Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2011/12

utskottsdokument 2011/12:2B0A4D

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2011/12

 

 

 

 

 

 

 

Utskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional tillväxtpolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv tillhör utskottets beredningsområde.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2011/12 hade näringsutskottet följande sammansättning:

 

Ledamöter

Mats Odell (KD), ordförande

Jonas Eriksson (MP), vice ordförande

Jessica Polfjärd (M)

Lars Johansson (S), t.o.m. 2012-02-23

Jennie Nilsson (S), fr.o.m. 2012-02-24

Hans Rothenberg (M)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Olof Lavesson (M)

Krister Örnfjäder (S)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Eva Flyborg (FP)

Börje Vestlund (S)

Erik A Eriksson (C), t.o.m. 2011-10-13

Helena Lindahl (C), fr.o.m. 2011-10-14

Karin Åström (S)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Lars Isovaara (SD)

Kent Persson (V)

 

Suppleanter

Boriana Åberg (M)

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Johansson (M)

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forssell (M)

Marie Nordén (S)

Lotta Olsson (M), t.o.m. 2012-03-29

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), fr.o.m. 2012-04-20

Adnan Dibrani (S)

Liselott Hagberg (FP)

Mattias Jonsson (S)

Helena Lindahl (C), t.o.m. 2011-10-13

Erik A Eriksson (C), fr.o.m. 2011-10-14

Lise Nordin (MP)

Maria Plass (M)

Gustav Fridolin (MP), t.o.m. 2011-11-06

Esabelle Dingizian (MP), fr.o.m. 2011-11-07

Mikael Oscarsson (KD)

Jonas Åkerlund (SD)

Jens Holm (V)

Christer Adelsbo (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Backman (FP)

Nina Larsson (FP)

Karin Nilsson (C)

Lena Asplund (M)

Sten Bergheden (M)

Thoralf Alfsson (SD), t.o.m. 2012-01-24

William Petzäll (SD), t.o.m. 2011-09-29

Josef Fransson (SD), fr.o.m. 2012-01-25

Margareta Sandstedt (SD), fr.o.m. 2012-04-13

Penilla Gunther (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C), fr.o.m. 2011-10-21 t.o.m. 2012-09-06

Anders Ahlgren (C), fr.o.m. 2012-09-06

Marianne Åhman (FP), extra suppleant t.o.m. 2011-10-28

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Ulf Renberg, kanslichef t.o.m. 2012-04-20

Johan Fransson, föredragande t.o.m. 2012-04-30, t.f. kanslichef fr.o.m. 2012-05-01 t.o.m. 2012-06-30, kanslichef fr.o.m. 2012-07-01

Karin Ståhlberg, utskottsråd t.o.m. 2012-05-14

Anna Karin Andersson, föredragande

Roger Berggren, föredragande

Annli Halabi, föredragande fr.o.m. 2012-04-11 t.o.m. 2012-06-17

Lars Söderlind, utskottshandläggare

Bibi Junttila, utskottsassistent

Utskottets verksamhet

Ärenden som har behandlats av utskottet

Inledning

Utskottet behandlade 9 propositioner och 2 skrivelser från regeringen samt motioner som väckts med anledning av dessa. Härutöver behandlades ett stort antal motioner från allmänna motionstiden. Vidare resulterade sex meddelanden från Europeiska kommissionen i utlåtanden från utskottets sida, varav tre avsåg s.k. subsidiaritetsprövningar (se närmare om innebörden av subsidiaritetsprövningar i avsnittet EU-frågor). Sammanlagt avlämnade utskottet 19 betänkanden och 6 utlåtanden. I det följande redovisas kortfattat de behandlade frågorna och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden och utlåtanden.

2011/12:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utskottet tillstyrkte de anslag som regeringen (prop. 2011/12:1) föreslagit för budgetåret 2012 inom utgiftsområde 24 Näringsliv, totalt ca 6 miljarder kronor. Vidare föreslog utskottet att riksdagen, med bifall till en motion, skulle göra ett förnyat tillkännagivande om Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Utskottet, som avstyrkte samtliga motionsyrkanden om näringspolitikens inriktning, redogjorde för sin syn på denna inriktning och erinrade om det mål för näringspolitiken som riksdagen har beslutat om. Målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet. Utskottet tillstyrkte vidare att regeringen skulle ges bemyndigande att avveckla bolaget Preaktio AB genom likvidation. I betänkandet lämnades fyra reservationer. Debatt i kammaren: 2 timmar och 32 minuter.

