Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2011/12

utskottsdokument 2011/12:2B0A46

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2011/12

 

 

 

 

 

 

1 Utskottet

1.1 Utskottets beredningsområde

Försvarsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av riksdagen om det militära och – i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar – det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Vad gäller frågor om statsbudgeten, bereder utskottet ärenden som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

Med totalförsvar avses enligt beredskapsförordningen (1993:242) den verksamhet som är nödvändig för att förbereda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till krigsförhållanden. Under krigsförhållanden om­fattar totalförsvaret hela den samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Försvarsutskottet bereder även ärenden om samhällets räddningstjänst, åt­gärder för att minska samhällets sårbarhet samt sjö- och kustövervakningen.

Sedan riksmötet 2006/07 hanterar utskottet frågor om kärnteknisk säkerhet och strålningsskydd.

I utskottets uppgifter ingår även uppföljning och utvärdering av tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet samt bevakning av EU-frågor.

1.2 Utskottets sammansättning

Av utskottets sjutton ledamöter tillhör sex Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, en Miljöpartiet de gröna, en Folkpartiet liberalerna, en Centerpartiet, en Sverigedemokraterna, en Vänsterpartiet och en Krist­demo­kraterna. Peter Hultqvist (S) är ordförande och Cecilia Widegren (M) är vice ordförande. Försvarsutskottets närmare sammansättning under verksamhets­året framgår av förteckningen:

 

 

 

Ledamöter

Peter Hultqvist (S) ordförande

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

Hans Wallmark (M)

Åsa Lindestam (S)

Annicka Engblom (M)

Peter Jeppsson (S)

Anders Hansson (M)

Kent Härstedt (S) [1]

Allan Widman (FP)

Clas-Göran Carlsson (S)

Staffan Danielsson (C)

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Forssell (M)

Peter Rådberg (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Jansson (SD)

Torbjörn Björlund (V)

 

 

Esabelle Dingizian (MP) t.o.m.  

2012-02-22.

Roza Güclü Hedin (S) t.o.m.

2012-03-23

Thoralf Alfsson (SD) t.o.m.

2012-04-13

Leif Lindström (V) fr.o.m.

2012-04-25 t.o.m. 2012-05-21

 

 

Suppleanter

Stefan Caplan (M)

Eva Sonidsson (S) [2]

Abdirizak Waberi (M)

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP) [3]

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Margareta Larsson [4] (SD) [5]

Roland Utbult (KD)

 

Extrasuppleanter

Marianne Åhman (FP) t.o.m. 2011-10-29

 

 

 


1.3 Utskottets kansli

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Ulf Birath, föredragande

Kristina Himmelstrand Sundström, föredragande tjl. fr.o.m. 2012-05-01

Elisabet Lindquist Michailaki, föredragande fr.o.m. 2012-03-01

Satu Saariniemi, utskottsassistent, tjl. fr.o.m. 2012-03-19 t.o.m. 2012-06-11

Monique Svensson, utskottsassistent

Rikard Sandart, utskottsassistent, fr.o.m. 2012-08-20

1.4 Ärenden som behandlats av utskottet

FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2012

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till anslag i budgetpropositionen för 2012 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (prop. 2011/12:1). Anslagen inom utgiftsområdet uppgår till drygt 45,5 miljarder kronor. Stora anslag är anslaget för Försvarsmaktens förbands­verksamhet som uppgår till 21,8 miljarder kronor och Försvarsmaktens materielanslag på 9 respektive 6,5 miljarder kronor.

Utskottet tillstyrker också i övrigt vad regeringen föreslår om beredskaps­kredit, bemyndiganden, investeringsplaner och vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt. Beställningsbemyndigandena för Försvars­maktens materiel uppgår till 46,1 respektive 16,4 miljarder kronor.

Utskottet förordar att Sverige som ramansvarig nation får leda en nordisk stridsgrupp som står till EU:s förfogande tidigast under 2015.

Utskottet anser att en parlamentarisk luftförsvarsutredning ska tillsättas och ha perspektivet inställt på tiden efter 2040.

Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag om att den särskilda operations­gruppen ska vara ett förband i grundorganisationen lokaliserad till Karlsborg.

Utskottet avstyrker regeringens förslag om Försvarsmaktens logistik­verksamhet och anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag i en proposition.

Utskottet föreslår att anslaget till de frivilliga försvarsorganisationerna återinförs.

Gemensamma reservationer har lämnats av M, FP, C och KD om Försvars­maktens logistikverksamhet och anslag till de frivilliga försvars­organisationerna.

Det finns elva reservationer och tre särskilda yttranden i betänkandet.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 4 timmar och 37 minuter.

FöU2 Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser

I detta betänkande behandlas regeringens skrivelse 2011/12:19 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser samt två motioner med sammanlagt sex yrkanden som väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om förbättrad styrning och uppföljning av Försvars­maktens stöd till samhället vid kriser samt förbättrade samverkansformer mellan berörda aktörer. Utskottet föreslår således att riksdagen bifaller en av följdmotionerna samt att riksdagen avslår följdmotionen om samverkans­former och roller inom krishanteringssystemet. Utskottet föreslår vidare att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. I betänkandet finns en reservation.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 33 minuter.

FöU3 Vissa frågor om Försvarsmaktens materielförsörjning

I betänkandet behandlar utskottet en skrivelse från regeringen (skr. 2011/12:14) med anledning av den granskning som Riksrevisionen genomfört av försvarets internationella materielsamarbeten (RiR 2011:13). Utskottet behandlar också följdmotioner till skrivelsen. Utskottet behandlar vidare motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2011 om försvars­industristrategier.

Utskottet förutsätter att regeringen definierar de nationella säkerhets­intressena och inleder ett utvecklingsarbete. Därmed behöver motions­yrkandena från Socialdemokraterna inte bifallas. Motionsyrkandena från Sverigedemokraterna avstyrks.

Utskottet föreslår vidare att regeringens skrivelse 2011/12:14 läggs till handlingarna.

Det finns en reservation (SD) och tre särskilda yttranden (S, MP, V) i betänkandet.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar och 7 minuter.

FöU4 Kustbevakningsdatalag

I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2011/12:45 Kustbevaknings­datalag samt en följdmotion som väckts med anledning av denna.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag som reglerar Kustbevakningens behandling av personuppgifter. Utskottet föreslår dock två ändringar i 1 kap. 3 § som föranletts av felaktiga hänvisningar i regeringens förslag till lagtext.

Propositionen innehåller också förslag till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och ett förslag till ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete. Utskottet tillstyrker även dessa lagförslag och avstyrker följdmotionen om direktåtkomst till personuppgifter.

Försvarsutskottet beslutade på utskottssammanträdet den 8 december 2011 att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen och de motioner som väckts med anledning av propositionen. Justitieutskottets yttrande finns i en bilaga till betänkandet.

Kustbevakningsdatalagen samt lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012.

I betänkandet finns en reservation.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 9 minuter.

FöU5 Soldatanställningar i Försvarsmakten

I betänkandet behandlar utskottet regeringens lagförslag i proposition 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om vissa försvarsmaktsanställningar och lag om ändring i semesterlagen (1977:480).

Lagen om försvarsmaktsanställningar innebär att gruppbefäl, soldater och sjömän ska kunna anställas på längre tidsbegränsade anställningar. Gruppbefäl, soldater och sjömän ska anställas för kontinuerlig eller tidvis (periodvis) tjänstgöring. Anställningstiden ska som utgångspunkt vara 6 till 8 år. Anställningstiden ska kunna förlängas en gång. Den totala anställnings­tiden får vara högst 16 år, varav högst 12 år som kontinuerligt tjänstgörande. Den minsta uppsägningstiden är 3 månader. Arbetstagaren ska ha rätt till ledighet från sin civila arbetsgivare för tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten. Ledighet för att tidvis tjänstgöra i Försvarsmakten ska få tas ut under som längst 12 månader i en följd. Föregås tjänstgöringen av en provanställning får dock ledigheten omfatta högst 18 månader i en följd. Det ska vara möjligt att genom kollektivavtal avvika från vissa av lagens bestämmelser.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Det finns fyra särskilda yttranden (S, MP, SD, V) i betänkandet.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar och 4 minuter.

