Näringsutskottets verksamhetsberättelse 2005/06

utskottsdokument 2005/06:823

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2005/06

 

 

 

 

 

 

Utskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, regional utvecklingspolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv tillhör utskottets beredningsområde. Utskottet bereder anslag inom sex olika politikområden, nämligen Regional utvecklingspolitik, Energipolitik, Forskningspolitik, Näringspolitik, Utrikeshandel, handel- och investeringsfrämjande samt Konsumentpolitik.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2005/06 hade näringsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Marie Granlund (s), ordförande

Per Bill (m), förste vice ordförande

Ingegerd Saarinen (mp), andre vice ordförande

Nils-Göran Holmqvist (s)

Eva Flyborg (fp)

Sylva Lindgren (s)

Berit Högman (s)

Maria Larsson (kd)

Lennart Beijer (v)

Karl Gustav Abramsson (s)

Ulla Löfgren (m)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Yvonne Ångström (fp)

Åsa Torstensson (c)

Anne Ludvigsson (s)

Anne-Marie Pålsson (m)

Lars Johansson (s)

Suppleanter

Reynoldh Furustrand (s)

Raimo Pärssinen (s)

Krister Hammarbergh (m)

Nyamko Sabuni (fp)

Jan-Olof Larsson (s)

Gunnar Sandberg (s)

Mikael Oscarsson (kd)

Gunilla Wahlén (v)

Sören Wibe (s)

Bertil Kjellberg (m)

Per-Erik Granström (s)

Sverker Thorén (fp)

Håkan Larsson (c)

Anne-Kristine Johansson (s)

Peter Danielsson (m)

Marina Pettersson (s)

Lars Ångström (mp)

Hans Backman (fp)

Carl B Hamilton (fp)

Birgitta Carlsson (c)

Barbro Feltzing (mp) t.o.m. 2005-11-06

Peter Rådberg (mp) fr.o.m. 2005-11-07 t.o.m. 2006-05-21

Stefan Hagfeldt (m)

Bengt-Anders Johansson (m) fr.o.m. 2005-09-20

Lars Lindén (kd)

Christer Adelsbo (s)

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Ulf Renberg, kanslichef

Johan Fransson, föredragande

Susanne Gaje, föredragande

Karin Ståhlberg, föredragande

Inger Stålberg, byråassistent

Stina Svensson, byråassistent

Utskottets verksamhet

Ärenden som behandlats av utskottet

Utskottet behandlade åtta propositioner och fyra skrivelser från regeringen och två redogörelser och två framställningar från Riksrevisionens styrelse samt motioner som väckts med anledning därav. Härutöver behandlades ett stort antal motioner från allmänna motionstiden. Sammanlagt avlämnade utskottet 22 betänkanden. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden.

2005/06:NU1

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2005/06:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2006 inom utgiftsområde 24 Näringsliv (totalt ca 4,2 miljarder kronor). I betänkandet tillstyrktes också förslaget att riksdagen skall ge regeringen bemyndigande att föra över ett belopp som motsvarar större delen av Patent- och registreringsverkets balanserade överskott till Bolagsverket. Vidare tillstyrktes regeringens förslag gällande godkännande av att regeringen under år 2006 skall få vidta åtgärder för en förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag. Likaså tillstyrktes att regeringen skall ges ett bemyndigande att besluta om låneramar i Riksgäldskontoret för SJ AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier. Sammanlagt fyra reservationer avlämnades i betänkandet.

2005/06:NU2

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2005/06:1) föreslagna anslagen (totalt ca 3,3 miljarder kronor) för budgetåret 2006 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling. Regeringens strävan att inrikta den regionala utvecklingspolitiken mot en hållbar tillväxt i hela landet fick också stöd av utskottet. Vidare lade utskottet Riksrevisionens styrelses redogörelse angående styrningen av regionala stöd (2005/06:RRS3) till handlingarna. Motionsyrkanden med anledning av redogörelsen avstyrktes med hänvisning till det utvecklingsarbete som pågår i linje med Riksrevisionens rekommendationer. Tio reservationer avlämnades i betänkandet.