2011/12:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Utskottet tillstyrkte de anslag som regeringen (prop. 2011/12:1) föreslagit för budgetåret 2012 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt, totalt ca 3,4 miljarder kronor. När det gällde den regionala tillväxtpolitikens allmänna inriktning framhöll utskottet att det har föreslagits och genomförts ett antal åtgärder som ligger i linje med den gällande strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Beträffande EU:s strukturfonder pekade utskottet bl.a. på att huvuddelen av tillgängliga medel för nuvarande programperiod redan är intecknade och att förhandlingar nyligen har inletts på EU-nivå inför den programperiod som påbörjas 2014. I fråga om organisering och lokalisering av statliga myndigheter menade utskottet att nuvarande principer bör följas i enlighet med de grunder som riksdagen uttalat. Med hänvisning bl.a. till de insatser som görs för att säkerställa tillgången till kommersiell och offentlig service på landsbygden avstyrkte utskottet motioner med krav på ytterligare åtgärder på detta område. Förslag om återföring av medel från vatten- och vindkraft och andra naturresurser till berörda områden avstyrktes också av utskottet, som erinrade om gällande principer för statens budgetsystem. Tio reservationer lämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 1 timme och 11 minuter.

2011/12:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

Utskottet tillstyrkte de anslag som regeringen (prop. 2011/12:1) föreslagit för budgetåret 2012 inom utgiftsområde 21 Energi, totalt ca 2,9 miljarder kronor. Vidare ställde sig utskottet bakom regeringens förslag till avgiftsuttag för elberedskapsavgiften samt vad regeringen i övrigt föreslagit om de olika anslagen. När det gällde Affärsverket svenska kraftnät tillstyrkte utskottet regeringens förslag dels till investeringsplan för perioden 2012–2014, dels till finansiella befogenheter för 2012. Vidare tillstyrkte utskottet att riksdagen bemyndigar regeringen att låta affärsverket förvärva svenska statens andel av tillgångarna i Swe-Pol Link AB och därefter likvidera detta bolag. Utskottet redogjorde för sin syn på energipolitikens inriktning och erinrade om de mål för energipolitiken som riksdagen har beslutat om. I betänkandet lämnades sju reservationer. Debatt i kammaren: 2 timmar och 42 minuter.

 


2011/12:NU4 Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om den fortsatta inriktningen på arbetet med att införa timmätning av elförbrukning för elkonsumenter i proposition 2010/11:153 om en stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem. Vidare tillstyrkte utskottet två motionsyrkanden med innebörden dels att riksdagen genom ett tillkännagivande skulle uttala att s.k. anvisningsavtal inte ska få förekomma i sin nuvarande form, dels att vanliga elkonsumenter bör ha möjlighet att teckna elavtal liknande de som finns inom industrin. Sju reservationer lämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 1 timme och 17 minuter.

2011/12:NU5 Statliga företag

I betänkandet behandlades regeringens årliga redogörelse för statliga företag (skr. 2010/11:140) samt ett tjugotal motionsyrkanden från allmänna motionstiden. Motionsyrkandena, vilka samtliga avstyrktes av utskottet, rörde försäljning av statliga företag, ägarstyrning, jämställdhet, löner för ledande befattningshavare samt bolagen SAS AB, Sveaskog AB och Vattenfall AB. I betänkandet lämnades tolv reservationer. Debatt i kammaren: 1 timme och 51 minuter.

2011/12:NU6 En ny lag om elcertifikat – enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad

Utskottet tillstyrkte dels, med vissa ändringar, regeringens förslag (prop. 2010/11:155) om en ny lag om elcertifikat, dels att riksdagen skulle godkänna ett avtal mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat. Lagförslaget innebar bl.a. att det blev möjligt för Sverige att ha en gemensam elcertifikatsmarknad med andra länder och att kraven skärptes för att el som produceras med vattenkraft ska kunna tilldelas elcertifikat. Den nya lagen om elcertifikat trädde i kraft den 1 januari 2012. I betänkandet lämnades fyra reservationer. Debatt i kammaren: 54 minuter.

2011/12:NU7 Grönbok om audiovisuella verk i Europeiska unionen

Utskottet behandlade i utlåtandet Europeiska kommissionens grönbok om audiovisuella verk i Europeiska unionen (KOM(2011) 427). Utskottet välkomnade kommissionens initiativ till diskussion och framhöll att det, när det gäller utformningen av bestämmelser, är viktigt att det finns en balans i lagstiftningen mellan de olika intressen som upphovsmännen, rättighetsinnehavarna och användarna representerar på området. Detaljreglering på unionsnivå och regler som leder till onödig administration bör undvikas. Ingen debatt i kammaren.


