Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2008/09

utskottsdokument 2008/09:2349A8

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2008/09

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional tillväxtpolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv tillhör utskottets beredningsområde.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2008/09 hade näringsutskottet följande sammansättning:

 

Ledamöter

Karin Pilsäter (fp), ordförande

Tomas Eneroth (s), vice ordförande

Bertil Kjellberg (m) t.o.m. 2008-10-02

Björn Hamilton (m)

Hans Rothenberg (m)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Maria Plass (m)

Jan Andersson (c)

Alf Eriksson (s)

Krister Örnfjäder (s)

Marie Weibull Kornias (m)

Karin Åström (s)

Mikael Oscarsson (kd)

Staffan Anger (m) fr.o.m. 2008-10-03

Kent Persson (v)

Börje Vestlund (s)

Karin Granbom Ellison (fp) t.o.m. 2008-11-12

Liselott Hagberg (fp) fr.o.m. 2008-11-13

Per Bolund (mp)

 

Suppleanter

Staffan Anger (m) t.o.m. 2008-10-02

Cecilie Tenfjord-Toftby (m) fr.o.m. 2008-10-03

Renée Jeryd (s) fr.o.m. 2008-10-02

Göran Pettersson (m)

Eva-Lena Jansson (s)

Anders Hansson (m)

Åke Sandström (c)

Peter Hultqvist (s)

Carl B Hamilton (fp)

Marie Nordén (s)

Elisabeth Svantesson (m)

Göran Persson i Simrishamn (s)

Lars Lindén (kd) t.o.m. 2009-01-15

Eva Johnsson (kd) fr.o.m. 2009-02-09

Bengt-Anders Johansson (m)

Gunilla Wahlén (v)

Sylvia Lindgren (s)

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Lage Rahm (mp)

Krister Hammarbergh (m)

Tomas Tobé (m)

Eva Selin Lindgren (c)

Agneta Berliner (fp)

Liselott Hagberg (fp) t.o.m. 2008-11-12

Karin Granbom Ellison (fp) fr.o.m. 2008-11-13

Marie Engström (v)

Tina Ehn (mp)

Karl Gustav Abramsson (s)

Carina Hägg (s)

Liza-Maria Norlin (kd)

Johan Linander (c) fr.o.m. 2009-05-05

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Ulf Renberg, kanslichef

Cecilia Asklöf, föredragande, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2009-06-15

Roger Berggren, föredragande

Johan Fransson, föredragande

Susanne Gaje, föredragande, t.o.m. 2009-03-31

Karin Ståhlberg, föredragande

Bibi Junttila, utskottsassistent

Inger Stålberg, utskottsassistent

Utskottets verksamhet

Ärenden som har behandlats av utskottet

Utskottet behandlade tolv propositioner och fem skrivelser från regeringen och två redogörelser från Riksrevisionens styrelse samt motioner som väckts med anledning av dessa. Härutöver behandlades ett stort antal motioner från allmänna motionstiden. Sammanlagt avlämnade utskottet 26 betänkanden. I det följande redovisas kortfattat de behandlade frågorna och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden.

 

2008/09:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2008/09:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2009 inom utgiftsområde 24 Näringsliv, totalt 5,2 miljarder kronor. Vidare tillstyrkte utskottet det mål för näringspolitiken som regeringen hade föreslagit och som är likalydande med det tidigare målet för politikområdet Näringspolitik. Målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet. Utskottet tillstyrkte också att de tidigare gällande målen för politikområdena Näringspolitik och Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande skulle upphöra att gälla, till följd av att den dittillsvarande indelningen i politikområden och i förekommande fall verksamhetsområden inte längre skulle gälla. När det gällde näringspolitikens inriktning påpekade utskottet att sedan budgetpropositionen hade lagts fram i september hade läget på finansmarknaden allvarligt försämrats, vilket har fått kraftiga återverkningar på den allmänna konjunkturnedgången. Utskottet förutsatte att regeringen mycket noggrant följer och analyserar konjunkturutvecklingen och utvecklingen på de finansiella marknaderna samt vid behov återkommer till riksdagen med förslag om eventuella ytterligare åtgärder inom området näringspolitik. En reservation avlämnades i betänkandet.

2008/09:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2008/09:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2009 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt, totalt ca 3,5 miljarder kronor. När det gällde den allmänna inriktningen av den regionala tillväxtpolitiken förordade utskottet en aktiv politik som ger alla delar av landet möjligheter att utvecklas av egen kraft och bidra till det gemensamma. Samtidigt är individernas egen handlingskraft en viktig hörnsten för de samfällda ansträngningarna att öka tillväxten och konkurrenskraften. Beträffande EG:s strukturfondsprogram ansåg utskottet att planeringen syftar till att resurserna ska utnyttjas på ett effektivt sätt. När det gällde frågan om organisering och lokalisering av statliga myndigheter menade utskottet att nuvarande principer bör följas i enlighet med de grunder som riksdagen uttalat, samtidigt som det måste finnas en öppenhet för nya åtgärder på sikt. I betänkandet avlämnades sju reservationer.

