Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet 2009/10

utskottsdokument 2009/10:247111

Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet 2009/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Justitieutskottets beredningsområde

Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter inom

–Sveriges Domstolar

–åklagarväsendet

–polisväsendet

–kriminalvården

samt Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverket och Brottsoffermyndigheten.

Utskottet bereder vidare ärenden som rör brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar.

Till utskottets beredningsområde hör också ärenden om anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 2009/10 hade justitieutskottet följande sammansättning.

Ledamöter

Thomas Bodström (s), ordförande

Inger Davidson (kd), vice ordförande

Henrik von Sydow (m)

Krister Hammarbergh (m)

Margareta Persson (s)

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Johan Linander (c)

Elisebeht Markström (s)

Johan Pehrson (fp)

Karl Gustav Abramsson (s)

Inge Garstedt (m)

Christer Adelsbo (s)

Helena Bouveng (m)

Lena Olsson (v)

Kerstin Haglö (s)

Otto von Arnold (kd)

Mehmet Kaplan (mp)

 

Suppleanter

Anders Hansson (m)

Maryam Yazdanfar (s)

Katarina Brännström (m)

Fredrik Lundh Sammeli (s)

Fredrik Schulte (m)

Karin Nilsson (c)

Anneli Särnblad (s)

Jan Ertsborn (fp)

Hillevi Larsson (s)

Andreas Norlén (m)

Kristina Zakrisson (s)

Kjell Eldensjö (kd)

Cecilia Magnusson (m)

Alice Åström (v)

Claes-Göran Brandin (s)

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) t.o.m. 2009-10-31

Yvonne Andersson (kd) fr.o.m. 2009-11-19

Max Andersson (mp)

Bertil Kjellberg (m)

Annie Johansson (c)

Helena Bargholtz (fp)

Elina Linna (v)

Helena Leander (mp)

Christer Engelhardt (s)

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Torgny Johansson (s) fr.o.m. 2009-11-02 t.o.m. 2009-11-27

Meeri Wasberg (s) fr.o.m. 2009-11-30 t.o.m. 2010-03-01

Rose-Marie Carlsson (s) fr.o.m. 2009-09-14 t.o.m. 2009-10-16

Utskottets presidium bestod av ordföranden Thomas Bodström (s) och vice ordföranden Inger Davidson (kd). Som framgår av uppställningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, två Kristdemokraterna, en Folkpartiet liberalerna, en Vänsterpartiet, en Centerpartiet och en Miljöpartiet de gröna.


Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

 

Kristina Svartz, kanslichef

Pernilla Flanck Zetterström, föredragande

Cecilia Back, föredragande

Anders Bergene, föredragande

Helena Lindén, föredragande fr.o.m. 2009-08-16 t.o.m. 2010-04-01

Lisa Gunnfors, föredragande fr.o.m. 2010-03-01

Maria Kaiser, föredragande fr.o.m. 2009-08-17 t.o.m. 2010-06-07

Stina Svensson, utskottshandläggare

Virpi Torkkola, utskottsassistent t.o.m. 2010-04-30

Britt-Marie Rehn Henriksson, utskottsassistent fr.o.m. 2010-05-01 t.o.m. 2010-09-30

Propositioner och motioner

Under riksmötet 2009/10 behandlade utskottet 22 propositioner och 2 skrivelser. Utskottet behandlade vidare 246 motioner innehållande 461 motionsyrkanden.

Sammanträden

Under riksmötet 2009/10 har utskottet hållit 39 sammanträden. Den totala sammanträdestiden uppgick till 28 timmar och 10 minuter.