2011/12:NU8 Subsidiaritetsprövning av EU-kommissionens förslag till direktiv om energieffektivitet

Utskottet fann i utlåtandet vid subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag (KOM(2011) 370) till Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitet och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG att förslaget som det var utformat inte var förenligt med subsidiaritetsprincipen. Utskottet föreslog därför att riksdagen skulle besluta att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Ingen debatt i kammaren.

2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor

Fjorton motioner om olika immaterialrättsliga frågor behandlades i betänkandet. Motionsyrkandena gällde bl.a. olika patenträttsliga frågor, åtgärder mot piratkopiering, fildelning, det civilrättsliga sanktionsdirektivet, privatkopieringsersättning och legalisering av söktjänster på internet. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet lämnades åtta reservationer. Debatt i kammaren: 42 minuter.

2011/12:NU10 Näringspolitiska frågor

Utskottet behandlade motioner om olika näringspolitiska frågor i förenklad ordning och hänvisade därvid till ställningstaganden som utskottet och reservanter gjort främst i betänkanden våren 2011 och hösten 2011. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. Debatt i kammaren: 3 timmar och 9 minuter.

2011/12:NU11 Bemyndigande om krav på och kontroll av vissa elmätare

I betänkandet behandlades proposition 2011/12:62 om bemyndigande om krav på och kontroll av vissa elmätare. Förslaget innebar att det i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon infördes ett bemyndigande för regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att få meddela föreskrifter om krav på och kontroll av elmätare även i andra fall än för att uppfylla Sveriges internationella överenskommelser eller då det är befogat från konsumentsynpunkt. Lagändringen trädde i kraft den 1 maj 2012. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Ingen debatt i kammaren.

2011/12:NU12 Några frågor om Patentbesvärsrätten

I betänkandet behandlades proposition 2011/12:88 Några frågor om Patentbesvärsrätten. Förslaget innebar att kravet på att Patentbesvärsrätten ska vara delad i avdelningar togs bort, att rätten får vara domför med endast en ledamot i vissa fall och att vittnen och sakkunniga ska få delta i en muntlig förhandling genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring. Utskottet tillstyrkte förslaget och ett förslag om vissa ändringar i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden. Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2012. Ingen debatt i kammaren.

2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor

Ett tjugotal motionsyrkanden om olika handelspolitiska frågor avstyrktes av utskottet. Ett enhälligt utskott betonade betydelsen av att motverka olika protektionistiska tendenser och att värna den globala frihandeln. Vidare pekade utskottet på vikten av att de pågående handelsförhandlingarna inom Världshandelsorganisationen (WTO) kan föras framåt. Med anledning av motionerna om exportförbudet för snus betonade utskottet att detta förbud framstår som inkonsekvent då ett antal andra hälsovådliga produkter, i form av både tobak och andra varor, kan cirkulera fritt på EU:s inre marknad. När det gällde en motion med krav på insatser för att främja exporten av svensk miljöteknik menade utskottet att yrkandet i allt väsentligt kunde anses tillgodosett genom den miljöteknikstrategi som regeringen presenterade hösten 2011. Utskottet ansåg inte heller att de motionsyrkanden i övrigt som behandlades borde leda till något riksdagsuttalande. I betänkandet lämnades tio reservationer. Debatt i kammaren: 48 minuter.

2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor

I betänkandet behandlades fjorton motionsyrkanden om olika mineralpolitiska frågor. Utskottet föreslog att riksdagen genom ett tillkännagivande skulle uppmana regeringen att ta fram ett program för en sammanhållen gruv- och mineralindustri i samverkan med näringen och den akademiska världen. Förslag om vissa ändringar i minerallagen avstyrktes av utskottet mot bakgrund av bl.a. den pågående översynen av den nyssnämnda lagen samt de förändringar av expropriationslagens ersättningsregler som började gälla 2010. Motioner om förbud mot uranbrytning i Sverige avstyrktes av utskottet med hänvisning till att bestämmelserna på området redan är tillfyllest. När det gällde prospektering efter uran åberopade utskottet bl.a. den pågående översynen av minerallagen som utskottet har tagit initiativ till. Utskottet avstyrkte vidare ett antal ytterligare motioner med mineralpolitisk anknytning, bl.a. om svenska företags agerande utomlands i samband med mineralutvinning. Åtta reservationer lämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 2 timmar och 52 minuter.

2011/12:NU15 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer

Vid subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag (KOM(2011) 658) till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG ansåg utskottet att förslaget inte stred  mot subsidiaritetsprincipen. I utlåtandet lämnades en reservation. Debatt i kammaren: 22 minuter.