 

2008/09:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2008/09:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2009 inom utgiftsområde 21 Energi, totalt ca 2,8 miljarder kronor. I betänkandet behandlades också en redogörelse från Riksrevisionens styrelse angående Vattenfalls preciserade uppdrag från 2005 (2007/08: RRS25). Utskottet ansåg att regeringens energipolitik borgar för en positiv utveckling på området och hänvisade till att närmare riktlinjer för energipolitiken skulle komma att presenteras i en särskild proposition. Beträffande Vattenfall konstaterade utskottet bl.a. att regeringen gör en genomgång av de statligt ägda företagen, däribland Vattenfall. När det gällde Affärsverket svenska kraftnät tillstyrkte utskottet enhälligt regeringens förslag dels till investeringsplan för perioden 2009–2011, dels till finansiella befogenheter för 2009. Utskottet tillstyrkte vidare ett förslag från regeringen om att vissa myndigheter ska få disponera avgifter som tas ut med stöd av naturgaslagen (2005:403). Fyra reservationer avlämnades i betänkandet.

 

2008/09:NU4 Statliga företag

I betänkandet behandlades regeringens årliga redogörelse för statliga företag (skr. 2007/08:120) och en redogörelse från Riksrevisionens styrelse angående regeringens försäljning av 8 % av aktierna i Telia Sonera AB (2008/09: RRS7). Vidare behandlades – och avstyrktes – ett tjugotal motionsyrkanden om synen på statligt ägande och på försäljningar samt statens ägarutövning. Utskottet redovisade sin syn på statligt ägande och hänvisade när det gäller statens ägarutövning till de riktlinjer för arbetet som regeringen tillämpar och till pågående beredning inom regeringen. I betänkandet avlämnades sju reservationer.

 


2008/09:NU5 Regelförenklingsarbetet

Utskottet hade inget att erinra mot regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet (skr. 2007/08:131). Utskottet framhöll att regelförenklingsarbetet är centralt för att målet för näringspolitiken – att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag för att därigenom bryta utanförskapet – ska kunna nås. Enligt utskottets mening är ett målinriktat och ambitiöst arbete med regelförenkling därför av stor betydelse. Utskottet bedömde att de fem verktyg som regeringen använder i regelförenklingsarbetet – mätningar av företagens administrativa kostnader, förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning, Regelrådet, samråd med näringslivet och en handlingsplan – är väl ägnade att åstadkomma resultat när det gäller regelförenkling. Tre reservationer avlämnades i betänkandet.

 

2008/09:NU6 Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld

I betänkandet behandlades regeringens skrivelse (skr. 2007/08:140) om standardiseringens betydelse i en globaliserad värld, i vilken standardiseringens möjligheter som instrument för konkurrenskraft och dess betydelse för bl.a. produktsäkerhet, hållbar utveckling och innovationer redovisades. Utskottet framhöll sitt stöd för det arbete som bedrivs inom standardiseringsområdet. Standarder har betydelse som förenklingsmetod, såväl inom EU som internationellt, och kan leda till en bättre konkurrens – en utveckling som utskottet ansåg vara värdefull. Utskottet konstaterade att konkurrenskraftsrådet har uppmanat medlemsstaterna och standardiseringsorganen att underlätta för konsumenter, fackföreningar, småföretagare m.fl. att delta i standardiseringsarbetet och förutsatte att regeringen även fortsättningsvis driver frågan om medverkan från brukarna och att verksamheten ges tillräckliga ekonomiska förutsättningar.

 

2008/09:NU7 Ändringar i naturgaslagen m.m.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:159) om ändringar i naturgaslagen och om upphävande av lagen om försörjningsberedskap på naturgasområdet. Ändringarna i naturgaslagen rörde bl.a. ändringar i den tillsyn som Statens energimyndighet ska utöva. En reservation avlämnades i betänkandet.