Betänkanden

Sammanlagt avlämnade utskottet 33 betänkanden, 2 utlåtanden och 6 yttranden. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i budgetpropositionen (prop. 2009/10:1) om anslag för budgetåret 2010 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet, totalt ca 35,8 miljarder kronor. I ärendet behandlades ca 100 motionsyrkanden som väckts främst under den allmänna motionstiden 2009. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg sammanlagt 24 reservationer och 3 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Immunitet för stater och deras egendom (JuU2)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:204) om immunitet för stater och deras egendom.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen (JuU3)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:218) om en lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen. I ärendet behandlades sex motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2007–2009. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning (JuU4)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:226) om brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Förfarandet när ett beslag har hävts (JuU5)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:227) om förfarandet när ett beslag har hävts.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Den enskildes val av rättsligt biträde (JuU6)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:232) om den enskildes val av rättsligt biträde.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Straffrättsliga frågor (JuU7)

I ärendet behandlade utskottet knappt 150 motionsyrkanden om straffrättsliga frågor som väckts under de allmänna motionstiderna 2007–2009. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg 24 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Immunitet och privilegier för Europol (JuU8)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:13) om immunitet och privilegier för Europol.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (JuU9)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:23) om övergångsbestämmelserna till polisdatalagen.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott (JuU10)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:50) om avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott. I ärendet behandlades tolv motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2007–2009. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Unga lagöverträdare (JuU11)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga Riksrevisionens redogörelse 2009/10:RRS8 om hanteringen av unga lagöverträdare till handlingarna och avslå samtliga motionsyrkanden. I ärendet behandlades tre motionsyrkanden som väckts med anledning av redogörelsen och 13 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2009. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg en reservation och tre särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Processrättsliga frågor (JuU12)

I ärendet behandlade utskottet 35 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2009, som huvudsakligen rör processrättsliga frågor. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg sex reservationer och tre särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Polisfrågor (JuU13)

I ärendet behandlade utskottet 70 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2007–2009, som rör allmänna frågor om polisen, lagring av trafikdata och arbetet mot barnsexturism. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg tre reservationer och tre särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (JuU14)

I ärendet behandlade utskottet 83 motionsyrkanden om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer från den allmänna motionstiden 2009. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg 17 reservationer och 3 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Våldsbrott och brottsoffer (JuU15)

I ärendet behandlade utskottet 21 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2009 om våldsbrott och brottsoffer. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg tre reservationer och tre särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Särskild utlänningskontroll (JuU17)

Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2009 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll (skr. 2009/10:62). Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Hemlig teleavlyssning m.m. (JuU18)

Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2009/10:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under 2008. I ärendet behandlades tre motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen. I ärendet förelåg två reservationer. Utskottet avstyrkte motionsyrkandena och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet (JuU19)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:85) om integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet. I ärendet behandlades tre motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2008. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

SIS II – en andra generation av Schengens informationssystem (JuU20)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:86) om SIS II – en andra generation av Schengens informationssystem.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