2005/06:NU3

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2005/06:1) föreslagna anslagen (totalt ca 1,7 miljarder kronor) för budgetåret 2006 inom utgiftsområde 21 Energi. Likaså tillstyrktes regeringens förslag om fortsatt stöd för solvärme under åren 2005–2007. Vidare biträdde utskottet förslag i budgetpropositionen till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2006–2008. Totalt avlämnades 15 reservationer i betänkandet.

2005/06:NU4

Utskottet lade regeringens redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2004/05:120) till handlingarna och avstyrkte samtliga motioner om statliga företag. I betänkandet behandlades och avstyrktes också förslag från Riksrevisionens styrelse (2004/05:RRS18) angående regeringens styrning av statliga bolag och motioner som berörde Riksrevisionens förslag. Sju reservationer avlämnades i betänkandet.

2005/06:NU5

Utskottet behandlade motioner om nya bilmotorer och alternativa drivmedel. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes, främst med hänvisning till pågående insatser när det gäller forskning och utveckling inom bil- och bränsleområdet, regeringens beredning samt samverkan mellan regeringen och näringslivet angående utveckling inom fordonsområdet. Två reservationer avlämnades i betänkandet.

2005/06:NU6

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:27) som syftar till att undvika omfattande och långvariga elavbrott. Kunden kan fr.o.m. den 1 januari 2006 få ersättning för elavbrott redan efter 12 timmar. Vidare får oplanerade elavbrott fr.o.m. den 1 januari 2011 inte överstiga 24 timmar. Utskottets ställningstaganden föranledde fem reservationer.

2005/06:NU7

Utskottet lade regeringens skrivelse om svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda (skr. 2005/06:9) till handlingarna och avstyrkte samtliga motioner. Sammanlagt fem reservationer avlämnades i betänkandet.

2005/06:NU8

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag dels i proposition 2005/06:1 (budgetpropositionen), dels i proposition 2005/06:32 om stöd till fastighetsägare för konvertering från direktverkande elvärme respektive oljeuppvärmning till fjärrvärme eller individuell uppvärmning med biobränsle, värmepump eller solvärme. Förslagen innebär att den bostadsägare som byter ut sin oljepanna mot en förnybar energikälla kommer att få ett s.k. konverteringsstöd. Detsamma gäller för den som byter från direktverkande elvärme till en förnybar energikälla. Stöden till bostadsägaren, som skall tillföras genom kreditering på dennes skattekonto, skall gälla för åtgärder som genomförs fr.o.m. den 1 januari 2006 t.o.m. den 31 december 2010. Tre reservationer avlämnades i betänkandet.

2005/06:NU9

Utskottet behandlade i betänkandet Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar (2005/06:RRS6) samt två motioner som väckts i ärendet. Utskottet avstyrkte samtliga förslag med hänvisning till bl.a. pågående arbete inom Regeringskansliet med framtagande av riktlinjer för ägarförvaltningen. Tre reservationer avlämnades i betänkandet.

2005/06:NU10

Utskottet hade inget att erinra mot regeringens skrivelse med redogörelse för regelförbättringsarbetet (skr. 2005/06:49) och föreslog att den skulle läggas till handlingarna. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. En reservation avlämnades i betänkandet.

2005/06:NU11

Utskottet lade regeringens handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning  (skr. 2005/06:23) till handlingarna och avstyrkte samtliga motioner. En reservation avlämnades i betänkandet.

2005/06:NU12

I betänkandet behandlade och avstyrkte utskottet motioner rörande olika frågor inom den regionala utvecklingspolitiken. Ställningstagandena från utskottet föranledde nio reservationer. Motionsyrkandena rörde frågor om bl.a. regionala tillväxtprogram, kapitalförsörjning, återförande av vattenkraftsmedel samt omlokalisering av statlig verksamhet.