2011/12:NU16 Grönbok om framtidens belysning

Utskottet behandlade i utlåtandet Europeiska kommissionens grönbok om framtidens belysning (KOM(2011) 889). Utskottet välkomnade kommissionens initiativ till diskussion men saknade en marknadsöversyn över befintliga och kommande belysningstekniker. Vidare ansåg utskottet att detaljreglering på unionsnivå som inte tillåter lösningar som är anpassade till lokala och regionala förhållanden bör undvikas. Ingen debatt i kammaren.

2011/12:NU17 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag

Utskottet ansåg att delar av kommissionens förslag (KOM(2011) 834) till förordning om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) stred mot subsidiaritetsprincipen och föreslog i utlåtandet att riksdagen skulle lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Utskottets invändning gällde vissa inslag i kommissionens förslag om åtgärder för att förbättra företagens marknadstillträde inom och utom unionen. Ingen debatt i kammaren.

2011/12:NU18 Trygg naturgasförsörjning

I betänkandet tillstyrkte utskottet regeringens förslag (prop. 2011/12:68) om att bestämmelserna om trygg naturgasförsörjning i naturgaslagen (2005:403) skulle upphävas och ersättas av en ny lag om trygg naturgasförsörjning. Den nya lagen ska komplettera bestämmelserna i EU:s s.k. gasförsörjningsförordning. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2012. Ingen debatt i kammaren.

2011/12:NU19 Energipolitiska frågor

Utskottet behandlade motioner om olika energipolitiska frågor i förenklad ordning och hänvisade därvid till ställningstaganden som utskottet och reservanter gjort främst i betänkanden våren 2011 och hösten 2011. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. Ingen debatt i kammaren.

2011/12:NU20 Energifärdplan för 2050

I utlåtandet behandlade utskottet Europeiska kommissionens meddelande (KOM(2011) 885) Energifärdplan för 2050. Utskottet betonade i utlåtandet vikten av att EU:s energipolitik har en inriktning som stämmer överens med det övergripande målet att den globala medeltemperaturen får öka med högst två grader och EU:s mål att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80–95 procent till 2050. Vidare ansåg utskottet att både energieffektivisering och en ökad användning av förnybar energi är viktiga medel för att nå de nämnda målen. Samtidigt betonade utskottet att ekonomiska styrmedel är centrala för att åstadkomma kostnadseffektiva utsläppsminskningar och att dessa bör ges en utvidgad roll. I utlåtandet lämnades två reservationer. Debatt i kammaren: 1 timme och 50 minuter.

2011/12:NU21 Timmätning för aktiva konsumenter

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2011/12:98) om timmätning för aktiva elkonsumenter. Förslaget innebar att aktiva elkonsumenter ges en möjlighet att ingå nya former av avtal som förutsätter att elförbrukningen timmäts utan att konsumenterna debiteras den merkostnad för mätningen som kan uppstå. Lagändringen träder i kraft den 1 oktober 2012. I utlåtandet lämnades en reservation. Debatt i kammaren: 48 minuter.

2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas – vissa genomförandeåtgärder

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2011/12:77) till ändringar i ellagen (1997:857) och naturgaslagen (2005:403). Ändringarna syftar till att anpassa den svenska lagstiftningen till de EU-författningar som ingår i det s.k. tredje inremarknadspaketet för el och naturgas. En följdmotion om att regeringen ska verka för att ändra EU:s bestämmelser om övervakningsplaner avstyrktes av utskottet. I betänkandet behandlades även ett antal motioner med elmarknadspolitisk anknytning från den allmänna motionstiden 2011. Motionerna rörde bl.a. elmarknadens funktion, elområden, anslutning av små elproduktionsanläggningar och kommunala energibolag. Samtliga dessa motioner avstyrktes i berörda delar. I betänkandet lämnades sju reservationer. Debatt i kammaren: 45 minuter.

2011/12:NU23 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2011/12:92) om en sammanslagning av det statligt finansierade export- och investeringsfrämjande som utförs av Sveriges exportråd (Exportrådet) och Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden). Förslaget innebär att Invest Sweden avvecklas och att investeringsfrämjandet fr.o.m. den 1 januari 2013 inordnas i Exportrådet. Den nya organisationen får namnet Sveriges export- och investeringsråd. Utskottet ansåg även att riksdagen skulle bemyndiga regeringen att sluta avtal med Sveriges allmänna utrikeshandelsförening med den inriktning som det redogörs för i propositionen. Vidare delade utskottet regeringens uppfattning att det inte längre finns behov av att i lag ange Exportrådets möjligheter att leda och planera exportfrämjande verksamhet i utrikesrepresentationen och förordade att denna bestämmelse tas bort i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m. Utskottet förslog dock vissa ändringar i förhållande till regeringens lagförslag. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2013. I betänkandet lämnades en reservation. Debatt i kammaren: 47 minuter.

