Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2009/10

utskottsdokument 2009/10:247115

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2009/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional tillväxtpolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv tillhör utskottets beredningsområde.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2009/10 hade näringsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Karin Pilsäter (fp), ordförande, t.o.m. 2010-02-02

Carl B Hamilton (fp), ordförande, fr.o.m. 2010-02-09 

Tomas Eneroth (s), vice ordförande

Björn Hamilton (m)

Hans Rothenberg (m)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Maria Plass (m)

Jan Andersson (c)

Alf Eriksson (s)

Krister Örnfjäder (s)

Marie Weibull Kornias (m)

Karin Åström (s)

Mikael Oscarsson (kd)

Staffan Anger (m)

Kent Persson (v)

Börje Vestlund (s)

Liselott Hagberg (fp)

Per Bolund (mp)


Suppleanter

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

Renée Jeryd (s)

Göran Pettersson (m)

Eva-Lena Jansson (s)

Anders Hansson (m)

Åke Sandström (c)

Peter Hultqvist (s)

Nina Larsson (fp)

Marie Nordén (s)

Elisabeth Svantesson (m)

Göran Persson i Simrishamn (s)

Eva Johnsson (kd)

Bengt-Anders Johansson (m)

Gunilla Wahlén (v)

Sylvia Lindgren (s)

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Lage Rahm (mp)

Krister Hammarbergh (m)

Tomas Tobé (m)

Eva Selin Lindgren (c)

Agneta Berliner (fp)

Karin Granbom Ellison (fp)

Marie Engström (v)

Tina Ehn (mp)

Karl Gustav Abramsson (s)

Carina Hägg (s)

Liza-Maria Norlin (kd), ledig från uppdraget fr.o.m. 2009-08-31 t.o.m.
2010-02-28

Johan Linander (c)

Jan-Erik Ågren (kd), fr.o.m. 2009-08-31 t.o.m. 2010-02-28

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Ulf Renberg, kanslichef

Anna Karin Andersson, föredragande

Roger Berggren, föredragande

Johan Fransson, föredragande, tjänstledig fr.o.m. 2010-03-16 t.o.m.

2010-07-25

Gün Sahin, föredragande, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2010-06-15

Karin Ståhlberg, föredragande

Bibi Junttila, utskottsassistent

Inger Stålberg, utskottsassistent

Utskottets verksamhet

Ärenden som har behandlats av utskottet

Utskottet behandlade 19 propositioner och 5 skrivelser från regeringen och 1 redogörelse från Riksrevisionens styrelse samt motioner som väckts med anledning av dessa. Härutöver behandlades ett stort antal motioner från allmänna motionstiden. Sammanlagt avlämnade utskottet 27 betänkanden. I det följande redovisas kortfattat de behandlade frågorna och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden.

2009/10:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2009/10:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2010 inom utgiftsområde 24 Näringsliv, totalt 5,5 miljarder kronor. När det gällde anslaget Näringslivsutveckling m.m. (1:5) föreslog utskottet att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande till regeringen beträffande Tillväxtverkets fördelning av medlen. Utskottet framhöll att i avvaktan på den av regeringen aviserade propositionen med nya riktlinjer för finansierings- och rådgivningsinsatser till små och medelstora företag måste det nämnda anslaget av Tillväxtverket fördelas i linje med den skisserade inriktningen, och inte i motsatt riktning. Ett enhälligt utskott föreslog vidare att riksdagen, genom ett tillkännagivande och med bifall till en motion, skulle uppmana regeringen att se till att en långsiktig lösning när det gäller huvudmannaskap och basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) kommer till stånd. Utskottet, som avstyrkte samtliga motionsyrkanden beträffande näringspolitikens inriktning, redogjorde för sin syn på denna inriktning och erinrade om det mål för näringspolitiken som riksdagen har beslutat om. Målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet. I betänkandet behandlades också en skrivelse av regeringen (skr. 2008/09:221) med redovisning av de åtgärder som regeringen hösten 2008 föreslog i en proposition med förslag om stärkta insatser för fordonsindustrin (prop. 2008/09:95). Utskottet ställde sig vidare bakom de förslag om bemyndiganden avseende kreditgarantier och undsättningslån till företag inom fordonsklustret som lagts fram i budgetpropositionen. I betänkandet behandlade utskottet även regeringens skrivelse med uppföljning av EU:s Lissabonstrategi (skr. 2009/10:34). I betänkandet avlämnades fem reservationer. Debatt i kammaren: 3 timmar och 26 minuter.