FöU6 Kontrollstation signalspaning

I betänkandet behandlas regeringens skrivelse Integritetsskydd vid signal­spaning i försvarsunderrättelseverksamhet (skr. 2011/12:48) och en följd­motion till skrivelsen.

Justitieutskottet har yttrat sig i ärendet.

Försvarsutskottet instämmer i justitieutskottets yttrande att den granskning av Försvarets radioanstalts signalspaning som genomförs fungerar väl. Utskottet utgår från att Statens inspektion för försvarsunderrättelse­verksamheten (Siun) och Datainspektionen löpande fortsätter att följa upp Försvarets radioanstalts inhämtning i tråd i enlighet med sina respektive instruktioner.

Utskottet välkomnar att regeringen, som komplement till den löpande upp­följningen, inom några år avser att låta Siun genomföra en ny fördjupad upp­följning av Försvarets radioanstalts signalspaning i tråd. Denna bör redovisas för riksdagen.

Utskottet har fått information om att regeringen och Socialdemokraterna i december 2011 träffade en överenskommelse om att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska få möjlighet att inrikta signalspaning. Regeringen bereder frågan och förväntas återkomma till riksdagen under året.

Det finns en reservation (SD) och ett särskilt yttrande (MP, V) i betänkandet.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 27 minuter.

FöU7 Ändringar i elberedskapslagen

I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2011/12:89 Ändringar i elberedskapslagen. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslår regeringen bl.a. att den huvudsakliga inriktningen av de elberedskapsåtgärder som ska vidtas enligt elberedskapslagen (1997:288) ändras från att syfta till att tillgodose elförsörjningen i landet vid höjd beredskap till att syfta till att förebygga, motstå och hantera sådana stör­ningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Regeringen föreslår att de tre viktigaste aktörerna på elområdet – elproducenter, elhandelsföretag och nätföretag – dels ska upprätta en risk- och sårbarhetsanalys som gäller säkerheten i den egna verksamheten, dels ska lämna de uppgifter som behövs för att elberedskapsmyndigheten ska kunna upprätta en nationell risk- och sårbarhetsanalys inom elsektorn. Lagförslaget innebär ett utökat ansvar och fler befogenheter för Svenska kraftnät.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Utskottet tillstyrker förslagen i propositionen.

Ingen ärendedebatt i kammaren.

FöU8 Nordisk stridsgrupp 2015

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller proposition 2011/12:84 Den nordiska stridsgruppen 2015 och därmed godkänner att Sverige som ramnation leder en av EU:s stridsgrupper under det första halvåret 2015. Utskottet välkomnar att Sverige på nytt tar ansvar för fred och säkerhet genom att leda en EU-stridsgrupp. Utskottet vill framhålla att det är angeläget att EU:s stridsgrupper – åtminstone de som Sverige medverkar i – vid behov även kan ställas till Förenta nationernas förfogande om FN begär det.

I betänkandet finns en reservation och två särskilda yttranden.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 5 minuter.

FöU9 Försvarets logistik

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik och en följdmotion till propositionen.

Delar av den logistikverksamhet som i dag bedrivs vid Försvarsmakten förs över till Försvarets materielverk. Syftet är att genom rationaliseringar och effektiviseringar frigöra resurser från stödverksamheten inom försvaret till förbandsverksamhet och insatsorganisationens uppbyggnad. Regeringen bedömer att försvarslogistikens kostnader bör kunna minskas med ca 760 miljoner kronor per år fr.o.m. den 1 januari 2015. Sammanlagt berörs ca 1 500 personer av verksamhetsförändringen. Överföring av verksamheten bedöms kunna genomföras den 1 januari 2013. Regeringen återkommer till riksdagen i frågan om huruvida verksamhet under Försvarets materielverk ska bli föremål för bolagisering eller ska överföras till annan huvudman. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionerna de närmaste åren om förändringen av logistikorganisationen.