2005/06:NU13

Utskottet avstyrkte motioner om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlade bl.a. om innovationer och nyföretagande, kapitalförsörjning, social ekonomi samt kvinnors, invandrares och funktionshindrades företagande. Sammanlagt avlämnades tolv reservationer i betänkandet.

2005/06:NU14

I betänkandet behandlade och avstyrkte utskottet motioner om olika handelspolitiska frågor. Ställningstagandena från utskottet föranledde sex reservationer. Motionsyrkandena rörde frågor om bl.a. frihandel, exportkreditfrågor, WTO och förslaget till tjänstedirektiv.

2005/06:NU15

I betänkandet behandlade och tillstyrkte utskottet regeringens förslag till lag om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el (prop. 2005/06:83). Förslaget innebär att elproducenter får rätt att kräva ursprungsgarantier för el som framställts med användning av högeffektiv kraftvärme. Systemet liknar det system som redan finns för produktion av förnybar el. Vidare tillstyrkte utskottet förslaget i propositionen om ändringar i lagen om vissa rörledningar. Det innebär att anläggande eller användande av rörledning för transport av fjärrvärme inte längre skall kräva regeringens tillstånd. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. Tre reservationer avlämnades i betänkandet. 

2005/06:NU16

I betänkandet behandlade och avstyrkte utskottet motionsyrkanden rörande olika konkurrenspolitiska frågor. Beträffande konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor hänvisade utskottet till att regeringen inom kort kommer att tillsätta en utredning som skall behandla hela frågan i ett sammanhang. I betänkandet behandlades också konkurrensen inom dagligvaruhandeln. Utskottet gjorde bedömningen att det sannolikt inte krävs ändringar i konkurrenslagen och plan- och bygglagen, utan att det snarare är tillämpningen av lagarna som kan behöva effektiviseras. Utskottets ställningstaganden föranledde fem reservationer.

2005/06:NU17

Utskottet behandlade och tillstyrkte regeringens förslag om ändring i lagen om elcertifikat som lagts fram dels i en proposition om förnybar el med gröna certifikat (2005/06:154), dels i den ekonomiska vårpropositionen (2005/06: 100). Enligt förslaget skall certifikatsystemet förlängas till år 2030 och målet för ny produktion av förnybar el höjas till 17 TWh till år 2016 (jämfört med 2002 års nivå). Samtidigt införs en begränsning av tiden under vilken en anläggning får tilldelas elcertifikat. Nya produktionsanläggningar garanteras tilldelning av elcertifikat under 15 sammanhängande år. Vidare skall kvotplikten flyttas från elanvändaren till elleverantören. Totalt avlämnades 13 reservationer i betänkandet. 

2005/06:NU18

Utskottet tillstyrkte, med ett undantag, regeringens förslag i proposition 2005/06:158 om åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, m.m. Förslagen innebär att elkunderna får en starkare ställning på elmarknaden från den 1 januari 2007. Det skall bl.a. bli lättare att byta elleverantör och hitta information om priser och villkor på elmarknaden. Utskottet avvisade däremot regeringens förslag om att upphäva skyldigheten för Svenska kraftnät att se till att elleverantörerna har en balansansvarig. Det skulle kunna innebära att en elleverantör förlorar sina kunder till en annan elleverantör om det balansansvariga företaget inte fullgör sina skyldigheter. Utskottet ansåg inte att det är rimligt och föreslog därför att regeringen skall återkomma med ett förslag som beaktar problemet. Utskottets ställningstaganden föranledde 15 reservationer.