 

2008/09:NU8 Ändringar i lagen om elcertifikat

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:9) om ändringar i lagen om elcertifikat. Ändringen innebär bl.a. att det infördes en ny definition av elintensiva industrier i lagen. Utgångspunkten för att ett företag eller en del av ett företag ska registreras som elintensiv industri är elanvändningen i förhållande till förädlingsvärdet av den elintensiva industrins produktion. Därtill infördes en möjlighet att registreras som elintensiv industri om en verksamhet medför att avdrag får göras för skatt på el enligt lagen om skatt på energi. Vidare tog ett enigt utskott initiativ till ett riksdagsuttalande med innebörden att regeringen bör granska effekterna av de olika klimat- och energipolitiska styrmedlen för den internationellt konkurrensutsatta elintensiva industrin. Enligt utskottets uppfattning bör en sådan granskning inte bara avse effekterna på industrin vad gäller elcertifikat och kvotpliktens undantag utan även omfatta andra styrmedel, såsom energibeskattning, utsläppsrätter m.fl. I betänkandet avlämnades tre reservationer.

 

2008/09:NU9 Upphovsrätten i kunskapsekonomin

I utlåtandet behandlade utskottet Europeiska kommissionens grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin (KOM(2008)466). Utskottet välkomnade att en diskussion kommer till stånd på de områden som tas upp i grönboken. Den svenska lagstiftningen på området kännetecknas av en noggrant utarbetad balans mellan upphovsmannens ensamrätt till sitt verk och allmänna och enskilda intressen av att kunna använda verk utan tillstånd. Utskottet slog fast att de undantag mot och inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt som finns för närvarande är bra och måste värnas. Mot den bakgrunden delade utskottet regeringens ståndpunkt att det varken är lämpligt eller önskvärt att förslag läggs fram om mer detaljerade regler på EU-nivå.

 

2008/09:NU10 Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:57) om ändringar i ellagen och i förordningen om elektriska starkströmsanläggningar.

 

2008/09:NU11 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:67) om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG. Direktivets syfte är att närma medlemsstaternas lagstiftning till varandra när det gäller säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter för att på så sätt uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden. I några avseenden har svensk rätt saknat bestämmelser som motsvarar direktivets krav. I direktivet finns bl.a. regler som innebär att en domstol får ålägga en person som gjort intrång i en immateriell rättighet att under vissa förutsättningar lämna information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller. Även andra aktörer ska enligt direktivet kunna åläggas att lämna sådan information. Mot denna bakgrund innebar regeringens förslag införande av lagregler som gör det möjligt för en domstol att vid vite förelägga den som påstås ha gjort eller medverkat till ett intrång att tillhandahålla information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller (informationsföreläggande). Ett sådant föreläggande får också meddelas mot bl.a. den som i kommersiell skala har tillhandahållit en tjänst, t.ex. en elektronisk kommunikationstjänst, som har använts vid det intrång som påstås ha begåtts. Därigenom ges en rättighetshavare en civilrättslig möjlighet att få ut information från en internetleverantör om vem som har ett abonnemang som har använts vid ett immaterialrättsintrång via internet. För att informationen ska lämnas ut krävs ett domstolsbeslut. En internetleverantör som har lämnat ut information ska efter viss tid underrätta abonnenten om detta. Lagändringen innebär också uttryckliga bestämmelser om att rättighetshavare ska få samla in och behandla personuppgifter om intrångsgörare (bl.a. IP-adresser), i den mån behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Regeringens förslag innebar vidare att domstolarna ges möjlighet att ålägga den som har begått ett intrång att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet. Utskottet föreslog slutligen – på eget initiativ – ett tillkännagivande av riksdagen om inriktningen av den utvärdering av lagstiftningen som ska genomföras och att regeringen ska redovisa utvärderingen för riksdagen. I betänkandet avlämnades nio reservationer, varav en innebar förslag om avslag på propositionen.

 

2008/09:NU12 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering

Utskottet tillstyrkte enhälligt – med ett antal ändringar – regeringens förslag (prop. 2008/09:86) om utökade möjligheter för AB Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden att tillhandahålla exportfinansiering. Finanskrisen har fått stora konsekvenser för den svenska exportindustrin, konstaterade utskottet och framhöll att med förslagen skulle svensk exportindustri komma att få tillgång till finansiering på långa löptider. Utskottet ansåg dock att regeringens förslag krävde preciseringar i olika avseenden. Det gällde tidsgränser, beloppsgränser och villkor för låneram och garantier. Utskottet föreslog att riksdagen skulle bemyndiga regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Riksgäldskontoret att för 2008 och 2009 bevilja Svensk Exportkredit dels en låneram intill ett belopp om högst 100 miljarder kronor, dels en kreditgaranti för upplåning intill ett belopp om högst 450 miljarder kronor, i båda fallen med de villkor som utskottet angav. Vidare innebar utskottets förslag till riksdagsbeslut att riksdagen skulle bemyndiga regeringen att under 2009 ikläda staten betalningsansvar för exportkreditgarantier genom Exportkreditnämnden intill ett totalt belopp, inklusive tidigare utfärdade garantier, om högst 350 miljarder kronor.