Utskottet föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om försvars­logistikverksamhetens framtida utformning i enlighet med den inriktning som regeringen redogör för i propositionen. Utskottet föreslår att riksdagen avslår följdmotionen.

Det finns en reservation (SD) och tre särskilda yttranden (S, MP, V) i betänkandet.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 2 minuter.

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Utskottet har under 2011/12 års riksmöte beslutat att genom deputerade i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. Det sammansatta utskottet höll 4 sammanträden och har lämnat 3 betänkanden till kammaren.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet upprättar en egen verksamhetsberättelse.

1.5 EU-frågor

Information

Representanter för Regeringskansliet har redovisat för utskottet vilken verksamhet som förekommit vid EU:s försvarsministermöten.

Under avsnitt 1.7 Offentliga och interna utfrågningar i denna verksamhets­berättelse framgår tidpunkterna för och de medverkande vid de olika informationstillfällena.

Subsidiaritetsprövningar

Subsidiaritetsprövning av Europeiska kommissionens förslag till Europa­parlamentets och rådets förordning om säkerhet för prospekterings-, undersöknings- och produktionsverksamhet för olja och gas till havs,
K
OM(2011) 688.

Subsidiaritetsprövning av Europeiska kommissionens förslag till Europa­parlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar, KOM(2011) 764.

Subsidiaritetsprövning av Europeiska kommissionens förslag till Europa­parlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet, KOM(2011) 765.

Subsidiaritetsprövning av Europeiska kommissionens förslag till Euro­paparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk, KOM(2011) 771.

Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en civilskyddsmekanism för unionen, KOM(2011) 934.

Faktapromemorior

EU-lagstiftning om transport av radioaktivt material, 2011/12:FPM21.

Säkerhet vid utvinning av olja och gas till havs, 2011/12:FPM41.

Anpassning av produktdirektiv till nytt lagstiftningsramverk, 2011/12:FPM66.

Budgetrubriken ”Europa i världen” i nästa fleråriga budgetram, 2011/12:FPM81.

Förslag om fortsatt unionsstöd för kärnkraftsavveckling i Bulgarien, Litauen och Slovakien, 2011/12:FPM107.

Direktiv om strålskydd, 2011/12:FPM111.

Direktiv om radioaktiv förorening i dricksvatten, 2011/12:FPM147.

1.6 Uppföljning och utvärdering

På motsvarande sätt som under tidigare år har utskottet under riksmötet fortsatt sitt arbete inom uppföljning och utvärdering genom att med betänkandearbete, resor och besök samt föredragningar följa upp riksdagens beslut.

Liksom tidigare år har utskottet fått föredragningar om de delar av statens årsredovisning som rör utgiftsområdet 6 Försvar och samhällets kris­beredskap. Under avsnitt 1.7 Offentliga och interna utfrågningar i denna verksamhetsberättelse framgår tidpunkterna för och de medverkande vid de olika informationstillfällena.

1.7 Offentliga och interna utfrågningar

1.       2011-09-20
Information inför det informella förvarsministermötet i EU som ägde rum den 22–23 september 2011 i Wroclaw i Polen av statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av politisk sakkunnig Charlotta Herrström, departementsråd Peter Göthe och departementssekreterare Karin LissOla från Försvarsdepartementet.

2.       2011-09-27

Information om vissa frågor om EU:s försvarssamarbete samt om personalförsörjningen av Försvarsmakten av försvarsminister Sten Tolgfors åtföljd av pressekreterare Mikael Östlund, departementsråd

Peter Göthe, ämnesråd Magnus Bergman, departementssekreterare Karin LissOla samt departementssekreterare Jon Stridh från Försvars­departementet.

3.       2011-10-11

Information om utgiftsområde 6 Försvar och samhällets kris­beredskap – budgetåret 2012 av statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av politiskt sakkunnig Catharina Henriksson, departementsråd Peter Mild, kansliråd Christian Ramstedt, kansliråd Marie Gustafsson, ämnesråd Olle Hjelm, ämnessakkunnig Ann-Christin Olldén, departements­sekreterare Per Brandtell och departementssekreterare Mathias Fredriksson från Försvarsdepartementet.