2009/10:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2009/10:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2010 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt, totalt ca 3,4 miljarder kronor. När det gällde den regionala tillväxtpolitikens allmänna inriktning framhöll utskottet att den bygger på den grundläggande övertygelsen att utvecklingskraften i hela Sverige måste tas till vara till gagn för hela landets utveckling. Tilltro till lokala och regionala aktörers vilja och förmåga att effektivt nyttja den potential som finns i gles- och landsbygd är, enligt utskottet, en annan viktig faktor för ökad konkurrenskraft och tillväxt i dessa områden. Generella åtgärder inom näringspolitikens område bidrar också till ett mer gynnsamt företagsklimat, vilket främjar de på landsbygden ofta så betydelsefulla småföretagen. Beträffande EU:s strukturfondsprogram ansåg utskottet att planeringen syftar till att resurserna ska utnyttjas på ett effektivt sätt. I fråga om organisering och lokalisering av statliga myndigheter menade utskottet att nuvarande principer bör följas i enlighet med de grunder som riksdagen uttalat. Med hänvisning till pågående utredningar och beredning av redan presenterade förslag avstyrkte utskottet motioner med krav på åtgärder för att förbättra den kommersiella och offentliga servicen på landsbygden. I betänkandet avlämnades fem reservationer. Debatt i kammaren: 2 timmar och 12 minuter.

2009/10:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2009/10:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2010 inom utgiftsområde 21 Energi, totalt ca 3,2 miljarder kronor. Vidare ställde sig utskottet bakom regeringens förslag beträffande avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften samt vad regeringen i övrigt föreslagit om de olika anslagen. När det gällde Affärsverket svenska kraftnät tillstyrkte utskottet regeringens förslag dels till investeringsplan för perioden 2010–2012, dels till finansiella befogenheter för 2010. I fråga om energipolitikens inriktning konstaterade utskottet att regeringens politik syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet och framhöll att utskottets uppfattning om med vilken inriktning politiken bör föras överensstämmer med den som regeringen redovisat i budgetpropositionen. Sex reservationer avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 2 timmar och 2 minuter.

2009/10:NU4 Statliga företag

I betänkandet behandlades regeringens årliga redogörelse för statliga företag (skr. 2008/09:120) och en redogörelse från Riksrevisionens styrelse angående regeringens försäljning av V&S Vin & Sprit AB (2009/10: RRS5). Vidare behandlades – och avstyrktes – ett trettiotal motionsyrkanden. Frågor som togs upp gällde synen på statligt ägande och på försäljningar av statliga företag, Vattenfall AB:s ställning och roll, LKAB:s avkastningskrav och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Utskottet redovisade sin syn på statligt ägande och hänvisade när det gäller Vattenfall till de nya ägardirektiv för bolaget som regeringen aviserat och vikten av att dessa klargör bolagets roll och ställning. Beträffande statens ägarutövning i övrigt erinrade utskottet om de riktlinjer som Regeringskansliet tillämpar. I betänkandet avlämnades elva reservationer. Debatt i kammaren: 2 timmar och 22 minuter.

2009/10:NU5 Regelförenklingsarbetet

Utskottet hade inget att invända mot regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet (skr. 2008/09:206). Utskottet framhöll att förenklade regler för företag är en viktig tillväxtfaktor. Enligt utskottets mening är det av stor betydelse att regeringen bedriver ett ambitiöst och målinriktat arbete på regelförenklingsområdet, och utskottets bedömning var att så också är fallet. En omständighet att beakta i regelförenklingsarbetet är att mer än hälften av de administrativa kostnaderna för företagen härrör från EU-rättsliga krav, varför det är viktigt att regeringen är aktiv inom EU med att pressa på och utveckla EU:s regelförenklingsarbete. En reservation avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 1 timme och 14 minuter.