2005/06:NU19

I betänkandet behandlade och tillstyrkte utskottet förslag i proposition 2005/06:127 om forskning och ny teknik för framtidens energisystem. Ett förslag innebär att verksamheten skall ges långsiktiga förutsättningar och regelbundet följas upp genom oberoende utvärderingar. Ett annat förslag inbegriper att det övergripande målet för insatserna skall kompletteras med visioner, operativa mål och delmål. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. Ställningstagandena från utskottet föranledde sammanlagt 14 reservationer.

2005/06:NU20

Utskottet lade Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens stöd till regional projektverksamhet (2005/06:RRS18) till handlingarna. Samtliga motionsyrkanden med anledning av redogörelsen avstyrktes med hänvisning till vidtagna eller planerade åtgärder i linje med Riksrevisionens rekommendationer. En reservation avlämnades i betänkandet.

2005/06:NU21

Utskottet tillstyrkte regeringens båda förslag om sänkt fastighetsskatt för vindkraftverk och om användning av medel för pilotprojekt rörande vindkraft (prop. 2005/06:143). Samtliga motioner i ärendet avstyrktes. Utskottet ansåg att det är positivt att det tas ett samlat grepp om frågan hur vindkraften skall främjas och att det skapas långsiktiga förutsättningar för en omfattande utbyggnad av vindkraft. Två reservationer avlämnades i betänkandet.

2005/06:NU22

Utskottet begärde uppskov till nästa riksmöte med behandlingen av dels Riksrevisionens styrelses framställningar angående statliga bolags årsredovisningar (2005/06:RRS19) respektive kvaliteten i elöverföringen (2005/06:RRS24), dels regeringens skrivelse 2005/06:120 med 2006 års redogörelse för företag med statligt ägande och tillhörande motioner.

 

Utskottet har dessutom avgivit följande yttranden till andra utskott:

– 2005/06:NU1y till konstitutionsutskottet över Riksdagsstyrelsens fram-ställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid och tillhörande motioner,

– 2005/06:NU2y till finansutskottet över proposition 2005/06:100 (2006 års ekonomiska vårproposition) såvitt avser förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 och tillhörande motion.

EU-frågor

För att fördjupa beredningen av vissa viktigare EU-frågor har utskottet tidigare tillsatt två arbetsgrupper, en för EU:s sammanhållningspolitik och en för europeisk rymdpolitik. Under detta riksmöte har den förstnämnda arbetsgruppen vid ett flertal tillfällen träffat Sveriges Kommuner och Landsting för information om bl.a. förbundens syn på den nationella strategin för regional utveckling och på förslaget till ny genomförandeorganisation för sammanhållningspolitiken.

Under riksmötet har tre nya grönböcker inom utskottets beredningsområde presenterats för utskottet. Dessa grönböcker behandlar effektivare energiutnyttjande, den europeiska energipolitiken samt skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler. Med anledning av den inkomna grönboken om den europeiska energipolitiken och ett meddelande från kommissionen rörande en handlingsplan för biomassa beslutade utskottet i mars 2006 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för energifrågor inom EU med företrädare för alla partier i riksdagen. Gruppen har under våren träffat representanter för Svensk Energi och Svenska Naturskyddsföreningen, som lämnat synpunkter på grönboken om energipolitiken. Företrädare för Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet har lämnat information om handlingsplanen för biomassa, och vid detta tillfälle deltog även ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet.

Regeringskansliets särskilda faktapromemorior över viktigare EU-förslag har distribuerats till utskottets ledamöter. Vidare har utskottet följt arbetet med EU:s förslag till direktiv rörande tjänster på den inre marknaden, det s.k. tjänstedirektivet. Härutöver har riksdagens representant vid EU:s institutioner Bengt Ohlsson vid ett sammanträde informerat utskottet om aktuella EU-frågor.

 

Offentliga och interna utfrågningar

Den 18 maj 2006 anordnade näringsutskottet en offentlig utfrågning om elmarknaden. Vid utfrågningen lämnades information och synpunkter av bl.a. samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin, Miljö- och samhällsbyggnads-departementet, chefen för Energimarknadsinspektionen Håkan Heden, generaldirektör Claes Norgren, Konkurrensverket, och verkställande direktör Bo Källstrand, Svensk Energi.