En ny fängelse- och häkteslagstiftning (JuU21)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:135) om en ny fängelse- och häkteslagstiftning samt avstyrkte Riksrevisionens styrelses framställning om Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott (2009/10:RRS21). I ärendet behandlades sex motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen och 65 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2007–2009. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg 24 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism (JuU22)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:78) om straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism. I ärendet behandlades fyra motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor (JuU23)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:182) om advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor. I ärendet behandlades ett motionsyrkande som väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att motionsyrkandet skulle avslås. I ärendet förelåg en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Uppskov till 2010/11 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden (JuU24)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle skjuta upp behandlingen av regeringens förslag (prop. 2009/10:181) om utnämning av ordinarie domar till riksmötet 2010/11. Utskottet föreslog även att riksdagen skulle skjuta upp behandlingen av dels regeringens förslag till 2 kap. 3 § lag om mark- och miljödomstolar i proposition 2009/10:215 (punkt 1), dels regeringens förslag till ändring i lagen om utnämning av ordinarie domare i proposition 2009/10:215 (punkt 40) till 2010/11 års riksmöte för att behandlas tillsammans med proposition 2009/10:181. Dessutom föreslog utskottet att nya ärenden som kunde komma att hänvisas till utskottet under återstoden av det innevarande riksmötet fick skjutas upp till riksmötet 2010/11.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Barn under 15 år som misstänks för brott (JuU25)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:105) om barn under 15 år som misstänks för brott. I ärendet behandlades ett motionsyrkande som väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att motionsyrkandet skulle avslås. I ärendet förelåg en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott m.m. (JuU26)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:119) om en förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. I ärendet behandlades fem motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg två reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Mark- och miljödomstolar (JuU27)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:215) om mark- och miljödomstolar. I ärendet behandlades sex motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg fyra reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare (JuU28)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:191) om gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare. I ärendet förelåg ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Trafiknykterhetskontroller i hamnar (JuU29)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:171) om trafiknykterhetskontroller i hamnar. I ärendet behandlades ett motionsyrkande som väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att motionsyrkandet skulle avslås. I ärendet förelåg en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet (JuU30)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:177) om genomförande av delar av Prümrådsbeslutet.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. (JuU32)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:147) om skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. I ärendet behandlades åtta motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg åtta reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel (JuU33)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:152) om ett förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel. I ärendet behandlades ett motionsyrkande som väckts med anledning av propositionen, tre motionsyrkanden som väckts med anledning av proposition 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott och 30 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2009. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg fem reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Rättelse i brottsbalken (JuU34)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle ändra sitt beslut från den 19 maj 2010 och anta den lydelse av lagen om ändring i brottsbalken som utskottet föreslog.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ändring i brottsbalken (JuU35)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta en ändring i 36 kap. 1 b § brottsbalken om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (utvidgat förverkande) till följd av att bestämmelsen om människohandel i 4 kap. 1 a § brottsbalken fått ändrad styckeindelning.

Riksdagen godkände utskottets förslag.


Utlåtanden

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden (JuU16)

I ärendet behandlade utskottet Europeiska kommissionens grönbok om inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden från en medlemsstat till en annan och om säkerställande av att sådana bevis tillåts i domstol, KOM(2009) 624.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet (JuU31)

I ärendet behandlade utskottet Europeiska kommissionens meddelande Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna – Handlinsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010) 171, det s.k. Stockholmsprogrammet. I ärendet förelåg tre reservationer mot motiveringen.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

Yttranden till andra utskott

I ett yttrande till försvarsutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning och en motion. I ärendet förelåg en avvikande mening. (JuU1y)

I ett yttrande till socialförsäkringsutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet samt motioner. I ärendet förelåg två avvikande meningar. (JuU2y)

I ett yttrande till konstitutionsutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet och motioner. I ärendet förelåg en avvikande mening. (JuU3y)

I ett yttrande till civilutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2009/10:76 En nedre promillegräns för sjöfylleri och motioner. I ärendet förelåg två avvikande meningar. (JuU4y)

I ett yttrande till civilutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare och en motion. (JuU5y)

I ett yttrande till finansutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2009/10:100, 2010 års ekonomiska vårproposition och motioner. (JuU6y)

 

EU-frågor

Utskottet har löpande följt arbetet inom EU i de frågor som rör utskottets beredningsområde. Utskottets ledamöter har i det sammanhanget på olika sätt informerats om innehållet i material som kommit in till riksdagen, t.ex. faktapromemorior. För en förteckning över samtliga faktapromemorior som inkommit till utskottet under riksmötet 2009/10, se bilaga 1.

Av de 33 betänkanden som utskottet avlämnat under riksmötet har 5 varit omedelbart relaterade till Sveriges medlemskap i EU. Härutöver har utskottet i två utlåtanden behandlat dels Europeiska kommissionens grönbok om inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden från en medlemsstat till en annan och om säkerställande av att sådana bevis tillåts i domstol, KOM(2009) 624 (JuU16), dels kommissionens meddelande Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna – Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet KOM(2010) 171 (JuU31).