 

2008/09:NU13 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008–2010

I betänkandet behandlades regeringens skrivelse (skr. 2008/09:34) om Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008–2010. Programmet är framtaget i enlighet med riktlinjerna i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, den s.k. Lissabonstrategin. Utskottet konstaterade att världsekonomin har skakats av en allvarlig kris och att den svenska ekonomin drabbats hårt. Utskottets uppfattning var emellertid att den ekonomiska politik som kom till uttryck i skrivelsen är den rätta vägen för att långsiktigt säkra den svenska konkurrenskraften. Tre reservationer avlämnades i betänkandet.

 

2008/09:NU14 Territoriell sammanhållning

I utlåtandet behandlade utskottet Europeiska kommissionens grönbok om territoriell sammanhållning (KOM(2008)616). Utskottet ansåg det väsentligt att någon form av definition av begreppet territoriell sammanhållning kan utarbetas och att omfattningen av området kan klargöras. Liksom regeringen ville utskottet lägga tonvikten på att höja konkurrenskraften i alla regioner, utifrån varje regions unika förutsättningar. Organisationen av det framtida territoriella samarbetet bör kännetecknas av organisatorisk flexibilitet i motsats till institutionaliserade processer inom EU:s ram, anförde utskottet.

 

2008/09:NU15 Ändringar i lagen om elcertifikat – tilldelningsprinciper och förhandsbesked

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:92) om ändringar i lagen om elcertifikat rörande tilldelningsprinciper och förhandsbesked. Genom lagändringarna möjliggörs tilldelning av elcertifikat för ökad produktionskapacitet för samtliga förnybara energikällor på liknande sätt som gäller för vattenkraft. Vidare kan aktörer i vissa fall begära förhandsbesked om möjligheterna till godkännande för tilldelning av elcertifikat. Utskottet föreslog en senareläggning av tidpunkten för ikraftträdandet till den 1 maj 2009. Sju reservationer avlämnades i betänkandet.

 

2008/09:NU16 Vissa näringspolitiska frågor

Utskottet avstyrkte 111 motionsyrkanden om olika näringspolitiska frågor. Hälften av yrkandena avsåg olika företagsfrämjande insatser och cirka en tredjedel skilda frågor om turismen. Resterande yrkanden rörde vissa forskningsfrågor och vissa övriga frågor. Utskottets ställningstagande föranledde sex reservationer.

 

2008/09:NU17 Europeiska energinät

I utlåtandet behandlade utskottet EU-kommissionens grönbok om ett tryggt, hållbart och konkurrenskraftigt europeiskt energinät (KOM(2008)782). Syftet med grönboken var att försöka utröna hur EU bättre ska kunna främja de energinät Europa behöver genom att använda alla tillgängliga instrument, däribland stödet till s.k. transeuropeiska energinät (TEN-E). Grönboken innehöll också förslag till större strategiska projekt som EU kan främja för att stärka en trygg och solidarisk energiförsörjning inom ramen för ett verkligt europeiskt energinät. I sitt ställningstagande betonade utskottet att den grundläggande svenska hållningen måste vara att en bättre infrastruktur för distribution av el och gas fungerar som ett medel för att på ett effektivt sätt nå de klimatrelaterade målen för EU:s energipolitik. Härutöver framhöll utskottet att en utvidgad och väl fungerande inre marknad för el och gas är eftersträvansvärd av konkurrens-, försörjningstrygghets- och miljöskäl. En fortsatt ökad produktion av förnybar energi förutsätter emellertid en modernisering av distributionsinfrastrukturen på energiområdet. Vidare ansåg utskottet att Sverige tydligare bör understryka vikten av att de insatser som görs för förbättrad eldistribution tar till vara de tekniska landvinningar som har gjorts under senare år. Två reservationer avlämnades i betänkandet.

 

2008/09:NU18 Vissa mineralpolitiska frågor

Utskottet avstyrkte ett tjugotal motionsyrkanden om olika mineralpolitiska frågor. Yrkandena avsåg bl.a. minerallagens utformning, uranprospektering och uranbrytning i Sverige, Euratomfördraget och stadsomvandlingen i Kiruna i samband med utökad gruvverksamhet. I betänkandet avlämnades fyra reservationer.

 

2008/09:NU19 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder

I betänkandet behandlades regeringens skrivelse (skr. 2008/09:167) om en strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder. Åtgärderna i strategin är främst inriktade på att öka förutsättningarna för kvinnor och män, unga såväl som äldre, att driva företag, arbeta och bo i olika landsbygder genom att stödja skapandet av attraktiva företags- och livsmiljöer. Utskottet ansåg att strategin utgör en god grund för att landsbygdens utvecklingskraft ska kunna tas till vara. Två reservationer avlämnades i betänkandet.

