Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000

utskottsdokument 1999/2000:C3D

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet

 
 1999/2000

 

 

1999/2000

KU

 

 

 

Konstitutionsutskottets arbetsområde

KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen.

Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens myndigheter (utom Riksbanken och Riksdagens revisorer).

Dessutom bereder KU ärenden som rör press- och partistöd, lagstiftning om radio, television och film liksom ärenden som angår yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet.

Inom utskottets ämnesområden faller också kommunallagen och ärenden av allmän betydelse för den kommunala självstyrelsen.

Utskottet behandlar anslagsärenden inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

KU skall vidare granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. För detta ändamål har utskottet rätt att få ut protokollen över besluten i regeringsärendena och de handlingar som hör till dessa ärenden. Detta gäller således även om ärendena är hemliga.

Granskningen omfattar vissa administrativa frågor där initiativet vanligen kommer från utskottet självt. Andra ärenden tas upp efter anmälan av enskilda riksdagsledamöter.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 1999/2000 hade konstitutionsutskottet följande sammansättning.

Ledamöter:

Per Unckel (m), ordförande

Göran Magnusson (s), vice ordförande 

Barbro Hietala Nordlund (s)

Pär Axel Sahlberg (s)

Kenneth Kvist (v) 

Ingvar Svensson (kd)

Jerry Martinger (m)

Mats Berglind (s)

Inger René (m)

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Tommy Waidelich (s)

Mats Einarsson (v)

Björn von der Esch (kd)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Per Lager (mp)

Åsa Torstensson (c)

Helena Bargholtz (fp)

Suppleanter:

Kenth Högström (s) fr.o.m. 1999-10-12

Per-Samuel Nisser (m)

Britt-Marie Lindkvist (s)

Elisebeht Markström (s)

Alice Åström (v)

Inger Strömbom (kd)

Karin Enström (m) t.o.m. 2000-02-15

Christel Anderberg (m) fr.o.m. 2000-02-15

Carina Hägg (s)

Carl-Erik Skårman (m)

Martin Nilsson (s)

Michael Hagberg (s)

Peter Pedersen (v)

Maria Larsson (kd)

Ola Karlsson (m)

Mikael Johansson (mp)

Marianne Andersson (c)

Johan Pehrson (fp) fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2000-02-15

Kerstin Heinemann (fp) fr.o.m. 2000-02-15

Anders Björck (m)

Ewa Larsson (mp)

Sven Bergström (c)

Bo Könberg (fp) fr.o.m. 1999-10-01

Magda Ayoub (kd) fr.o.m. 2000-02-02

Som framgår av uppställningen tillhörde sex av ledamöterna Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Vänsterpartiet, två Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna och en Miljöpartiet de gröna.

Kansli:

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Magnus Isberg, kanslichef

Bertil Wennberg, bitr. kanslichef

Åse Matz, föredragande

Kai Kronvall, föredragande

Margareta Landerholm, föredragande

Elisabet Reimers, föredragande, tjl

Caroline Beck-Friis, föredragande

Hans Hegeland, föredragande (på halvtid)

Lars Bjurstam, föredragande fr.o.m. 1999-11-01

Kerstin Siverby, byrådirektör

Inge-Marie Hellberg, byråassistent

Helena Järnbrink, byråassistent t.o.m. 1999-12-17

Jimmy Könick fr.o.m. 1999-12-17 t.o.m. 2000-03-20

Anna-Sofia Tarukoski, expeditionsassistent fr.o.m. 2000-03-13

 

Riksdagsstipendiaten Katarina Barrling tjänstgjorde vid utskottskansliet under  hösten.

Vissa uppgifter om verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 46 sammanträden med allmänna ärenden och 48 sammanträden med granskningsärenden. Den sammanlagda sammanträdestiden under riksmötet omfattade 114 timmar och 23 minuter. Ett internatsammanträde ägde rum den 25 april 2000.

Utskottet behandlade 8 propositioner och en skrivelse från regeringen, 2 förslag och 2 redogörelser från olika riksdagsorgan, en framställning om åtal mot riksdagsledamot samt 35 motioner som väckts med anledning härav. Utskottet behandlade vidare 66 motioner väckta under den allmänna motionstiden 1998/99 samt 46 motioner väckta under den allmänna motionstiden 1999/2000.

Utskottet avlämnade 23 betänkanden till kammaren och 8 yttranden till andra utskott. Två granskningsbetänkanden avgavs, ett innehållande administrativa ärenden i december och ett med anmälda ärenden i maj. Det administrativt inriktade granskningsbetänkandet omfattade 9 huvudpunkter, vårens granskningsbetänkande 30 granskningsfall, redovisade under 9 huvudrubriker. 