2009/10:NU6 Genomförande av tjänstedirektivet

I betänkandet behandlades regeringens förslag (prop. 2008/09:187) om genomförande av det s.k. tjänstedirektivet. Regeringen föreslog dels en ny lag om tjänster på den inre marknaden, dels lagändringar eller nya bestämmelser i sammanlagt 13 lagar inom de tjänsteområden som berörs av direktivets tillämpningsområde. Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen, dock med en lagteknisk justering när det gällde den föreslagna ändringen i tullagen. Utskottet välkomnade genomförandet av tjänstedirektivet och framhöll att ökad rörlighet i tjänstesektorn är en viktig komponent i arbetet med att skapa ett konkurrenskraftigare Europa samt att genomförandet är av stor betydelse för en ökad tillväxt och sysselsättning såväl i Sverige som i övriga EU-länder. I anslutning till behandlingen av den föreslagna ändringen i den s.k. filiallagen, vilken tillstyrktes av utskottet, anförde utskottet att det utgår ifrån att frågan om en behörig representant i Sverige hanteras snarast av regeringen. Tre reservationer avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 2 timmar och 14 minuter.

2009/10:NU7 Avgränsning av elnätsverksamhet

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:216) till ändringar i ellagen. Ändringarna syftar till att tillgodose kraven i det s.k. elmarknadsdirektivet och innebär att det införs tydligare krav på åtskillnad mellan företag som bedriver nätverksamhet och företag som bedriver elproduktion eller handel med el inom samma koncern. Ingen debatt i kammaren.

2009/10:NU8 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden

I betänkandet behandlades regeringens förslag (prop. 2008/09:231) om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden. Utskottet erinrade om att riksdagen för drygt fyra år sedan gjorde ett tillkännagivande om att regeringen borde återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder för att komma till rätta med problemen med konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor och att i ett sådant arbete borde ett domstolsförfarande övervägas. Utskottet välkomnade därför regeringens förslag. En konfliktlösningsregel kan användas som ett instrument för att lösa konkurrenskonflikter mellan aktörer i offentlig och privat sektor. En effektiv konkurrens är inget självändamål utan ett medel för att uppnå bättre fungerande marknader och därmed ökad konsumentnytta, anförde utskottet. Det är också viktigt med tydliga konkurrensregler för att ge goda förutsättningar för etablering av företag. Utskottet framhöll att konfliktlösningsregeln inte kommer att rubba rättsläget för den kommunala kompetensen. I betänkandet avlämnades en reservation. Debatt i kammaren: 2 timmar och 17 minuter.

2009/10:NU9 Vissa immaterialrättsliga frågor

Utskottet behandlade och avstyrkte 19 motioner om olika immaterialrättsliga frågor. Motionsyrkandena gällde bl.a. gemenskapspatent, översyn av patentsystemet, privatkopieringsersättning, det civilrättsliga sanktionsdirektivet, leverantörs­neutralitet, legalisering av söktjänster på Internet samt handelsavtalet mot piratkopiering och varumärkesförfalskning (ACTA). Åtta reservationer avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 1 timme och 36 minuter.

2009/10:NU10 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning m.m.

I betänkandet behandlades regeringens förslag (prop. 2009/10:54) om att ge regeringen bemyndigande dels att, om regeringen finner det lämpligt, minska eller öka statens ägande i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, dels att ge Aktiebolaget Svensk Bilprovning ett nytt uppdrag. Syftet är att göra det möjligt för bolaget att kunna verka på fullt marknadsmässiga villkor på en omreglerad marknad för fordonsbesiktning med oberoende och självständiga organ i konkurrens. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Utskottets ställningstagande föranledde två reservationer. Debatt i kammaren: 1 timme och 14 minuter.

2009/10:NU11 Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion m.m.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:51) om enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion. Förslaget innebär bl.a. att vissa små elproducenter slipper betala nätavgift för sin inmatning av el och att de kan medges undantag från kraven på att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys och en s.k. övervakningsplan. Därutöver avstyrkte utskottet 14 motioner från allmänna motionstiden 2009 om vissa elmarknadsfrågor. Motionerna handlade bl.a. om elmarknadens funktion och utveckling samt om mätning av elförbrukning och småskalig elproduktion. I betänkandet avlämnades fyra reservationer. Debatt i kammaren: 1 timme och 10 minuter.

2009/10:NU12 Ändring i lagen om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:73) om ändring i lagen om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. Ingen debatt i kammaren.