 

2008/09:NU20 Ändring i lagen om elcertifikat

I betänkandet föreslog utskottet genom ett utskottsinitiativ en ändring i lagen om elcertifikat. Genom ändringen rättades några felaktiga hänvisningar i ett par paragrafer i lagen.

 

2008/09:NU21 Förhandsprövning av nättariffer

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:141) om ändringar i ellagen som innebär att det ska göras en förhandsprövning av tarifferna för överföring av el och anslutning till en ledning eller ett ledningsnät. Förhandsprövningen ska ske genom att en intäktsram fastställs i förväg. Med intäktsram avses de samlade intäkterna som en koncessionshavare högst får ha under en tillsynsperiod. Den första tillsynsperioden ska inledas den 1 januari 2012. Utskottet föreslog en mindre ändring av tidpunkten för ikraftträdandet avseende en paragraf.

 

2008/09:NU22 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:174) till lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. Lagen introducerar en för svensk rätt ny associationsform, vilken ska ha som mål att underlätta och främja gränsöverskridande, transnationellt eller interregionalt samarbete. En gruppering ska bestå av medlemmar som finns på minst två medlemsstaters territorier. Målet för samarbetet ska vara att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan medlemsländer och regioner.

 

2008/09:NU23 Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna

Utskottet tillstyrkte – med vissa redaktionella ändringar – regeringens förslag (prop. 2008/09:168) om ändringar i ellagen och naturgaslagen. Lagändringarna innebar bl.a. en ny reglering av balansansvaret på elmarknaden och motsvarande reglering på naturgasmarknaden.

 

2008/09:NU24 Genomförande av elförsörjningsdirektivet

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:142) om ändring i ellagen, som innebar genomförande av elförsörjningsdirektivet.

 

2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:163) om en sammanhållen klimat- och energipolitik såvitt gäller frågorna på energiområdet. Förslagen innebär bl.a. att 2020 ska andelen förnybar energi vara minst 50 % av den totala energianvändningen och andelen förnybar energi i transportsektorn minst 10 %. Vidare tillstyrkte utskottet förslaget om ett mål om 20 % effektivare energianvändning till 2020 och att en nationell planeringsram för vindkraft fastställs till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh 2020, varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs. I betänkandet avlämnades 18 reservationer.

 

2008/09:NU26 Vissa elmarknadsfrågor

Utskottet avstyrkte 27 motionsyrkanden som på olika sätt rör elmarknaden. Yrkandena avsåg bl.a. utbyggnaden av överföringskapaciteten, förutsättningarna för nätanslutning av förnybar elproduktion, konkurrensen på elmarknaden, leveranssäkerhet, skydd mot avstängning av el och förenklingar för småskaliga elproducenter. En reservation avlämnades i betänkandet.

 


Utskottet har också avgett följande yttranden till andra utskott:

·         2008/09:NU1y till finansutskottet om tilläggsbudget 2

·         2008/09:NU2y till finansutskottet om ramar för utgiftsområdena 19 Regio­nal tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv

·         2008/09:NU3y till utbildningsutskottet om forskning och innovation

·         2008/09:NU4y till finansutskottet om åtgärder för bättre kreditmöjlig­heter för företag

·         2008/09:NU5y till finansutskottet om åtgärder mot konjunkturförsvagningen

·         2008/09:NU6y till finansutskottet om stärkta insatser för fordonsindustrin

·         2008/09:NU7y till finansutskottet om nyemission i SAS AB

·         2008/09:NU8y till socialutskottet om omreglering av apoteksmarknaden

·         2008/09:NU9y till konstitutionsutskottet om behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

·         2008/09:NU10y till socialutskottet om handel med vissa receptfria läkemedel

·         2008/09:NU11y till finansutskottet om vårtilläggsbudget för 2009.


EU-frågor

Under riksmötet behandlade utskottet tre grönböcker. De gällde EU-kommissionens grönböcker dels om upphovsrätten i kunskapsekonomin (KOM(2008)466), dels om territoriell sammanhållning (KOM(2008)616) och dels om ett tryggt, hållbart och konkurrenskraftigt europeiskt energinät (KOM(2008)782). Sju överläggningar med regeringen ägde rum i utskottet under riksmötet. Överläggningarna avsåg dels fördelning av årsavgifter för gemenskapspatentet (9465/08 PI 25), dels en policy för små och medelstora företag i Europa (KOM(2008)394), dels direktiv om ekodesign för energirelaterade produkter (KOM(2008)399), dels förlängd skyddstid för musikartister och musikproducenter (KOM(2008)464), dels den andra strategiska energiöversynen (KOM(2008)781), dels handelsavtal om åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) (SEC(2008)255) och dels ett europeiskt råvaruinitiativ för fler jobb och ökad tillväxt (KOM(2008)699).