Utskottsutfrågningar

13 offentliga utskottsutfrågningar har hållits med anledning av gransknings-ärenden. En offentlig utfrågning angående frågan Skall makten delas har hållits? Protokoll från utfrågningen har publicerats i Utredningar i riksdagen 1999/2000:URD1. Tillsammans med EU-nämnden och utrikesutskottet har utskottet hållit en offentlig utfrågning om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

EU-frågor

Två sammanfattande promemorior om aktuella EU-frågor inom utskottets beredningsområde samt särskilda promemorior om regeringskonferensen 2000 och om förberedelserna för en EU-stadga om grundläggande rättigheter har upprättats inom utskottskansliet. Promemoriorna har förelagts utskottet.

 

Statsrådet Britta Lejon med medarbetare från Justitiedepartementet har vid ett sammanträde med utskottet informerat om det förslag till förordning om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar som kommissionen lade fram i januari 2000. Utskottet har fått information från Regeringskansliet vid ytterligare två sammanträden. Vid dessa tillfällen har informationen gällt upphovsrättsfrågor samt regeringskonferensen 2000 och arbetet med stadgan om grundläggande rättigheter. Utskottet har också tillsammans med EU-nämnden hållit en offentlig utfrågning om den nämnda stadgan.

Från Justitiedepartementet har till utskottet översänts två promemorior, varav en ståndpunktspromemoria om det nämnda kommissionsförslaget om allmänhetens tillgång till handlingar och en faktapromemoria om kommissionens förslag till förordning om skydd för enskilda personer då gemenskapens institutioner och organ behandlar personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Statsrådet Lejon har överlämnat två skrivelser om handlingsoffentligheten inom EU.

Utskottet har fått material inom sitt beredningsområde också från EU-nämnden. En promemoria från Utrikesdepartementet inför nästa regeringskonferens har på utrikesministerns begäran tillställts utskottet. Vissa EU-dokument, såsom kommissionsförslag och resolutioner från Europaparlamentet, har överlämnats från kammarkansliet. Inom utskottskansliet har material - främst faktapromemorior från Regeringskansliet och dokument från EU:s institutioner - tagits fram ur tillgängliga databaser.

Utskottet har yttrat sig till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 1999/2000:60 Årsboken om EU i de delar som ligger inom utskottets beredningsområde. Utskottet har vidare beslutat att avge ett yttrande till EU-nämnden om kommissionens förslag till förordning om allmänhetens tillgång till handlingar.

Studiebesök

Utskottet gjorde den 5-8 september en studieresa till EU-institutioner. Utskottet besökte i Bryssel främst Rådssekretariatet och Europaparlamentet och i Luxemburg EG-domstolen och Revisionsrätten.

Tillsammans med tre av riksdagens ombudsmän och kanslichefen hos JO besökte utskottets ordförande, vice ordförande och kanslichef Kina under perioden 7-13 november. Besöket skedde på inbjudan av det kinesiska ministeriet för myndighetsövervakning (Ministry of Supervision). Under vistelsen i Kina besöktes Peking, Shanghai och Hangzhou.

Hela utskottet företog under perioden 25 februari-4 mars ett studiebesök i Sydafrika för att studera den konstitutionella utvecklingen efter demokratiseringen. Vistelsen innefattade bl.a. besök i delstatsdepartementet i Mpumalanga, vid konstitutionsdomstolen samt på myndigheter och organisationer i Pretoria och Johannesburg. Även parlamentet i Kapstaden besöktes. 

 

Utländska besök

Under verksamhetsåret har utskottet tillsammans med JO stått som värd för ett svarsbesök från det kinesiska övervakningsministeriet (se ovan). Vidare har utskottet varit delarrangör i ett studiebesök från den vietnamesiska nationalförsamlingens lagutskott. Studiebesöket var ett led i den parlamentariska biståndsverksamheten med Vietnam. Utskottet har också besökts av en talmansdelegation från Italien, av en delegation från den tjeckiska deputeradekammarens petitionsutskott och av parlamentariska ombudsmän från Sydafrika och västra Balkan.

Utskottets kansli har tagit emot besök av tjänstemän från parlamenten i Kuwait, Polen och Slovenien samt av Litauens ombudsmän. 

 

Inhemska besök

Utskottet besökte den 17 februari 2000 IDEA.

 

 

Elanders Gotab, Stockholm  2000