 

2011/12:NU24 Frågor om subventioner till kärnkraft

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2011/12:141 om kärnkraft utan statliga subventioner. Utskottet ansåg att skrivelsen ger en god bild av vad som bör beaktas i samband med frågor om subventioner till kärnkraft. En reservation lämnades. Debatt i kammaren: 2 timmar och 43 minuter.

2011/12:NU25 Rättelse i mönsterskyddslagen

Genom att utnyttja sin initiativrätt lade utskottet fram ett förslag till ändring i mönsterskyddslagen (1970:485). Förslaget innebar en rättelse i en paragraf som av misstag hade fått en felaktig lydelse vid utfärdandet av en tidigare lagändring. Lagändringen trädde i kraft den 1 augusti 2012. Ingen debatt i kammaren.

Utskottet lämnade även ett yttrande. Yttrandet, som lämnades till trafikutskottet (2011/12:NU1y), gällde förändrat ansvar för drift och underhåll av järnvägens infrastruktur.

EU-frågor

Under riksmötet behandlade utskottet två grönböcker från EU-kommissionen. Det gällde dels grönboken om audiovisuella verk i Europeiska unionen (KOM(2011) 427), dels grönboken om framtidens belysning (KOM(2011) 889).

Vidare ägde fem överläggningar med regeringen rum i utskottet under riksmötet. Överläggningarna avsåg kommissionens s.k. standardiseringspaket (KOM(2011) 311 och KOM(2011) 315), direktiv om energieffektivitet (KOM(2011) 370), inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet (KOM(2011) 540), sammanhållningspolitiken för programperioden 2014–2020 (KOM(2011) 610–612 samt 614 och 615) och undertecknande för EU:s räkning av det s.k. ACTA-avtalet[1] (KOM(2011) 379).

De nationella parlamenten ska, enligt Lissabonfördraget, bl.a. övervaka att subsidiaritetsprincipen följs. Denna princip innebär att EU på de områden där unionen delar befogenhet att lagstifta med medlemsstaterna ska vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva. I riksdagen ska subsidiaritetsprövningen utföras av det utskott som har sakkunskapen på området i fråga. Näringsutskottet gjorde under riksmötet 19 subsidiaritetsprövningar. Dessa avsåg förslag till följande: ändring av förordning vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet (KOM(2011) 482), ändring av förordning vad gäller återbetalningspliktigt stöd och finansieringstekniska instrument (KOM(2011) 483), direktiv om energieffektivitet (KOM(2011) 370), förordning om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (KOM(2011) 522), ändring av beslut 2007/659/EG när det gäller dess tillämpningstid och den årliga kvot som får omfattas av nedsatt punktskattesats (KOM(2011) 577), beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatligt avtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet (KOM(2011) 540), förslag till sammanhållningspolitiken för programperioden 2014–2020 (KOM(2011) 610–612, 614 och 615), ändring av förordning vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet (KOM(2011) 655), förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG (KOM(2011) 658), lagstiftning för genomförande av det s.k. varupaketet (KOM(2011) 766, 768, 769 och 773), förordning om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag 2014–2020 (KOM(2011) 834) och ändringsförordning om ett gemenskapsprogram för energieffektivisering av kontorsutrustning (KOM(2012) 109). Tre av subsidiaritetsprövningarna resulterade i utlåtanden från utskottet (2011/12:NU8, 2011/12:NU15 och 2011/12:NU17).

Offentliga och interna utfrågningar och uppvaktningar

Under riksmötet genomförde utskottet en offentlig utfrågning. Den 10 maj 2012 hölls en utfrågning om life science-industrins framtid i Sverige. Vid utfrågningen lämnades information och synpunkter av politiskt sakkunnige Andreas Vass, Näringsdepartementet, senior advisor Anna Sandström, Vinnova, professor Thomas Hedner, Sahlgrenska akademin, science relations director Ingrid Petersson, Astra Zeneca, vd Kirsti Gjellan, Pfizer Health AB, vd Johan Järte, Sweden Bio, generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd, Forska Sverige, landstingsråd Erik Weiman, Landstinget i Uppsala län, och vd Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech.

I bilagan redovisas en förteckning över interna utfrågningar och uppvaktningar i utskottet.