I bilaga redovisas en förteckning över interna utfrågningar och uppvaktningar i utskottet.

Studieresor och studiebesök

I september 2005 gjorde utskottet en studieresa till Kina och träffade bl.a. representanter för Nationella folkkongressen, Handelsministeriet, Volvo och Invest in Sweden Agency (ISA). Vid en resa till Västra Götalands län i oktober 2005 besökte företrädare för utskottet bl.a. Innovatum i Trollhättan och Lindholmens Science Park i Göteborg.

Utskottet har även under riksmötet besökt Svenskt Näringsliv, Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), Svensk Kärnbränslehantering AB, Astra Zeneca AB och Riksbanken.

Slutligen har utskottet tagit emot parlamentsbesök från Australien, Frankrike, Kina och Slovakien samt EU:s kommissionär för den inre marknaden Charlie McCreevy.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet höll utskottet 38 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden under riksmötet uppgick till ca 37 timmar.

 


Bilaga

Interna utfrågningar och uppvaktningar

21 september 2005

       Riksrevisor Kjell Larsson, tf. revisionschef Eiríkur Einarsson, revisionsdirektör Gunilla Lundquist, chefsjurist Ulf Hansson och revisor Filip Cassel, Riksrevisionen, om Riksrevisionens granskning av regeringens förvaltning och styrning av sex statliga bolag.

13 oktober 2005

    Verkställande direktör och koncernchef Göran Lundwall, finanschef Gert Eriksson och affärsområdeschef Nya företag Eva Rosenthal, Almi Företagspartner AB, samt verkställande direktör Christer Lindberg, Almi Företagspartner Stockholm AB, om Almi Företagspartners verksamhet.

18 oktober 2005

    Statssekreterare Sven-Eric Söder, expeditionschef Dag Ekman och ämnesråd Jonas Iversen, Näringsdepartementet, om Riksrevisionens granskning av regeringens förvaltning och styrning av sex statliga bolag.

25 oktober 2005

    Enhetschef Maud Johansson, Forum Syd, samt handläggarna Tove Zetterström och Magnus Walan, Diakonia, om regeringens skrivelse 2005/06:9 rörande WTO:s Doharunda.

11 november 2003

   Ordförande Britt-Marie Torstensson, kassör Agneta Eriksson och sekre        terare Cecilia Boström, Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för        Kvinnor (NRC), om NRC:s verksamhet.

18 november 2003

   Näringsminister Leif Pagrotsky och styrelseordförande Olof Johansson,        Systembolaget AB, om de aktuella händelserna i Systembolaget. Härvid        är även närvarande politiskt sakkunnige Ola Pettersson och pressekrete      rare Monica Björklund, Näringsdepartementet, samt ämnesrådet Gert       Knutsson och kanslirådet Ingvar Löfstrand, Socialdepartementet.

20 november 2003

27 oktober 2005

    Verkställande direktörerna Bo Källstrand, Svensk Energi, Jan Samuelsson, Lunds Energi, och Sigvard Krantz, Bjärke Energi, om proposition 2005/06:27 om leveranssäkra elnät.

8 november 2005

    Kent Bäcklin, Jens Ergon och Lars-Erik Lögdberg, Attac Sveriges WTO-grupp, om regeringens skrivelse 2005/06:9 rörande WTO:s Doharunda.

10 november 2005

    Ordförande Britt-Marie Torstensson och kassör Agneta Eriksson, Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor (NRC), om arbetet inom NRC.

 

    Statssekreterare Stefan Stern och departementssekreterare Erik Thornström, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, om inkommen grönbok om effektivare energiutnyttjande.