På inbjudan av utskottet lämnade justitieministern den 17 december 2009 en återrapportering från EU-ordförandeskapet. EU-gruppen sammanträdde vid ett tillfälle under riksmötet. Då lämnade företrädare för Justitiedepartementet information om pågående arbete inom EU. Härutöver har företrädare för Justitiedepartementet vid sex tillfällen lämnat information inför ministerrådsmöten för rättsliga och inrikes frågor.

Vidare har utskottet överlagt med regeringen om direktiv om en europeisk skyddsorder (se prot. 2009/10:21), direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF, direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF, förordning om inrättande av en byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (för de tre senaste, se prot. 2009/10:31), handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet (se prot. 2009/10:33) samt avtal mellan EU och USA om tillgång för USA till uppgifter om finansiella meddelanden i syfte att förhindra och bekämpa terrorism och finansiering av terrorism, det s.k. Swift-avtalet (se prot. 2009/10:38).

Utskottet har under riksmötet också genomfört åtta prövningar av subsidiaritetsprincipens tillämpning i utkast till lagstiftningsakter från dels Europeiska kommissionen, dels en grupp medlemsstater, se bilaga 2. Utskottet har vid samtliga prövningar ansett att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Uppföljning och utvärdering m.m.

Inom justitieutskottet bereds frågor om uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor av en särskild arbetsgrupp (uppföljningsgruppen). Gruppen består av en representant för varje parti och bistås från utskottets kansli av en föredragande och utskottshandläggaren. Under riksmötet 2009/10 har uppföljningsgruppen hållit sex sammanträden.

Med anledning av utskottets rapport 2008/09:RFR9 Uppföljning av kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt, som publicerades i maj 2009, arrangerade utskottet ett offentligt seminarium den 22 september 2009. Vid seminariet diskuterades rapportens iakttagelser och bedömningar med inbjudna gäster från berörda myndigheter och frivilligorganisationer.

En förstudie om straffskärpningsgrunden i 29 kap. 2 § 8 brottsbalken avslutades under hösten 2009. Uppföljningsgruppen beslutade därefter att inte gå vidare med en huvudstudie.

Inför beredningen av proposition 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel, beslutade uppföljningsgruppen att fördjupa sig i frågan om människohandel för sexuella ändamål. Gruppen har därefter fått en lägesrapport från företrädare för Rikspolisstyrelsen om människohandel för sexuella och andra ändamål för 2007–2008. Vidare har företrädare för Prostitutionsenheten i Stockholms stad informerat om arbetet med människor som har utsatts för människohandel för sexuella ändamål. Härutöver har en företrädare för City polismästardistrikt redogjort för polisens arbete på fältet för att bekämpa denna typ av brottslighet.

Utskottet har dessutom på sedvanligt sätt gjort en granskning inom utskottets beredningsområde av regeringens åtgärder med anledning av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2009/10:75, bet. 2009/10:KU21). Granskningen medförde inte något yttrande till konstitutionsutskottet.

Här bör det även framhållas att utskottets inhämtande av information i samband med ärendeberedning samt besök och studiebesök utgör en väsentlig del av utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor.

Studieresor och besök

Under riksmötet har företrädare för utskottet deltagit i en konferens om människohandel inom EU:s yttre förbindelser (Bryssel den 19–20 oktober 2009), en konferens inom Interparlamentariska unionen om migration och våld mot kvinnor (Paris den 10–11 december 2009), ett möte om våld mot kvinnor med anledning av internationella kvinnodagen (Bryssel den 16 mars 2010), Interparlamentariska unionens 122:a församling om bl.a. organiserad brottslighet (Bangkok den 27 mars–1 april 2010) och ett ordförandemöte om bl.a. den parlamentariska tillsynen inom området för frihet, säkerhet och rättvisa inom ramen för Lissabonfördraget (Madrid den 20 maj 2010).

Vidare har utskottets ordförande, med anledning av det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, stått värd för ett ordförandemöte i riksdagen den 11–12 oktober 2009 om balansen mellan rättssäkerhetsgarantier och bekämpning av organiserad brottslighet med särskilt fokus på människohandel för sexuella ändamål.