Offentliga och interna utfrågningar

Under riksmötet genomförde utskottet en offentlig utfrågning. Den 20 januari 2009 hölls en utfrågning om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område. Kulturutskottet inbjöds att delta. Vid utfrågningen lämnades information och synpunkter av statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementet, professor i civilrätt Jan Rosén, Stockholms universitet, kammaråklagare Fredrik Ingblad, City åklagarkammare, och generaldirektör Göran Gräslund, Datainspektionen.

I bilagan redovisas en förteckning över interna utfrågningar och uppvaktningar i utskottet.

Studieresor och studiebesök

Utskottet har under riksmötet besökt Svenska Kraftnät, Svenskt Näringsliv och Sveriges riksbank. Utskottet har tagit emot parlamentsbesök från Vallonska parlamentet. Vidare deltog utskottet i ett möte med en delegation från det nederländska parlamentets försvarsutskott.

Utskottet har också varit representerat av enskilda ledamöter vid olika utländska konferenser. Ledamöter deltog vid en konferens om biodrivmedel i São Paulo (två ledamöter), en EU-konferens om energi och hållbar utveckling i Strasbourg (två ledamöter), en EU-konferens om sammanhållningspolitiken efter 2013 i Bryssel (två ledamöter), ett utskottsordförandemöte i Prag om säker och hållbar energi för Europa (en ledamot), ett EU-möte i Bryssel med temat En ny giv för ekonomisk återhämtning i Europa? (en ledamot) och en parlamentarikerkonferens inom Eureka i Lissabon om dels teknologi och utveckling, dels energi och hållbarhet (två ledamöter).

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet höll utskottet 51 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden uppgick till ca 59 timmar.


Bilaga

Interna utfrågningar och uppvaktningar

18 september 2008

·         Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådets möte den 25 och 26 september. Härvid närvarade även kanslirådet Stefan Renlund och departementssekreterarna Roger Bengtsson, Michael Jacob, Beata Matusiak, Christina Sand, Johan Stålhammar och Anna Törner, Näringsdepartementet.

 

2 oktober

·          Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, för information inför TTE-rådets möte den 9 och 10 oktober. Härvid närvarade även kansliråden Sara Emanuelsson och Pernilla Winnhed samt departementssekreterarna Anneli Mannertorn, Christina Simón och Erik Thunström, Näringsdepartementet.

·          Ordförande Stig Håkansson, Sveriges standardiseringsråds konsumentråd, Sven Bergström, LO, verkställande direktör Lennart Jansson, Firefly, och Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumenter, för upplysningar med anledning av skrivelse 2007/08:140 om standardiseringens betydelse i en globaliserad värld.

·          Statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementet, för överläggning med utskottet om fördelningen av årsavgifter för gemenskapspatentet. Härvid närvarade även ämnesråden Kristina Holmgren och Carl Josefsson, rättssakkunnige Alexander Ramsay och politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson,  Justitiedepartementet.

 

14 oktober

·         Vice verkställande direktör Bo Annvik, Outokumpu Stainless, och chefen för handelspolitiska avdelningen Mathias Ternell, Jernkontoret, för synpunkter på proposition 2008/09:9 om ändring i lagen om elcertifikat.

 

16 oktober

·         Departementsrådet Christine Lager och departementssekreterarna Elisabeth Bill och Cecilia Zetterberg, Justitiedepartementet, för information om grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin.

·          


21 oktober

·          Verkställande direktör Lars Olof Björklund, Kreditgarantiföreningen i Sverige, för information om kreditgarantiföreningars verksamhet.

 

28 oktober

·          Statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementet, för information dels om grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin, dels om kommissionens meddelande om en europeisk strategi för industriell äganderätt och dels om rådsresolution om en övergripande europeisk plan för bekämpning av varumärkesförfalskning och piratkopiering. Härvid närvarade även politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, departementsrådet Christine Lager, kansliråden Stefan Johansson och Jonas Pontén samt departementssekreterarna Elisabeth Bill och Cecilia Zetterberg, Justitiedepartementet.

·         Näringsminister Maud Olofsson för överläggningar med utskottet dels om kommissionens meddelande om en ”Small Business Act” för Europa, dels om kommissionens förslag till direktiv om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter samt för information om genomförandet av samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Härvid närvarade även kansliråden Thomas Bengtsson och Richard Reinius, departementssekreterarna Per Högström och Beata Matusiak samt presschef Håkan Lind, Näringsdepartementet.