4.       2011-10-18
Information om aktuella frågor inom Försvarsmakten av ÖB general Sverker Göranson åtföljd av flygvapeninspektör, generalmajor Anders Silwer och ÖB:s försvarspolitiska rådgivare Kristina Bergendahl

från Försvarsmakten.

5.       2011-10-27

Information om aktuella frågor av generalmajor Stefan Kristiansson åtföljd av sektionschef Stefan Vestergren från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och överstelöjtnant Stephan Sjöberg från Försvarsmakten.

6.       2011-11-08

Information om Riksrevisionens granskningsplan och försvars­program av riksrevisor Jan Landahl och programansvarig Alexander von Gussich från Riksrevisionen.

7.       2011-11-22

Information om Elsäkerhetsverkets verksamhet av generaldirektör Elisabet Falemo från Elsäkerhetsverket och ämnessakkunnig Anna Carlsson från Näringsdepartementet.

8.       2011-12-08

Information om aktuella frågor av ÖB general Sverker Göranson och ÖB:s försvarspolitiska rådgivare Kristina Bergendahl från Försvars­makten.

9.       2012-01-31

Information om exportsatsning av JAS 39 Gripen till Schweiz av Saab AB President och CEO Håkan Buskhe, Executive Vice President och Head of Business Area Aeronautics Lennart Sindahl, Vice President Gripen Sweden Ulf Nilsson, Senior Adviser Saab CEO Office Owe Wagermark och Vice President, Head of Public Affairs Michael Mohr.

10.   2012-02-16

Information genom omvärldsanalys av chefen för Must Stefan Kristiansson, ställföreträdande avdelningschef Stefan Lundell, överste Pär Blid och militär rådgivare Carl Lövkrona från Försvarsmakten.

11.   2012-02-16

Information om exportsatsning av JAS 39 Gripen till Schweiz av statssekreterare Håkan Jevrell, militärsakkunnig Michael Cherinet och försvarsråd Reidar Ljöstad från Försvarsdepartementet.

12.   2012-03-15

Information Försvarsmaktens årsredovisning för 2011 och Försvars­maktens budgetunderlag för 2013 samt för den långsiktiga materiel­planeringen av ÖB general Sverker Göranson, generallöjtnant

Jan Salestrand, generallöjtnant Göran Mårtensson, ekonomidirektör Helena Holmstedt, överste Mats Olovsson, överstelöjtnant Magnus DeJong och försvarspolitisk rådgivare Kristina Bergendahl.

13.   2012-03-20

Information inför försvarsministermötet i EU som ägde rum den 22 mars av statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av försvarsråd Johan Raeder, departementsråd Cecilia Looström, politisk sakkunnig Charlotta Herrström och departementssekreterare Anders Skiöldebrand från Försvarsdepartementet.

14.   2012-03-27

Information om verksamheten i stort samt om hur verksamheten finansieras av generaldirektör Jan-Olof Lind, stabschef Susanne Moberg, chefsjurist Eva Liljefors och kommunikationschef Ann-Sofi Pejler Carlsson från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

15.   2012-04-12

Information om sekretess i riksdagen och i utskotten av chefsjurist Helén Törnqvist på riksdagens juridiska enhet.

16.   2012-04-12

Information om rapporten RiR 2012:5 Besparingar i försvarets materiel­försörjning – regeringens genomförandegrupp av riksrevisor Jan Landahl, enhetschef Eirikur Einarsson, projektledare Maria Pereswetoff-Morath och projektmedarbetare Pia Brundin.

17.   2012-04-17

Information inför det informella försvarsministermötet i EU av stats­sekreterare Håkan Jevrell åtföljd av t.f. chef SSP Ola Hedin, pressekreterare Mikael Östlund, politiskt sakkunnig Charlotta Herrström, departementssekreterare Anders Skiöldebrand och departementssekreterare Karolina Kral från Försvarsdepartementet.