2009/10:NU13 Vissa handelspolitiska frågor

Utskottet avstyrkte ett femtiotal motionsyrkanden om olika handelspolitiska frågor. Ett enhälligt utskott framhöll att Sverige måste fortsätta att vara en tydlig röst inom såväl EU som andra forum för en fri och öppen handel. Utskottet pekade även på vikten av att utvecklingsländernas intressen och särskilda behov tillvaratas såväl i Världshandelsorganisationen (WTO) som i andra handelsrelaterade organisationer och förhandlingar. Vidare ansåg ett samfällt utskott att EU:s exportförbud för snus bör avskaffas. När det gäller organisationsfrågor m.m. inom WTO menade utskottet att en diskussion om WTO:s funktionssätt bör anstå till dess att förhandlingarna inom Doharundan är avslutade. I ett avsnitt om handelspolitiska prioriteringar behandlades motioner som rörde bl.a. handelsavtalens utformning, jämställdhetsmål i handelspolitiken, handel och arbetsvillkor samt de s.k. Singaporefrågorna. Utskottet tydliggjorde sin uppfattning i dessa frågor och konstaterade att utvecklingsperspektivet är av central betydelse för svenska prioriteringar inom handelspolitiken. Med anledning av motionsyrkanden om immaterialrätt i WTO:s avtal underströk utskottet betydelsen av att regeringen på olika sätt fortsätter att arbeta för att förbättra tillgången till läkemedel i utvecklingsländerna. Dessutom framhöll utskottet att det s.k. TRIPS-avtalet både kan och bör tillämpas på ett sätt som stödjer WTO-medlemmars, särskilt fattiga länders, rätt att skydda folkhälsan och främja tillgången på läkemedel. I betänkandet avlämnades tio reservationer. Debatt i kammaren: 1 timme och 28 minuter.

2009/10:NU14 Vissa mineralpolitiska frågor

Utskottet avstyrkte 30 motionsyrkanden om olika mineralpolitiska frågor. Motioner om minerallagen (utom frågor om uran) avstyrktes bl.a. med motiveringen att nuvarande ordning för prövning av ansökningar om tillstånd för prospektering och brytning fungerar väl i så måtto att de svenska mineralresurserna kan tas till vara på ett effektivt och miljömässigt hållbart sätt. Motioner om uranprospektering och uranbrytning i Sverige avstyrktes av utskottet med hänvisning bl.a. till att den kunskapsgenererande verksamhet som uranprospektering innebär är berättigad av flera skäl och att såväl prospektering som brytning av uran redan i dag omgärdas av särskilt strikta miljörestriktioner. Vidare framhölls att regeringen nära följer tillämpningen av minerallagen. Utskottet avstyrkte även ytterligare motioner med mineralpolitisk anknytning. Utskottets ställningstagande föranledde två reservationer. Debatt i kammaren: 4 timmar och 6 minuter.

2009/10:NU15 Vissa ändringar i lagen om ekodesign

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:93) om ändringar i lagen om ekodesign, som innebär att lagen blir tillämplig även i de fall då Europeiska kommissionen antar s.k. genomförandeåtgärder i form av förordningar. Ingen debatt i kammaren.

2009/10:NU16 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:133) om höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet. Förslaget innebär att riksdagen godkänner det nya målet för ökningen av förnybar el, som innebär en ökning med 25 TWh till 2020 jämfört med 2002 års nivå, och att lagen om elcertifikat ändras på så sätt att elcertifikatssystemet förlängs t.o.m. 2035 och att kvotpliktsnivåerna fr.o.m. 2013 anpassas till det nya målet för produktion av förnybar el. Utskottets ställningstagande föranledde fyra reservationer. Debatt i kammaren: 1 timme och 24 minuter.

2009/10:NU17 Effektreserven i framtiden

I betänkandet behandlades regeringens förslag (prop. 2009/10:113) till ändring i och förlängning av lagen om effektreserv. En successiv övergång till en marknadslösning genom en nedtrappning av den centralt upphandlade effektreservens omfattning med början 2011 och fram t.o.m. den 15 mars 2020 förespråkas. Den systemansvariga myndigheten ska kunna ingå avtal om minskad elförbrukning även med elleverantörer och inte endast med elanvändare. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. En reservation avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 47 minuter.