 

11 november

·         Statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementet, för information dels om förlängd skyddstid för musikartister och musikproducenter, dels om arbetet med en ny multilateral konvention om åtgärder mot immaterialrättsintrång (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA). Härvid närvarade även internationell chefsförhandlare Lars Werkström, politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, departementsrådet Christine Lager, kanslirådet Jonas Pontén, rättssakkunnige Anders Olin och departementssekreterare Cecilia Zetterberg, Justitiedepartementet, samt departementssekreterare Olle Pettersson, Utrikesdepartementet.

 

13 november

·         Kriminalinspektörerna Per-Arne Olsson och Pia Westerlund, Säkerhetspolisen (Säpo), för information om underrättelsehotande verksamhet.

·         Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, för information om proposition 2008/09:73 om överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB. Härvid närvarade även kanslirådet Thomas Bengtsson, Näringsdepartementet.


18 november

·          Ämnesrådet Carl Josefsson och rättssakkunnige Alexander Ramsay, Justitiedepartementet, för information om förhandlingarna om ett gemenskapspatent och en europeisk patentdomstol.

 

20 november

·          Ordförande Peter Nygårds, projektledare Staffan Eriksson och kommunikationschef Camilla Koebe för information om projektet Vägval energi vid Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

 

27 november

·         Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådets möte den 1 och 2 december. Härvid närvarade även kanslirådet Stefan Renlund samt departementssekreterarna Mattis Loberg,  Beata Matusiak, Marcus Nordmeyer och Christina Sand, Näringsdepartementet.

 

4 december

·          Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, för information inför TTE-rådets möte den 8 och 9 december. Härvid närvarade även kanslirådet Sara Emanuelsson och departementssekreterare Daniel Badman, Näringsdepartementet.

·          Verkställande direktör Björn O Nilsson, akademisekreterare Per Ödling och programchef Thomas Malmer, Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), för synpunkter på proposition 2008/09:50 om lyft för forskning och innovation.

 

9 december

·          Statssekreterare Gunnar Wieslander, Utrikesdepartementet, generaldirektör Karin Apelman, Exportkreditnämnden (EKN), och verkställande direktör Peter Yngve, AB Svensk Exportkredit (SEK), för information om proposition 2008/09:86 om åtgärder för förstärkt exportfinansiering. Härvid närvarade även politiskt sakkunnige Lars Höstbeck och ämnessakkunniga Barbro Johansson, Utrikesdepartementet.

 

11 december

·          Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, för information om en ny proposition om stärkta insatser för fordonsindustrin.

 

13 januari

·         Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, för information om läget i WTO-förhandlingarna. Härvid närvarade även politiskt sakkunnige Gustav Ahlsson, ambassadrådet Karin Eckerdal, pressekreterare Jens Eriksson och departementsrådet Teppo Tauriainen.

15 januari

·         Statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementet, för information om proposition 2008/09:67 om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG. Härvid närvarade även departementsrådet Christine Lager, kanslirådet Stefan Johansson och politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, Justitiedepartementet.

 

27 januari

·          Näringsminister Maud Olofsson dels för överläggning med utskottet om meddelande (KOM(2008)781) från kommissionen om en handlingsplan för energitrygghet och energisolidaritet (den andra strategiska energiöversynen), dels för information om grönbok (KOM(2008)782) om ett tryggt, hållbart och konkurrenskraftigt europeiskt energinät. Härvid närvarade även ämnesrådet Ewa Beckman, kanslirådet Sara Emanuelsson, departementssekreterare Daniel Badman och kanslisekreterare Anna Karin Cederblad.

 

29 januari

·          Stefan B Grinneby och Per Bergstrand, Sveriges IT-incidentcentrum vid Post- och telestyrelsen, för upplysningar i anslutning till proposition 2008/09:67 om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG.

 

10 februari

·          Ordförande Christer Söderberg, vice ordförande Olof Karlsson och Tomas Söderlund, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (Sero), ordförande Lars Rosén, Småkraftverkens Riksförening och ordförande Jan-Åke Jacobson, Svensk Vindkraftförening, för synpunkter på proposition 2008/09:92 om ändringar i lagen om elcertifikat – tilldelningsprinciper och förhandsbesked.

 

12 februari

·          Statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementet, för överläggning med utskottet om förhandlingarna om ett handelsavtal om åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA). Härvid närvarade även politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, departementsrådet Christine Lager, ämnesrådet Kristina Holmgren, kansliråden Stefan Johansson och Jonas Pontén, Justitiedepartementet, och departementsrådet Lena Gustafson, Finansdepartementet.

·          Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, för information om en planerad nyemission i SAS. Härvid närvarade även ämnessakkunnige Magnus Fernström och kanslirådet Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet.

·          Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, för information dels inför TTE-rådets möte den 19 februari, dels om förslag till program för ekonomisk återhämtning genom gemenskapsfinansiering av energiprojekt i EU. Härvid närvarade även kanslirådet Sara Emanuelsson och departementssekreterare Daniel Badman, Näringsdepartementet.