15 november 2005

    Förbundsstyrelseledamot Bo-Göran Johnsson och ombudsman Lena Meyer, SKTF, samt ombudsmännen Christer Carlsson, Seko, och Tommy Olausson, Svenska Elektrikerförbundet, om proposition 2005/06:27 om leveranssäkra elnät.

17 november 2005

    Ordförande Stig Håkansson och ledamöterna Sven Borgström och Eva Eiderström, SSR Konsumentråd, samt ledamoten Göran Nilsson, Sveriges standardiseringsråd, om motioner rörande standardisering.

   Ordförande Tomas Kåberger och informationssekreterare Kjell Andersson, Svenska Bioenergiföreningen, och sekreterare Anders Östergren, Swedish Heating Boiler and Burner Association, om proposition 2005/06:32 om stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem i bostadshus.

24 januari 2006

    Generaldirektör Kai Hammerich, utredningsansvarige Magnus Runnbeck och informationsansvarige Annika Rembe, Invest in Sweden Agency (ISA), om klimatet för utländska investeringar i Sverige 2005.

14 februari 2006

    Statssekreterare Sven-Eric Söder, kanslirådet Viktoria Aastrup och ämnessakkunnige Hans Ragnhäll, Näringsdepartementet, om Telias verksamhet i Ryssland.

16  februari 2006

    Koncernchef Peter Holmstedt, Innovationsbron AB, om Innovationsbrons hittillsvarande verksamhet.

21 februari 2006

    Riksrevisor Kjell Larsson och auktoriserade revisorn Filip Cassel, Riksrevisionen, samt f.d. revisionsdirektör Ulla Andrén om Riksrevisionens granskning av bolagiseringen av Statens järnvägar.

 

9 mars 2006

    Statssekreterare Sven-Eric Söder, kanslirådet Björn Mikkelsen och ämnessakkunnige Patrik Jönsson, Näringsdepartementet, om Riksrevisionens granskning av bolagiseringen av Statens järnvägar.

    Statssekreterare Stefan Stern, departementsrådet Bo Diczfalusy och departementssekreterarna Sara Emanuelsson och Anna Fällman, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, om inkommen grönbok om energipolitiken.

23 mars 2006

    Verkställande direktörerna Magnus Brandel, Svenska Torvproducent-föreningen, och Håkan Bjuhr, Råsjö Torv AB, samt värmechef Göran Panth, Sandviken Energi, om den aktuella situationen inom energitorvbranschen.

4 april 2006

    Departementsrådet Sven Sjögren, kanslirådet Ulrica Dyrke och departementssekreterare Sofia Medin, Näringsdepartementet, kanslirådet Lena Odland, Jordbruksdepartementet, och analytiker Anna Sandström, Verket för innovationssystem (Vinnova), om strategiprogrammet för läkemedel, bioteknik och medicinteknik.

6 april 2006

    Utredaren Anders Linnhag och utredningschef Gunnar Fors, riksdagens utredningstjänst, om konkurrensen inom dagligvaruhandeln.

20 april 2006

    Ordförande Olof Karlsson och styrelseledamoten Peter Danielsson, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, samt Alfred Maultasch, Svensk Vindkraftförening, om dels proposition 2005:06:154 om förnybar el med gröna certifikat, dels proposition 2005/06:143 om miljövänlig el med vindkraft.

25 april 2006

    Generaldirektör Claes Norgren, rättschef Magnus Ulriksson och ekonom Karl Lundvall, Konkurrensverket, om konkurrensen inom dagligvaruhandeln.

27 april 2006

    Ställföreträdande generaldirektör Bertil Elenius och enhetschef Maria Gustafsson, Konsumentverket, om verkets rapport om landsbygdsbutiker.

 

11 maj 2006

    Verkställande direktörerna Bo Källstrand, Svensk Energi, och Kenneth Jönsson, Mälarenergi, samt Göran Lagerstedt, Svensk Energi, om regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen rörande småskalig vattenkraft

 

 

 

Elanders Gotab, Stockholm  2006