2009/10:NU18 Genomförande av direktiv om förnybar energi

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:128) om en ny lag om ursprungsgarantier för el och ändringar i ellagen och i naturgaslagen, som innebar genomförande av två artiklar i det s.k. förnybartdirektivet. Ingen debatt i kammaren.

2009/10:NU19 Utvärdering av insatserna för forskning och innovation inom energiområdet

I betänkandet behandlades regeringens skrivelse (skr. 2009/10:168) om utvärdering av de statligt finansierade insatserna för forskning och innovation inom energiområdet, administrerade av Statens energimyndighet, som bedrivits under perioden 2007–2010. En reservation avlämnades i betänkandet. Ingen debatt i kammaren.

2009/10:NU20 Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:202) om en ny lag om auktorisation av patentombud och en ändring i rättegångsbalken som innebär att auktoriserade patentombud och deras biträden hänförs till den grupp av yrkesverksamma som endast i vissa fall får höras som vittnen. Vidare tillstyrkte utskottet att riksdagen godkänner att staten kvarstår som medlem i European Business Register European Economic Interest Grouping (EBR EEIG), som är en europeisk intressegruppering för ett europeiskt samarbete mellan registerförare av företagsinformation. Ingen debatt i kammaren.

2009/10:NU21 Vissa metrologifrågor

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:163) om ändringar i lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. Ingen debatt i kammaren.

2009/10:NU22 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:169) om förändrat uppdrag för Sveaskog AB. Bolagets verksamhet ska baseras på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. Bolaget ska vara en oberoende aktör med kärnverksamhet inom skogsbruk utan egna stora intressen som slutanvändare av skogsråvara. Sveaskog bör också kunna bedriva närliggande verksamhet om det bidrar till att öka bolagets avkastning. Dessutom ska bolaget även fortsättningsvis genom försäljning av mark på marknadsmässiga villkor möjliggöra omarronderingar och tillköp för enskilt skogsbruk, särskilt i glesbygd. Försäljning av mark ska ske till dess att 10 % av den areal bolaget hade 2002, vid bolagets bildande, är avyttrad. Sveaskogs uppdrag att tillhandahålla ersättningsmark till staten ska upphöra vid utgången av 2010. Härutöver bemyndigades regeringen att överföra fastigheter med en sammanlagd areal om högst 100 000 hektar produktiv skogsmark från Sveaskog till staten för att därefter användas som ersättningsmark. Två reservationer avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 1 timme och 13 minuter.

2009/10:NU23 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:179) om förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB. Utskottet ansåg att det förtydligade ägardirektivet fått en sådan utformning att de oklarheter som har funnits kommer att undanröjas. När det gällde frågan om uppföljning av Vattenfalls roll i energiomställningen ansåg utskottet att regeringens avsikt att använda EU:s 2020-mål som referenspunkt är mycket bra. Utskottet påpekade att det därmed kommer att bli möjligt att utvärdera om Vattenfall verkligen är ett av de bolag som leder utvecklingen mot minskade utsläpp av klimatgaser och en ökad andel förnybar energi samt aktivt verkar för en effektivare energianvändning. I detta sammanhang framhöll utskottet vikten av att regeringen fortlöpande håller riksdagen informerad om Vattenfalls utveckling och verksamhet. En reservation avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 2 timmar och 32 minuter.

2009/10:NU24 Vissa konkurrensfrågor

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:196) till ändring i lagen om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn, som innebär en anpassning till en ny förordning som EU-kommissionen beslutat om. Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag om följdändringar i fyra lagar för att åstadkomma en anpassning till Lissabonfördraget, dock med en redaktionell ändring i ett av lagförslagen. Mot bakgrund av ett tillkännagivande av riksdagen våren 2005 lämnade regeringen i propositionen även en redovisning av åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor. En reservation avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren i 34 minuter.

2009/10:NU25 Företagsutveckling – statliga insatser för finansiering och rådgivning

Utskottet tillstyrkte att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om inriktningen av statens insatser för företagsfinansiering samt information och rådgivning riktade till företag (prop. 2009/10:148). Utskottet välkomnade regeringens ambition när det gäller statliga insatser för att främja företagsutveckling och att de ska vara marknadskompletterande och inte snedvrida konkurrensen. Utskottet avstyrkte ett stort antal motionsyrkanden från allmänna motionstiden om bl.a. olika företagsfrämjande insatser och regelförenkling. I betänkandet avlämnades en reservation. Debatt i kammaren: 58 minuter.