18.   2012-04-24

Information om Nordic Centre for Gender in Military Operations av kommendörkapten Jan Dunmurray åtföljd av rådgivare i genderfrågor Susanne Axmacher och sektionschef för ”Capability and Liasion” Linda Johansson från Försvarsmakten.

19.   2012-04-24

Information om soldatanställningar i Försvarsmakten av rättschef Maria Hedegård åtföljd av departementsråd Maria Diamant,

ämnesråd Cecilia Skjöldebrand och ämnesråd Johan Appelberg från Försvarsdepartementet.


20.   2012-04-26

Information om rapporten Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 av vice ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm åtföljd av professor i strålningsbiologi Mats Harms-Ringdahl och Holmfridur Bjarnadottir från Kärnavfallsrådet.

21.   2012-05-08

Information om rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2011 av forskningsledare Carolina Vendil Pallin åtföljd av Jakob Hedenskog, Susanne Oxenstierna, Fredrik Westerlund, Märta Carlsson, Johan Norberg och Roger Roffey från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

22.   2012-05-10

Information om aktuella frågor av ÖB general Sverker Göranson åt­följd av generallöjtnant Jan Salestrand, ÖB:s försvarspolitiske råd­givare Kristina Bergendal och pressekreterare Philip Simon från Försvars­makten.

23.   2012-05-22

Information om försvarets logistik av generallöjtnant Göran Mårtensson åtföljd av brigadgeneral Mats Engman och överstelöjtnant Claes Isoz från Försvarsmakten.

24.   2012-05-22

Information om försvarets logistik av generaldirektör Gunnar Holmgren åtföljd av Dan Averstad från Försvarets materielverk (FMV) och Mikael Wiklund från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

25.   2012-05-24

Information om Kosovo och den närliggande regionen av ställföre­trädande chef Helena Rietz och Mathias Hellström från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

26.   2012-05-31

Information om rapporten Strategisk utblick 2012 av generaldirektör Jan-Olof Lind åtföljd av Emma Skeppström, Gunilla Kruse, Teresa Åhman, Anna Sundberg och Helené Lackenbauer från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

1.8 Resor och besök

Under riksmötet har hela eller delar av utskottet gjort följande studiebesök:

          Besök på Försvarsdepartementet hos försvarsminister Sten Tolgfors torsdagen den 10 november 2011.

          Den årliga rikskonferensen arrangerad av Centralförbundet Folk och Försvar i Sälen den 15–17 januari 2012.

          Besök på Rekryteringsmyndigheten torsdagen den 22 mars 2012.

          Besök på Villa Bonnier på inbjudan av försvarsminister Karin Enström tisdagen den 12 juni 2012.

          Studieresa till Indien och Japan den 4–13 september 2012.

 

Under riksdagsåret har utskottet tagit emot följande utländska delegationer:

          Indiens försvarsutskott onsdagen den 21 september 2011.

          Bangladesh försvarshögskola tisdagen den 4 oktober 2011.

          National Defence College i Indien tisdagen den 22 maj 2012.

1.9 Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Försvarsutskottet har under riksmötet 2011/12 behandlat 5 propositioner utöver budgetpropositionen för 2012, 3 skrivelser samt 19 motioner och 47  yrkanden.

Under riksmötet 2011/12 höll utskottet 32 sammanträden. Det första ägde rum den 20 september 2011 och det sista den 31 maj 2012. Den totala sammanträdes­tiden omfattade 28 timmar och 35 minuter.

9 betänkanden har lämnats till kammaren; 2 yttranden och 2 yttranden genom protokollsutdrag har lämnats till ett annat utskott.

 

 

Elanders, Stockholm  2012

 

 [1] Fr.o.m. 2012-03-23.

[2] Går från ordinarie ledamot till suppleant fr.o.m. 2012-03-23.

[3] Fr.o.m. 2012-02-22.

[4] Tidigare Sandstedt (t.o.m. 2012-08-22).

[5] Fr.o.m. 2012-04-13.