 

17 februari

·          Riksrevisor Eva Lindström, revisionschef Göran Hyltander och revisionsdirektör Cristina Eriksson, Riksrevisionen, för information om Riksrevisionens granskningar av statliga bolag.

 

26 februari

·          Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, dels för överläggning med utskottet om meddelande (KOM(2008)699) från kommissionen om ett europeiskt råvaruinitiativ för fler jobb och ökad tillväxt, dels för information inför konkurrenskraftsrådets möte den 5 och 6 mars. Härvid närvarade även ämnesråden Tim Brooks och Ann-Christin Cederlund samt departementssekreterarna Karin Aldskogius Hedwall, Roger Bengtsson och Per Engström, Näringsdepartementet.

 

10 mars

·          Departementsrådet Sofia Wallström och departementssekreterare Karin Lewin, Socialdepartementet, för information om proposition 2008/09: 145 om omreglering av apoteksmarknaden.

 

12 mars

·          Koncernchef Lars G Josefsson och tillförordnad kommunikationsdirektör Christopher Eckerberg, Vattenfall AB, för information om Vattenfalls planerade samgående med nederländska Nuon. Härvid närvarade även statssekreterare Ola Alterå, kanslirådet Viktoria Aastrup och politiskt sakkunniga Elisabeth Thand Ringquist, Näringsdepartementet.

·          Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, för information om regeringens syn på Vattenfalls planerade samgående med nederländska Nuon. Härvid närvarade även kanslirådet Viktoria Aastrup och politiskt sakkunniga Elisabeth Thand Ringqvist, Näringsdepartementet, samt koncernchef Lars G Josefsson och tillförordnad kommunikationsdirektör Christopher Eckerberg, Vattenfall AB.

·          Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, för information om bonusar i statligt ägda företag. Härvid närvarade även kanslirådet Viktoria Aastrup och politiskt sakkunniga Elisabeth Thand Ringqvist, Näringsdepartementet.

 


17 mars

·          Generaldirektör Dan Sjöblom, avdelningschef Göran Karreskog och föredragande Thomas Ringbom, Konkurrensverket, för upplysningar med anledning av proposition 2008/09:145 om omreglering av apoteksmarknaden.

 

24 mars

·          Departementsrådet Marianne Åbyhammar och praktikanten Anna Strandbacke, Utrikesdepartementet, för information om genomförandet av tjänstedirektivet.

 

16 april

·          Statssekreterare Gunnar Wieslander, Utrikesdepartementet, för information om EU:s pågående förhandlingar om frihandelsavtal med bl.a. Sydkorea. Härvid närvarade även departementsrådet Teppo Tauriainen, departementssekreterarna Hilda Fridh och Emma Nordlund samt politiskt sakkunnige Jens Eriksson, Utrikesdepartementet.

 

23 april

·          Statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementet, för information dels om förhandlingar om det europeiska patentsystemet (gemenskapspatent och en europeisk patentdomstol), dels om direktivförslaget om förlängd skyddstid för musikartister och musikproducenter. Härvid närvarade även politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, departementsrådet Christine Lager, kanslirådet Alexander Ramsay, rättssakkunnige Anders Olin och departementssekreterare Cecilia Zetterberg, Justitiedepartementet.

 

28 april

·          Verkställande direktör Kjell Jansson och enhetschef Maria Sunér Fleming, Svensk Energi, för synpunkter på proposition 2008/09:163 om en sammanhållen klimat- och energipolitik.

 

7 maj

·          Statssekreterare Gunnar Wieslander, departementsrådet Marianne Åbyhammar och politiskt sakkunnige Jens Eriksson, Utrikesdepartementet, för information om en lagrådsremiss för genomförande av tjänstedirektivet.

 

14 maj

·          Rättssakkunniga Helene Ramqvist och Emma Görnerup Cardell samt ämnesrådet Christer Christensen, Näringsdepartementet, för upplysningar med anledning av proposition 2008/09:174 om lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m.

 


19 maj

·          Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, för information dels inför konkurrenskraftsrådets möte den 28 och 29 maj, dels om viktiga frågor i konkurrenskraftsrådet under det svenska ordförandeskapet hösten 2009. Härvid närvarade även kanslirådet Stefan Renlund och departementssekreterarna Karin Aldskogius Hedwall, Roger Bengtsson, Petra Gråberg och Lotta Liljelund, Näringsdepartementet.

 

9 juni

·         Näringsminister Maud Olofsson och statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, för information om statens insatser för fordonsindustrin. Härvid närvarade även pressekreterare Johanna Martin, Näringsdepartementet.

·Elanders, Vällingby  2009

·