2009/10:NU26 Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte

I betänkandet behandlades regeringens förslag (prop. 2009/10:172) till ändringar i den s.k. kärntekniklagen och i miljöbalken, vilka bl.a. innebär att förbudet mot att uppföra nya kärnkraftsreaktorer tas bort och att det skapas förutsättningar för ett generationsskifte i det svenska kärnkraftsbeståndet. Utskottet tillstyrkte förslaget men föreslog dock att ikraftträdandetidpunkten för ändringarna senareläggs till den 1 januari 2011. De ändrade ikraftträdandetidpunkterna gjorde det även nödvändigt för utskottet att göra vissa mindre justeringar i kärntekniklagen. Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag om att den s.k. avvecklingslagen skulle upphävas vid utgången av juli 2010. Beträffande statligt stöd till kärnkraft ställde sig utskottet bakom ett motionsyrkande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om lagstiftning eller andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas. En reservation avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 7 timmar och 50 minuter.

2009/10:NU27 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utskottet begärde uppskov till nästa riksmöte med behandlingen av Riksrevisionens styrelses redogörelse om omlokalisering av myndigheter (2009/10:RRS27), proposition 2009/10:218 om en ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, proposition 2009/10:225 om ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, regeringens skrivelse 2009/10:221 om strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning samt regeringens skrivelse 2009/10:226 om regelförenklingsarbetet 2006–2010. Ingen debatt i kammaren.

Utskottet har också avgett följande yttranden till andra utskott:

·         2009/10:NU1y till finansutskottet om ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv

·         2009/10:NU2y till finansutskottet om nyemission i SAS AB

·         2009/10:NU3y till finansutskottet om EU 2020

·         2009/10:NU4y till konstitutionsutskottet om behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

·         2009/10:NU5y till finansutskottet om 2010 års ekonomiska vårproposition.

EU-frågor

Tre överläggningar med regeringen ägde rum i utskottet under riksmötet. Överläggningarna avsåg handelsavtal om åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA), europeisk statistik om turism (KOM(2010) 117) och angivande av ursprungsland för vissa produkter som importerats från tredjeländer (KOM(2005) 661).

Lissabonfördraget har gett de nationella parlamenten nya uppgifter i EU-samarbetet. De nationella parlamenten ska bl.a. övervaka att subsidiaritetsprincipen följs. Denna princip innebär att EU på de områden där unionen delar befogenhet att lagstifta med medlemsstaterna ska vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva. I riksdagen ska subsidiaritetsprövningen utföras av det utskott som innehar sakkunskapen på området i fråga. Näringsutskottet gjorde under riksmötet fyra s.k. subsidiaritetsprövningar. Subsidiaritetsprövningarna avsåg förslag till följande: förordning om europeisk statistik om turism (KOM(2010) 117), direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (KOM(2010) 179), förordning om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet samt förordning om översättningsarrangemang för Europeiska unionens patent (KOM(2010) 350). Utskottet ansåg att samtliga förslag inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

Interna utfrågningar och uppvaktningar

I bilagan redovisas en förteckning över interna utfrågningar och uppvaktningar i utskottet.

Studieresor och studiebesök

Utskottet har under riksmötet besökt Tillväxtverket och Swedfund. Utskottet har tagit emot parlamentsbesök från Schweiz respektive Polen för diskussioner om energifrågor och haft möte med Pakistans ambassadör Nadeem Riyaz för information om handels- och näringsfrågor i Pakistan.

Utskottet har också varit representerat av enskilda ledamöter vid olika utländska konferenser. Ledamöter deltog vid en parlamentarisk rymdkonferens i London (två ledamöter), ett WTO-ministermöte i Genève (två ledamöter), en EU-konferens om genomförande av tjänstedirektivet i Bryssel (två ledamöter), ett EU-möte om energipolitik i Bryssel (två ledamöter), ett EU-möte i Bryssel om konsekvenserna av Lissabonfördraget för den regionala sammanhållningspolitiken (en ledamot), ett OECD-möte i Paris med temat ”Innovation, Jobs & Clean Growth” (en ledamot) och en rymdkonferens i Bukarest (en ledamot).

