skandia Liv

– Alecta

Pensionsstiftelser

– Åke Göransson, Swedish Pension Fund Association

– Ossie Everum, Swedish Pension Fund Association

– Johan Hansing, Bankföreningen

– Anna Sjödahl, SEB, Bankföreningen

– Carl-Axel Olson, Industrins Finansförening

– Jan Carlson, Industrins Finansförening

– Gunnar Balsvik, vd Kåpan pensioner

En intern utfrågning anordnades också med Ingrid Bonde, generaldirektör, Finansinspektionen, och Katinka Hort, statssekreterare, Finansdepartementet, med anledning av propositionen.

Datum: Den 11 oktober 2005

Lönebildningsrapport 2005

Konjunkturinstitutets generaldirektör Ingemar Hansson informerade och svarade på frågor med anledning av Konjunkturinstitutets Lönebildningsrapport för 2005.

Datum: Den 25 oktober 2005

EU-information

Statssekreterare Jens Henriksson informerade om Sveriges konvergensprogram samt om aktuella EU-frågor.

Datum: Den 15 november 2005

AP-fonderna

Möte med representanter för AP-fonderna. På dagordningen stod fondernas kostnadsutveckling, AP-fondernas ägande samt AP-fondernas hantering av miljö- och etikfrågor.

Deltagare

Första AP-fonden

Anna Hedborg, ordförande och William af Sandeberg, vd

Andra AP-fonden

Carl Rosén, chef ägarstyrning

Tredje AP-fonden

Kerstin Hessius, vd och Pernilla Klein, chef ägarstyrning

Fjärde AP-fonden

Birgit Friggebo, ordförande och Thomas Halvorsen, vd

Sjunde AP-fonden

Peter Norman, vd.

Datum: Den 24 november 2005

Riksrevisorerna

Intern utfrågning med riksrevisorerna tisdagen den 29 november 2005 med anledning av utskottets kommande beredning av utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

De tre riksrevisorerna Lennart Grufberg, Eva Lindström och Kjell Larsson utfrågades om Riksrevisionens verksamhet. Deltog gjorde också Gert Jönsson, överdirektör, Dag Levin Sparr, stabschef och Gunwer Svantesson, ekonomichef.

Datum: Den 29 november 2005

Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fondens vd Erling Gustafsson informerade och svarade på frågor.

Datum: Den 1 december 2005

Revisionsrätten

Lars Tobisson, ledamot i Europeiska revisionsrätten, informerade och svarade på frågor om arbetet i revisionsrätten.

Datum: Den 31 januari 2006

Fri etableringsrätt för förskolor

Inför yttrande till utbildningsutskottet om fri etableringsrätt för förskolor (FiU1y) utfrågades företrädare för Finansdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Friskolornas Riksförbund av utskottet.

Deltagare

Finansdepartementet

 – Katinka Hort, statssekreterare

Sveriges Kommuner och Landsting

 – Ilmar Reepalu, förbundsordförande

 – Britta Rundström, direktör

Friskolornas Riksförbund

– Gert Assermark, kanslichef

– Per Knutas, ekonom

Datum: Den 23 mars 2006

EU-information

Statssekreterare Jens Henriksson informerade om aktuella EU-frågor inför det informella ekofinmötet den 7–8 april 2006. Vid den efterföljande utfrågningen biträddes han av Ulrika Barklund-Larsson, departementsråd, Peter Holmgren, ämnesråd, Anders Wahlberg, kansliråd och Marie Hesselman, departementssekreterare.

Datum: Den 28 mars 2006

Ekonomistyrningsverket (ESV)

Yvonne Gustafsson, generaldirektör, Margareta Nöjd, expert och Johan Davidsson, utredare från ESV, informerade och svarade på frågor om ESV:s senaste budgetprognos.

Datum: Den 6 april 2006


Världsbanken och Internationella valutafonden

Inför årsmöten i Världsbanken och IMF den 22–23 april 2006 informerade statsrådet Carin Jämtin och statssekreterare Jens Henriksson finans- och utrikesutskottens ledamöter om svenska ståndpunkter.

Datum: Den 6 april 2006

Elanders Gotab, Stockholm  2006