Härutöver arrangerade riksdagen tillsammans med Europaparlamentet ett gemensamt parlamentarikermöte i Bryssel den 16–17 november 2009 där ett antal ledamöter av utskottet deltog. Temat för mötet var Stockholmsprogrammet med särskild inriktning mot den parlamentariska dimensionen av det europeiska området för frihet, säkerhet och rättvisa.

Utskottet besökte Riksbanken den 10 november 2009. Utskottet har tagit emot besök från utredningen Kriminalvårdens effektivitet (den 1 december 2009), Kriminalvården (den 8 december 2009), Riksrevisionen (den 11 mars 2010 och den 15 juni 2010) och Rikskriminalpolisen (den 18 maj 2010). Under riksmötet tog utskottet även emot en delegation från norska Stortinget den 19 maj 2010.


Förteckning över inkomna faktapromemorior
(bilaga 1)

Regeringens promemoria nr 2009/10:FPM41

Förslag till rådsbeslut gällande övervakning av sjögräns inom ramen för
Frontex gemensamma operationer

 

Regeringens promemoria nr 2009/10:FPM43

Bevisinhämtning inom EU

 

Regeringens promemoria nr 2009/10:FPM47

Direktiv om europeisk skyddsorder

 

Regeringens promemoria nr 2009/10:FPM60

Ändring av Frontexförordningen

 

Regeringens promemoria nr 2009/10:FPM64

Direktiv mot människohandel

 

Regeringens promemoria nr 2009/10:FPM68

Inrättande av en EU-byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa

 

Regeringens promemoria nr 2009/10:FPM69

Direktiv om bekämpande av sexuell exploatering av barn m.m.

 

Regeringens promemoria nr 2009/10:FPM77

Kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet

 

Regeringens promemoria nr 2009/10:FPM94

Direktiv om europeisk utredningsorder

 

Regeringens promemoria nr 2009/10:FPM100

Mandat för att inleda förhandlingar om ett dataskyddsavtal mellan EU och USA

Genomförda subsidiaritetskontroller i justitieutskottet den 1 december 2009–30 juni 2010 (bilaga 2)

PE-CONS 1/10 Initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tolkning och översättning i brottmål

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2010-02-01

Ansvarigt utskott: Justitieutskottet (hänvisades 2010-02-03)

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2009/10:22 (2010-03-11)

Meddelande från rådet: CM 2480/10 (2010-04-14)

 

PE-CONS 2/10 Initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2010-02-01

Ansvarigt utskott: Justitieutskottet (hänvisades 2010-02-03)

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2009/10:22 (2010-03-11)

Meddelande från rådet: CM 2486/10 (2010-04-14)

 

KOM(2010) 61 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2010-03-03

Ansvarigt utskott: Justitieutskottet (hänvisades 2010-03-09)

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2009/10:28 (2010-03-18)

 

KOM(2010) 82 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tolkning och översättning i brottmål

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2010-03-12

Ansvarigt utskott: Justitieutskottet (hänvisades 2010-03-17)

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2009/10:26 (2010-04-15)

 

KOM(2010) 93 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/… om inrättande av en byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2010-03-19

Ansvarigt utskott: Justitieutskottet (hänvisades 2010-03-23)

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2009/10:30 (2010-04-22)

 

KOM(2010) 94 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2010-03-29

Ansvarigt utskott: Justitieutskottet (hänvisades 2010-04-06)

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2009/10:32 (2010-04-27)

 

KOM(2010) 95 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2010-04-12

Ansvarigt utskott: Justitieutskottet (hänvisades 2010-04-15)

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2009/10:34 (2010-05-20)

 

9288/10 Initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2010-05-21

Ansvarigt utskott: Justitieutskottet (hänvisades 2010-07-23)

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2009/10:39 (2010-09-30)

 

Elanders, Vällingby  2010