Studieresor och studiebesök

Utskottet har under riksmötet besökt Telia Sonera AB, Vattenfall AB, Green Cargo AB, PostNord AB och Teknikföretagen. Utskottet har tagit emot parlamentsbesök från Tyskland, Montenegro och Rumänien samt deltagit i ett möte med Polens regionutvecklingsminister.

Utskottet har också varit representerat av enskilda ledamöter vid olika utländska konferenser. Ledamöter deltog vid interparlamentariska utskottsmöten om den framtida sammanhållningspolitiken i Bryssel, om den inre marknaden i Krakow respektive i Bryssel, om social sammanhållning och demografisk utveckling i ett hållbart Europa i Bryssel och om tillväxt och den inre marknaden i Köpenhamn. Ledamöter från utskottet deltog även vid WTO:s ministerkonferens i Genève.

Utskottet gjorde i februari 2012 en studieresa till Värmland och Bergslagen för att informera sig om gruvnäringen. I juni 2012 gjorde utskottet en resa till Västernorrland för att studera lokala näringspolitiska frågor.

I september 2012 gjorde två delegationer från utskottet studieresor till Berlin respektive Moskva. Syftet med resorna var främst att i respektive land studera aktuella närings- och handelspolitiska frågor och att få vissa energipolitiska frågor belysta.

Uppföljning och utvärdering

Tillsammans med miljö- och jordbruksutskottet deltog näringsutskottet fortsatt i den arbetsgrupp som tillsattes i april 2011 för att följa upp det s.k. landsbygdsprogrammet. Resultaten av uppföljningen kommer att lämnas i en rapport under hösten 2012.

I januari 2012 presenterades i en rapport (2011/12:RF5) resultatet av en fördjupad studie av området e-hälsa, som genomförts på uppdrag av utskottet. Utskottet var därefter samma månad värdutskott för ett seminarium om framtidens hälsa under riksdagens s.k. framtidsdag.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet höll utskottet 39 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden uppgick till ca 41 timmar.

 


Bilaga

Interna utfrågningar och uppvaktningar

22 september 2011

·          Statssekreterare Gunnar Oom, Utrikesdepartementet, för överläggning med utskottet om standardiseringspaketet (KOM(2011) 311 och KOM(2011) 315).

·          Statssekreterare Gunnar Oom och departementsråd Kajsa B Olofsgård, Utrikesdepartementet, för information om aktuella EU-frågor inför möte med utrikesrådet (handel) den 26 september.

11 oktober 2011

·          Statssekreterare Magnus Graner och rättssakkunnige Rickard Sobocki, Justitiedepartementet, för information om det fortsatta arbetet med kommissionens förslag till direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk, s.k. orphan works.

18 oktober 2011

·          Energiminister Anna-Karin Hatt, Näringsdepartementet, för överläggning med utskottet dels om kommissionens meddelande om energieffektivitet (KOM(2011) 370), dels om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.

25 oktober 2011

·          Näringsminister Annie Lööf, statssekreterare Håkan Ekengren och kansliråd Hans G Pettersson, Näringsdepartementet, för information om regeringens arbete med frågor kring Saab Automobil AB.

·          Ordförande Christer Söderberg, Sveriges energiföreningars riksorganisation samt styrelseledamöterna Jan-Åke Jacobson, Svensk Vattenkraftförening, och Gunnar Grusell, Svensk Vindkraftförening, för synpunkter på proposition 2010/11:155 om en ny lag om elcertifikat.

27 oktober 2011

·          Statssekreterare Erik Thedéen och ämnesråd Richard Reinius, Finansdepartementet, för information om företag med statligt ägande.

·          Departementssekreterare Per-Anders Widell, Näringsdepartementet, för information inför fortsatt behandling av subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag (KOM(2011) 540) till beslut om inrättande av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatligt avtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet.

8 november 2011

·          Statssekreterare Marita Ljung och departementsråd Anna Olofsson, Näringsdepartementet, för information dels om kommissionens förslag till sammanhållningspolitiken för programperioden 2014–2020, dels om upphandlingen av mentorsinsatser för företagande.

10 november 2011

·          Ansvarige för näringspolitiska frågor Kerstin Eriksson, vice ordförande Ingela Holmertz och generalsekreterare Lars Pettersson, Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte, Famna, för information om Famnas verksamhet och synpunkter på vissa näringspolitiska frågor.

15 november 2011

·          Statssekreterare Magnus Graner, departementsråd Malin Bonthron och ämnesråd Stefan Johansson, Justitiedepartementet, för information med anledning av förslag från kommissionen om undertecknade och ingående av ACTA-avtalet.