Utskottet anordnade tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond och Verket för innovationssystem ett seminarium om innovationspolitik som en del av den ekonomiska politiken.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet höll utskottet 42 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden uppgick till ca 44 timmar.


Bilaga

Interna utfrågningar och uppvaktningar

16 september 2009

·         Statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementet, för överläggning med utskottet om komplettering av den svenska ståndpunkten gällande förhandlingarna om ett handelsavtal om åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA).

·          Statssekreterare Gunnar Wieslander, Utrikesdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådets möte den 24 september.

15 oktober 2009

·          Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd AB, Göran Larsson, LO, och Lena Maier Söderberg, SACO, för synpunkter på proposition 2008/09:187 om genomförande av tjänstedirektivet.

20 oktober 2009

·          Rättssakkunnige Carl Scheutz och departementssekreterare Elisabeth Kristensson, Näringsdepartementet, samt departementsrådet Marianne Åbyhammar och ämnesrådet Mia Pousette, Utrikesdepartementet, för upplysningar om förslaget till ändring i lagen om utländska filialer m.m. i proposition 2008/09:187 om genomförande av tjänstedirektivet.

·          Styrelseordförande Sven Christer Nilsson, verkställande direktör Jerry Karlsson samt Bengt Norström och Torgny Wännström, Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ), för information om institutets verksamhet.

22 oktober 2009

·          Förbundsjurist Lena Dalman, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), för synpunkter på proposition 2008/09:231 om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.

·          Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, för information om aktuella energifrågor inom TTE-rådet.

·          Statssekreterare Magnus Graner och kanslirådet Stefan Johansson, Justitiedepartementet, för upplysningar om de s.k. ACTA-förhandlingarna.

5 november 2009

·          Generaldirektör Dan Sjöblom och avdelningscheferna Johan Hedelin och Charlotte Zachari, Konkurrensverket, för upplysningar med anledning av proposition 2008/09:231 om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.


·          Politiskt sakkunniga Elisabeth Thand Ringqvist, ämnessakkunnige Fredrik Nordenfelt och departementssekreterare Christian Berger, Näringsdepartementet, för information om proposition 2008/09:231 om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.

12 november 2009

·          Politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, tillförordnad enhetschef Malin Bonthron, ämnesrådet Carl Josefsson, kanslirådet Alexander Ramsay, ämnessakkunniga Evelina Janunger Kaarme och departementssekreterare Cecilia Zetterberg, Justitiedepartementet, för information om förhandlingarna i EU rörande gemenskapspatentet och den enhetliga europeiska patentdomstolen.

17 november 2009

·          Generaldirektör Mikael Odenberg, Affärsverket svenska kraftnät, för information om Svenska kraftnäts verksamhet.

24 november 2009

·          Statssekreterare Magnus Graner och kansliråden Christoffer Démery och Stefan Johansson, Justitiedepartementet, för upplysningar dels om det s.k. Google Books-avtalet, dels om de s.k. ACTA-förhandlingarna.

·          Politiskt sakkunnige Gustav Ahlsson och departementsrådet Eva Walder, Utrikesdepartementet, samt generaldirektör Karin Apelman, Exportkreditnämnden (EKN), och verkställande direktör Peter Yngwe, AB Svensk Exportkredit (SEK), för information om effekterna av riksdagens beslut i december 2008 om förstärkt exportfinansiering.

·          Politiskt sakkunnige Gustav Ahlsson och departementsrådet Eva Walder samt departementssekreterarna Henrik Garmer och Ann Lindh, Utrikesdepartementet, för information dels inför konkurrenskraftsrådets möte den 3 och 4 december, dels inför ett extra möte i rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) som förberedelse för WTO:s ministermöte i Genève den 30 november – 2 december.

26 november 2009

·          Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, för information dels inför konkurrenskraftsrådets möte den 3 och 4 december, dels om arbetet med samverkan vid varsel.

1 december 2009

·          Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, för information om Vattenfall AB.

3 december 2009

·          Kansliråden Sara Emanuelsson och Iris Heldt samt departementssekreterarna Maria Brogren, Anna-Karin Cederblad, Per Högström, Christina Simón och Erik Thornström, Näringsdepartementet, för information inför TTE-rådets möte den 7 december.

·          Politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, kanslirådet Stefan Johansson och ämnessakkunnige Johan Axhamn, Justitiedepartementet, för kompletterande information om de s.k. ACTA-förhandlingarna.