17 november 2011

·          Statssekreterare Daniel Johansson, Näringsdepartementet, för överläggning med utskottet om kommissionens meddelande (KOM(2011) 540) om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatligt avtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet.

·          Statssekreterare Daniel Johansson och kansliråd Fredrik von Malmborg, Näringsdepartementet, för information om aktuella energifrågor inför mötet med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 24 november.

22 november 2011

·          Näringsminister Annie Lööf, Näringsdepartementet, för överläggning med utskottet om kommissionens förslag till sammanhållningspolitik för programperioden 2014–2020 (KOM(2011) 610–612, 614 och 615).

24 november 2011

·          Statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementet, för överläggning med utskottet om regeringens ståndpunkt till förslag från kommissionen om undertecknande för EU:s räkning av ACTA-avtalet.

29 november 2011

·          Statssekreterare Gunnar Oom, kansliråd Mattias Frumerie och departementssekreterarna Agnes Abrahamsson och Ann Lindh, Utrikesdepartementet, för information om aktuella frågor inom handelsministerns område på mötet med konkurrenskraftsrådet (KKR) den 5 och 6 december.

·          Statssekreterare Gunnar Oom och departementsråd Jonas Lovén, Utrikesdepartementet, för information om EU:s handelsavtal med Colombia och Peru samt om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen för bananer i avtalet.

·          Statssekreterare Gunnar Oom och departementssekreterare Magnus Collett, Utrikesdepartementet, för information om Rysslands WTO-anslutning.

1 december 2011

·          Statssekreterare Håkan Ekengren samt departementssekreterarna Sofia Hercules och Håkan Hillefors, Näringsdepartementet, för information om aktuella frågor inom näringsministerns område på mötet med konkurrenskraftsrådet (KKR) den 5 och 6 december.

·          Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant, kansliråd Alexander Ramsay och ämnessakkunniga Evelina Janunger Kaarme, Justitiedepartementet, för information om det fortsatta arbetet med det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen inför mötet med konkurrenskraftsrådet (KKR) den 5 och 6 december.

·          Departementsråd Tim Brooks samt departementssekreterarna Jenny Malmberg och Fredrik Norlund, Näringsdepartementet, för information om kommissionens förslag (KOM(2011) 658) till förordning om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG.

8 december 2011

·          Statssekreterare Marita Ljung, Näringsdepartementet, för information om förhandlingarna om kommissionens förslag till sammanhållningspolitiken för programperioden 2014–2020 inför möte med allmänna rådet den 16 december.

·          Handelsminister Ewa Björling, departementsråd Kajsa B Olofsgård och ämnesråd Magnus Collett, Utrikesdepartementet, för information om WTO:s ministerkonferens den 15–17 december inför möte med rådet för utrikes frågor den 14 december.

13 december 2011

·          Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant och rättssakkunnige Rickard Sobocki, Justitiedepartementet, för information om förslag till förhandlingsmandat avseende en Europarådskonvention om skydd för radio- och tv-företags rättigheter.

24 januari 2012

·          Forskningssekreterare Johan Wallin, riksdagens utvärderings- och forskningsfunktion, för presentation om den rapport om e-hälsa som tagits fram inför riksdagens framtidsdag den 26 januari.

31 januari 2012

·          Energiminister Anna-Karin Hatt, Näringsdepartementet, för information om aktuella energifrågor inför mötet med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 14 februari.

14 februari 2012

·          Verkställande direktör och koncernchef Crister Fritzon, Teracom Group AB, för information om verksamheten inom Teracom Group AB.

16 februari 2012

·          Departementsråd Tim Brooks och departementssekreterarna Håkan Hillefors och Henrik Levin, Näringsdepartementet, för information om aktuella EU-frågor inom näringsministerns område inför möte med konkurrenskraftsrådet (KKR) den 20 och 21 februari.

·          Statssekreterare Magnus Graner och ämnessakkunniga Evelina Janunger Kaarme, Justitiedepartementet, för information om det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen inför mötet med konkurrenskraftsrådet (KKR) den 20 och 21 februari.

·          Statssekreterare Magnus Graner och rättssakkunnige Mattias Bjuhr, Justitiedepartementet, för information om flytten av EU:s observatorium mot varumärkesförfalskning och piratkopiering.

1 mars 2012

·          Statssekreterare Gunnar Oom och departementsråd Kajsa B Olofsgård, Utrikesdepartementet, samt ämnesråd Stefan Johansson, Justitiedepartementet, för information om aktuella EU-frågor inför mötet med utrikesrådet (handel) den 16 mars.