19 januari 2010

·          Riksrevisor Eva Lindström, revisionschef Göran Hyltander, revisionsdirektör Cristina Eriksson och avdelningschef Gina Funnemark, Riksrevisionen, för information om Riksrevisionens granskningar av statliga företag.

9 februari 2010

·          Generaldirektör Christina Lugnet och ställföreträdande generaldirektör Göran Theolin, Tillväxtverket, för information om Tillväxtverkets verksamhet.

·          Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, för information om planerad nyemission i SAS AB.

16 februari 2010

·          Statssekreterare Magnus Graner, ämnesrådet Stefan Johansson, kanslirådet Alexander Ramsay och ämnessakkunniga Evelina Janunger Kaarme, Justitiedepartementet, för information dels om de s.k. ACTA-förhandlingarna, dels inför konkurrenskraftsrådets möte den 1 och 2 mars.

18 februari 2010

·          Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådets möte den 1 och 2 mars.

·          Bergmästaren Jan-Olof Hedström, Bergsstaten, för information om bl.a. uranprospekteringen i Sverige.

2 mars 2010

·          Generaldirektör Olle Wästberg och avdelningschef Thomas Carlhed, Svenska institutet, för information om Svenska institutets verksamhet.

·          Docenten i miljörätt Jan Darpö, Uppsala universitet, för information om regeringens tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken.

4 mars 2010

·          Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, för information inför TTE-rådets möte den 12 mars.

9 mars 2010

·          Generalkommissarie Annika Rembe för information om världsutställningen Expo 2010 i Shanghai den 1 maj–31 oktober.

18 mars 2010

·          Verkställande direktör Claes de Neergaard, Industrifonden, för information om Industrifondens verksamhet.

·          Verkställande direktör Peter Strömbäck, Innovationsbron AB, för information om Innovationsbrons verksamhet.

23 mars 2010

·          Vice verkställande direktör Annika Lundius och ansvarig för miljöpolicyer Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv, verkställande direktör Olof Faxander, SSAB, logistikchef Karl-Owe Svensson, Boliden, och direktör Kenneth Eriksson, SCA, för information om konsekvenserna för svenska företag av skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle.

25 mars 2010

·          Ordförande Stig von Bahr och kanslichef Christina Fors, Regelrådet, för information om Regelrådets verksamhet.

8 april 2010

·          Statssekreterare Magnus Graner, ämnesrådet Stefan Johansson och rättssakkunnige Anders Olin, Justitiedepartementet, för information dels om de s.k. ACTA-förhandlingarna, dels om förslaget om förlängd skyddstid för musikartister och musikproducenter.

4 maj 2010

·          Politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson och ämnesrådet Stefan Johansson, Justitiedepartementet, för återrapport om de s.k. ACTA-förhandlingarna.

6 maj 2010

·          Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, för information med anledning av proposition 2009/10:179 om förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB.

18 maj 2010

·          Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, dels för information inför konkurrenskraftsrådets möte den 25 och 26 maj, dels för överläggning med utskottet angående kommissionens förslag (KOM(2010) 117) till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om turism.

20 maj 2010

·          Statssekreterare Gunnar Wieslander, departementsrådet Eva Walder och kanslirådet Maria Ramstedt, Utrikesdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådets möte den 25 och 26 maj.

·          Statssekreterare Magnus Graner och ämnessakkunniga Evelina Janunger Karme, Justitiedepartementet, för information dels inför konkurrenskraftsrådets möte den 25 och 26 maj, dels om de s.k. ACTA-förhandlingarna.

·          Riksrevisor Eva Lindström, revisionsdirektörerna Cristina Eriksson och Pernilla Hultén samt projektledare Camilla Gjerde, Riksrevisionen, för information om Riksrevisionens granskning av Sveaskog AB.

27 maj 2010

·          Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, för information dels inför TTE-rådets möte den 31 maj, dels om Riksrevisionens granskning av Sveaskog AB.

15 juni 2010

·          Departementsrådet Teppo Tauriainen, Utrikesdepartementet, dels för information om EU:s förhandlingar om frihandelsavtal, dels för överläggning med utskottet om kommissionens förslag (KOM(2005) 661) till rådets förordning om angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer.

Elanders, Vällingby  2010