20 mars 2012

·          Verkställande direktör Kjell Jansson och Henrik Wingfors, Svensk Energi, för synpunkter på EU-kommissionens förslag till direktiv om energieffektivitet.

22 mars 2012

·          Statssekreterare Magnus Graner och rättssakkunnige Rickard Sobocki, Justitiedepartementet, för information om det fortsatta arbetet med kommissionens förslag till direktiv om anonyma verk.

·          Ordförande Hans Nilsson, Energieffektiviseringsföretagen, för synpunkter på EU-kommissionens förslag till direktiv om energieffektivitet.

·          Statssekreterare Daniel Johansson och departementssekreterare Fredrik Norlund, Näringsdepartementet, för information om regeringens arbete med kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer.

·          Statssekreterare Daniel Johansson och ämnessakkunniga Anette Persson, Näringsdepartementet, för information om regeringens arbete med kommissionens förslag till direktiv om energieffektivitet.

 

27 mars 2012

·          Generaldirektör Charlotte Brogren, Verket för innovationssystem (Vinnova), för information om Vinnovas förslag inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

17 april 2012

·          Verkställande direktör Kerstin Gillsbro, chef affärsområde stationer Ola Orsmark och chef strategisk utveckling Åsa Dahl, Jernhusen, för information om Jernhusens verksamhet.

19 april 2012

·          Statssekreterare Marita Ljung och kansliråd Erling Kristiansson, Näringsdepartementet, för information om aktuella EU-frågor rörande sammanhållningspolitiken inför mötet med allmänna rådet den 24 april.

26 april 2012

·          Verkställande direktör Björn O Nilsson och akademisekreterare Johan Weigelt, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), för information om IVA:s förslag till innovationsstrategi.

3 maj 2012

·          Finansmarknadsminister Peter Norman och ämnessakkunniga Emma Ihre, Finansdepartementet, för information om Telia Sonera AB.

8 maj 2012

·          Vice ordförande Claes Nilsson och sekreterare Bo Lindörn, Oberoende Elhandlare, för synpunkter på timmätning av elförbrukning.

·          Statssekreterare Håkan Ekengren och ämnesråd Michael Jacob, Näringsdepartementet, för information om ramprogrammet för forskning och innovation Horisont 2020.

22 maj 2012

·          Statssekreterare Gunnar Oom, departementsråd Kajsa Olofsgård och kansliråd Louise Bergholm, Utrikesdepartementet, för information om aktuella frågor inför mötet med rådet för utrikes frågor (handel) den 31 maj.

·          Statssekreterare Gunnar Oom och kansliråd Mattias Frumerie, Utrikesdepartementet, för information dels om den digitala inre marknaden och styrning av den inre marknaden inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 30 och 31 maj, dels om lunchdiskussionen om inremarknadsakten inför KKR den 30 och 31 maj.

·          Statssekreterare Magnus Graner, ämnesråd Carl Josefsson och kansliråd Alexander Ramsay, Justitiedepartementet, för information om det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen inför mötet med konkurrenskraftsrådet (KKR) den 30 och 31 maj.

24 maj 2012

·          Statssekreterare Marita Ljung, Näringsdepartementet, departementssekreterare Marie Ivarsson, Näringsdepartementet och kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 30 och 31 maj.

29 maj 2012

·          Ordförande Britt-Marie S Torstensson, vice ordförande Bodil Nilsson och ledamot Chatarina Nordström, Winnet Sverige, för information om och synpunkter på förutsättningarna för Winnet Sveriges verksamhet.

7 juni 2012

·          Statssekreterare Daniel Johansson och departementssekreterare Stefan Appelgren, Näringsdepartementet, för information inför mötet med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 15 juni.

·          Statssekreterare Marita Ljung, Näringsdepartementet, för information om aktuella EU-frågor om sammanhållningspolitiken inför mötet med allmänna rådet den 26 juni.

19 juni 2012

·          Statssekreterare Gunnar Oom samt kansliråden Mattias Frumerie, Anders Karlsland och Maria Ramstedt, Utrikesdepartementet, för information dels om kommissionens meddelande om genomförandet av tjänstedirektivet (KOM(2012) 261) dels om kommissionens meddelande om bättre styrning av den inre marknaden (KOM(2012) 259) dels om regeringens faktapromemoria inför kommissionens utarbetande av uppföljningen till inremarknadsakten (SMAII).

·          Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant och kansliråd Alexander Ramsay, Justitiedepartementet, för information om det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen.

 

Elanders, Stockholm  2012

 

 [1] ACTA står för Anti-Counterfeiting Trade Agreement och är ett internationellt handelsavtal med åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning.