Socialutskottets verksamhetsberättelse 2005/06

utskottsdokument 2005/06:826

Socialutskottets verksamhet riksmötet

2005/06

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Socialutskottet bereder ärenden som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och sjukvård samt sociala ärenden i övrigt. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg tillhör också socialutskottets beredningsområde.

Utgiftsområdet omfattar politikområdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Barnpolitik, Handikappolitik, Äldrepolitik och Socialtjänstpolitik. Utgiftsområdet omfattar även anslagen Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning, vilka ingår i politikområdet Forskningspolitik inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

 

 

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 2005/06 hade socialutskottet följande sammansättning:

 

Ledamöter

Ingrid Burman (v)

Chatrine Pålsson (kd)

Kristina Zakrisson (s)

Margareta Israelsson (s)

Cristina Husmark Pehrsson (m)       

Kerstin Heinemann (fp)

Conny Öhman (s)

Lars U Granberg (s)

Catherine Persson (s)

Anne Marie Brodén (m) (tjänstledig fr.o.m. 9 november t.o.m. 10 december 2005)

Marina Pettersson (s)

Erik Ullenhag (fp)

Kenneth Johansson (c)

Christer Engelhardt (s)

Magdalena Andersson (m)

Elina Linna (v)

Jan Lindholm (mp)

 

Suppleanter

Martin Nilsson (s) (tjänstledig fr.o.m. 1 augusti t.o.m. 30 september 2005)

Jan Emanuel Johansson (s)

Maud Ekendahl (m)

Marita Aronson (fp)

Christina Nenes (s)

Göran Norlander (s)

Ulrik Lindgren (kd)

Gunilla Wahlén (v)

Anneli Särnblad (s)

Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Veronica Palm (s)

Gabriel Romanus (fp)

Annika Qarlsson (c)

Kent Härstedt (s)

Stefan Hagfeldt (m)

Lennart Gustavsson (v)

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

Mia Franzén (fp)

Linnéa Darell (fp)

Rosita Runegrund (kd)

Lars-Ivar Ericson (c)

Leif Björnlod (mp)

Lennart Axelsson (s)

Thomas Strand (s) (fr.o.m. 1 augusti t.o.m. 30 september 2005)

Marianne Kierkemann (m) (fr.o.m. 9 november t.o.m. 10 december 2005)

Ordförande i utskottet var Ingrid Burman och förste vice ordförande Chatrine Pålsson. Andre vice ordförande var Kristina Zakrisson. Som framgår av uppställningen tillhörde sju av ledamöterna Socialdemokraterna, tre Moderata samlingspartiet, två Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, två Vänsterpartiet, en Centerpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

 

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Monica Dohnhammar, kanslichef

Eva Willman, föredragande (tjl. fr.o.m. 15 december 2005)

Cecilia Back, föredragande (åter från tjänstledighet fr.o.m. 13 februari 2006)

Anders Bergene, föredragande

Kirsten Dieden, föredragande (vik. fr.o.m. 15 februari 2006)

Anna Rune, föredragande

Cecilia Mauritzon, föredragande (vik. t.o.m. 31 januari 2006)

Cecilia Persson, extra föredragande (fr.o.m. 1 februari t.o.m. 31 maj 2006)

Anita Lysholm, utskottsassistent

Andreas Hagström, utskottsassistent (vik. fr.o.m. 7 november 2005)

Bibi Junttila, utskottsassistent (t.o.m. 31 oktober 2005)

 

 

Utskottets verksamhet

Under riksmötet 2005/06 sammanträdde utskottet vid sammanlagt 43 tillfällen. Utskottet behandlade sammanlagt 14 propositioner, 4 skrivelser från regeringen, en framställning från Riksrevisionens styrelse och 2 144 motionsyrkanden. Utskottet avlämnade 32 betänkanden till kammaren och 8 yttranden till andra utskott. Innehållet i dessa beskrivs kortfattat nedan.

 

Betänkanden

Budget för 2006

I betänkande 2005/06:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg behandlade utskottet regeringens förslag beträffande anslagen under utgiftsområde 9 för budgetåret 2006, Riksrevisionens styrelses redogörelse angående ökad tillgänglighet i sjukhusvården (2005/06:RRS4) samt drygt 300 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2003, 2004 och 2005. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till medelsanvisningar, dock med de ändringarna att anslagen 16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder och 16:10 Handikappombudsmannen borde tillföras ytterligare 2 respektive 3 miljoner kronor. Vidare föreslog utskottet att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att höjningen av anslag 16:4 bör vara bestående även åren 2007 och 2008. Utskottet ställde sig därmed bakom förslag i motioner väckta av s, v och mp. Utskottet tillstyrkte vidare begärda bemyndiganden.

Utskottet föreslog vidare att Riksrevisionens styrelses redogörelse angående ökad tillgänglighet i sjukhusvården borde läggas till handlingarna.

Med anledning av en rad motioner föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen om spelberoende. Utskottet konstaterade att det finns stora utestående behov att möta när det gäller spelberoende. Spelmarknaden har de senaste åren vuxit både vad gäller utbud och tillgänglighet såväl i Sverige som internationellt. Med ökat spelande riskerar också spelberoendet att tillta. Även givet de satsningar som gjorts ser utskottet ett behov i att ytterligare stärka det förebyggande arbetet mot spelberoende. Det finns därför nu anledning att överväga hur finansieringen av insatser mot spelberoende långsiktigt kan stärkas. Utskottet konstaterade vidare att Statens folkhälsoinstitut i sitt förslag till handlingsplan föreslår att särskilda ekonomiska medel avsätts ur överskottet från spelverksamheten för att motverka spelberoende och minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. I den mån detta förslag inte lyfts fram av den särskilda utredare som har i uppgift att se över lagstiftningen inom spel- och lotteriområdet ansåg utskottet det angeläget att regeringen skyndsamt prövar denna modell.

M-, fp-, kd- och c-ledamöterna deltog inte i beslutet om anslagen utan redovisade sina alternativa budgetförslag i särskilda yttranden. I betänkandet finns ytterligare 12 särskilda yttranden och 40 reservationer.

Hälso- och sjukvårdspolitik

I betänkande 2005/06:SoU2 Handel med läkemedel samt andra läkemedelsfrågor behandlade utskottet en motion (kd, m, fp, c) som väckts med stöd av 3 kap. 13 § riksdagsordningen (händelse av större vikt) samt ett drygt 40-tal motionsyrkanden i olika läkemedelsfrågor från den allmänna motionstiden 2004. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 15 reservationer.

Utskottet behandlade i betänkande 2005/06:SoU4 Vård i livets slutskede regeringens skrivelse 2004/05:166 och en motion som väckts med anledning av skrivelsen. Vidare behandlades 25 motionsyrkanden om vård i livets slutskede från de allmänna motionstiderna 2003, 2004 samt 2005. I skrivelsen behandlas bl.a. frågan om en gemensam etisk grund för palliativ vård, vissa organisatoriska frågor samt huvudmännens roll och ansvar. Utskottet höll en offentlig utfrågning om vård i livets slutskede med representanter från organisationer och myndigheter som arbetar med dessa frågor. Utskottet avstyrkte de aktuella motionsyrkandena och ansåg att skrivelsen borde läggas till handlingarna. I betänkandet finns 2 reservationer.

I betänkande 2005/06:SoU6 Psykiatri behandlades drygt 150 motionsyrkanden om vård av och omsorg om psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade personer. Merparten av motionerna var väckta under allmänna motionstiderna 2004 och 2005.

Utskottet föreslog, med anledning av en rad motioner, ett tillkännagivande till regeringen. I tillkännagivandet konstaterade utskottet att Psykansvarskommittén vid sin belysning av situationen inom rättspsykiatrin funnit en rad problem hänförliga till nuvarande system för ansvar för och organisation av den rättspsykiatriska vården. Enligt utskottets mening bör regeringen skyndsamt utreda hur hela eller delar av det finansiella ansvaret för den rättspsykiatriska vården skulle kunna övergå till staten samt snarast därefter återkomma till riksdagen i ärendet. Utskottet anser att man i det sammanhanget bör beakta frågor som rör organisation, samordning, samverkan och kvalitetsutveckling på området. Övriga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 25 reservationer och 4 särskilda yttranden.

I betänkande 2005/06:SoU8 Tandvårdsfrågor behandlade utskottet ett 80-tal motionsyrkanden om olika tandvårdsfrågor från de allmänna motionstiderna 2003, 2004 och 2005. Motionerna rörde framför allt frågor om tandvårdsförsäkringen samt avvecklingen av amalgam som tandvårdsmaterial. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden, bl.a. med hänvisning till direktiven för Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (dir. 2005:136). I betänkandet finns 14 reservationer.

I betänkande 2005/06:SoU9 Vårdplanering behandlade utskottet 6 motionsyrkanden rörande vårdplanering från de allmänna motionstiderna 2004 och 2005. Socialutskottet gjorde i maj 2005 en studieresa till Dalarna. I samband med en föredragning av företrädare för Dalarnas forskningsråd kom frågan upp om hur den vårdplanering som föreskrivs enligt lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård fungerar i praktiken. Mot bakgrund av de intryck utskottet fick under studieresan beslöts att under hösten 2005 anordna en intern utfrågning på temat vårdplanering. Utskottet konstaterade dels att samordningen mellan landsting och kommun i många fall brister i samband med att personer skrivs ut från slutenvården, dels att vårdplanering inte genomförs på det sätt som var avsett genom de lagändringar som infördes fr.o.m. den 1 juli 2003. Utskottet avstyrkte motionerna med hänvisning till att Socialstyrelsen inom kort avsåg att besluta nya föreskrifter rörande vårdplanering.

I betänkande 2005/06:SoU10 Legitimation och skyddad yrkestitel behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2005/06:43 och 3 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlades 15 motionsyrkanden från allmänna motionstiderna 2004 och 2005. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag i propositionen som bl.a. avsåg ändringar i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Ändringarna innebär i huvudsak att en rätt till legitimation införs för yrkesgrupperna audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer samt att skyddad yrkestitel införs för legitimationsyrkena optiker, kiropraktor och naprapat.

Utskottet föreslog vidare ett tillkännagivande till regeringen om att frågan om legitimation för cytodiagnostiker bör utredas mycket skyndsamt. Detta kunde enligt utskottet ske inom ramen för den av regeringen aviserade utredningen om framtida behörighetsregler eller på annat lämpligt sätt. Utskottet ansåg att regeringen därefter snarast bör återkomma till riksdagen. Övriga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 4 reservationer.

I betänkande 2005/06:SoU11 Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd behandlade utskottet regeringens proposition 2005/06:54. Justitieutskottet yttrade sig över propositionen och behandlade och överlämnade i samband därmed 4 motionsyrkanden om personskydd som väckts under den allmänna motionstiden 2005. Socialutskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ny sekretessbrytande regel i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Enligt den föreslagna regeln skall personal inom hälso- och sjukvården, både i allmän och i enskild tjänst, vara skyldig att på begäran lämna ut sådana uppgifter som Säkerhetspolisen behöver i ett särskilt fall i verksamhet för personskydd för riksdagens ledamöter, statschefen och övriga medlemmar av kungahuset, statsråd, statssekreterare och kabinettssekreterare. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 2 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Utskottet ställde sig i betänkande 2005/06:SoU13 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar bakom regeringens strategi i proposition 2005/06:50. Som ett led i arbetet med att uppnå målet för smittskyddet – dvs. att tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar – bör syftet med strategin vara att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur. Vidare tillstyrkte utskottet förslagen om lagändringar för att motverka uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade sjukdomar. Det innebär att det i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt tandvårdslagen (1985:125) införs krav på att vården skall vara av god hygienisk standard. I smittskyddslagen (2004:168) ges vidare regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen möjlighet att föreskriva om uppgifter av betydelse för smittskyddet som skall anges i anmälan av anmälningspliktiga sjukdomar. Därtill klargörs smittskyddsläkarens uppgifter beträffande vårdrelaterade sjukdomar. I betänkandet avstyrkte utskottet dessutom 3 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. I betänkandet finns 3 reservationer.

I betänkande 2005/06:SoU14 Anmälningsskyldighet, säkerhet och tillsyn inom psykiatrisk tvångsvård behandlade utskottet proposition 2005/06:63 och 5 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Ändringarna innebär i huvudsak att det införs krav på att en god säkerhet skall tillgodoses i verksamheten, att det på varje sjukvårdsinrättning skall finnas någon som har ansvar för säkerhetsfrågorna (säkerhetsansvarig) samt att den nuvarande ordningen med krav på tillstånd från regeringen att bedriva viss rättspsykiatrisk vård avskaffas och ersätts med en allmän anmälningsskyldighet. Vidare innebär ändringarna att Socialstyrelsens tillsynsansvar utvidgas till att även omfatta frågor om säkerhet inom den psykiatriska tvångsvården. Utskottet tillstyrkte även regeringens lagförslag i övrigt samt avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 4 reservationer.

I betänkande 2005/06:SoU15 Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m. behandlade utskottet regeringens proposition 2005/06:70. Vidare behandlades 2 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen samt 30 motionsyrkanden från allmänna motionstiderna 2004 och 2005. Utskottet ställde sig bakom föreslagna lagändringar för att genomföra EG-direktiv på läkemedelsområdet. Syftet med ändringarna är dels att förenkla och förtydliga kraven för godkännande av läkemedel för försäljning, dels att utveckla den inre marknaden för läkemedel i EU. Definitionen av begreppet läkemedel ändras. Ändringen innebär bl.a. att homeopatika kommer att omfattas av begreppet. Förbud mot marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten införs vidare liksom förbud mot marknadsföring av humanläkemedel som inte godkänts för försäljning. Läkemedelsverket skall i fortsättningen ha tillsyn över marknadsföringen av läkemedel. Detta gäller även marknadsföring som förekommer i tv och som i dag övervakas av Konsumentombudsmannen. I betänkandet finns 10 reservationer och 1 särskilt yttrande.

I betänkande 2005/06:SoU16 Genetisk integritet m.m. behandlade utskottet regeringens proposition 2005/06:64 samt 13 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlades 39 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2005. Utskottet ställde sig i huvudsak bakom regeringens förslag till lag om genetisk integritet m.m. Den nya lagen skall vara en samlad lag för genetisk undersökning och information inom hälso- och sjukvården och medicinsk forskning samt genterapi m.m. Den skall även reglera befruktning utanför kroppen och insemination. Lagen föreslås ersätta lagen (1991:114) om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar, lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa, lagen (1984:1140) om insemination och lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen. Kommersialisering av humanbiologiskt material föreslogs också bli reglerat i den nya lagen. Utskottet avstyrkte regeringens förslag om en generell sekretessregel på försäkringsområdet. Utskottet förutsatte att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag, i varje fall såvitt avser genetisk undersökning och information. Vidare förutsatte utskottet att förslaget lämnas till riksdagen i sådan tid att bestämmelsen kan träda i kraft senast den 1 januari 2007. Utskottet tillstyrkte i huvudsak övriga lagförslag. Samtliga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 16 reservationer och 3 särskilda yttranden.

I betänkande 2005/06:SoU17 Hälso- och sjukvårdsfrågor behandlades ca 320 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2005, jämte en motion vardera från de allmänna motionstiderna 2003 och 2004. Utskottet föreslog med anledning av ett antal motioner ett tillkännagivande om behovet av att samla samtliga föreskrifter som gäller patientens ställning och rättigheter på ett och samma ställe. En sådan ordning skulle enligt utskottet underlätta för både patienter och vårdpersonal. Övriga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet finns 50 reservationer och 12 särskilda yttranden.

Utskottet tillstyrkte i betänkande 2005/06:SoU23 Rikssjukvård regeringens förslag i proposition 2005/06:73 att rikssjukvård skall avse hälso- och sjukvård som bedrivs av ett landsting och som samordnas med landet som upptagningsområde. Enligt förslaget skall Socialstyrelsen fastställa vilken hälso- och sjukvård som utgör rikssjukvård. Rikssjukvården skall vidare samordnas till enheter där en hög vårdkvalitet och en ekonomiskt effektiv verksamhet kan säkerställas. För att bedriva rikssjukvård skall det krävas tillstånd från Socialstyrelsen. Tillståndet skall vara tidsbegränsat och förenat med villkor. Utskottet avstyrkte 15 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen och 2 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2005. I betänkandet finns 8 reservationer och 1 särskilt yttrande.

I betänkande 2005/06:SoU28 Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m. behandlade utskottet regeringens proposition 2005/06:195 Elektroniska kommunikationstjänster m.m. inom psykiatrisk tvångsvård samt 2 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag när det gäller vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård att chefsöverläkaren – om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada – skall kunna besluta dels att inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, dels att övervaka försändelser från en patient. Utskottet tillstyrkte även i övrigt regeringens förslag. Motionsyrkandena avstyrktes. I betänkandet finns två reservationer.

Utskottet ställde sig i betänkande 2005/06:SoU29 Genomförande av EG-direktivet om kvalitet och säkerhet hos blod och blodkomponenter bakom regeringens förslag i proposition 2005/06:141. Propositionen innehåller förslag som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter och om ändring av direktiv 2001/83/EG.

Utskottet behandlade i betänkande 2005/06:SoU30 Nationell IT-strategi för vård och omsorg regeringens skrivelse 2005/06:139 och 15 motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen. I skrivelsen redogör regeringen för en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Strategin är i första hand inriktad på insatser inom hälso- och sjukvården och den del av omsorgsverksamheterna som angränsar till hälso- och sjukvårdens verksamhet. Utgångspunkten för insatserna som slås fast i strategin är att IT är ett av de viktigaste verktygen för att förnya och utveckla vård- och omsorgsverksamheterna. Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet kan kraftigt förbättras genom användning av olika former av IT-stöd. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 5 reservationer.

Folkhälsopolitik

I betänkande 2005/06:SoU12 Nationell alkoholhandlingsplan behandlade utskottet regeringens proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner vad gäller alkoholhandlingsplanen. Vidare behandlades 40 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen samt ca 90 motionsyrkanden rörande olika alkoholfrågor från i huvudsak den allmänna motionstiden 2005. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till huvudinriktning av alkoholpolitiken innefattande ett övergripande mål och ett antal särskilt prioriterade delmål. Samtliga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 34 reservationer och 5 särskilda yttranden. Den del av propositionen som rör narkotikahandlingsplanen behandlades av det sammansatta justitie- och socialutskottet i betänkande 2005/06:JuSoU1 Svensk narkotikapolitik.

I betänkande 2005/06:SoU18 Folkhälsa behandlade utskottet 1 motionsyrkande från den allmänna motionstiden 2004, ett drygt 80-tal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2005 samt 1 motionsyrkande väckt med anledning av proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner. Utskottet avstyrkte samtliga motioner. I betänkandet finns 23 reservationer och 7 särskilda yttranden.

I betänkande 2005/06:SoU20 Några smittskyddsfrågor behandlade utskottet 10 motionsyrkanden som väckts med anledning av regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 7 reservationer.

I betänkande 2005/06:SoU27 Fågelinfluensa (H5N1) behandlade utskottet regeringens proposition 2005/06:199. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag att riksdagen bör godkänna regeringens föreskrifter i förordningen (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1 fr.o.m. den 15 mars 2006. För att sjukdomens beteckning skall bli mer korrekt ur ett medicinskt perspektiv skall den betecknas fågelinfluensa (H5N1). Vidare tillstyrkte utskottet att fågelinfluensa (H5N1) anges som en allmänfarlig sjukdom i bilaga 1 till smittskyddslagen.

Barnpolitik

I betänkande 2005/06:SoU5 Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor behandlade utskottet Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige (framst. 2004/05: RRS19). I betänkandet behandlades vidare elva motionsyrkanden som väckts med anledning av framställningen samt ca 130 motionsyrkanden i olika barnfrågor från allmänna motionstiderna 2003, 2004 och 2005.

Ett enigt utskott föreslog med anledning av Riksrevisionens styrelses framställning och 3 motionsyrkanden (m och v) ett tillkännagivande till regeringen av innebörd att regeringen skall dels återkomma till riksdagen med förslag till mer precisa mål knutna till strategin för förverkligande av barnkonventionen, dels förbättra sin redovisning av utfallet i förhållande till strategin. Övriga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet finns 24 reservationer och 5 särskilda yttranden.

Handikappolitik

I betänkande 2005/06:SoU7 Tilläggsdirektiv till Assistanskommittén (S 2004:06) behandlades ett utskottsinitiativ, väckt med stöd av 3 kap. 7 § riksdagsordningen. Ett enigt utskott föreslog att Assistanskommittén (S 2004:06) genom tilläggsdirektiv ges i uppdrag att analysera och redovisa för- och nackdelar med ett samlat kostnadsansvar och ansvar för en och samma huvudman, staten, avseende personlig assistans.

I betänkande 2005/06:SoU22 Handikappfrågor behandlade utskottet i förenklad form ca 110 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2004 och 2005. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden med hänvisning till att behandlingen av den aviserade skrivelsen Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken samt de aviserade propositionerna Stärkt rättssäkerhet för äldre och personer med funktionshinder, m.fl. och Försöksverksamhet med alternativ till färdtjänst senare i vår inte borde föregripas. I betänkandet finns 2 särskilda yttranden.

I betänkande 2005/06:SoU24 Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken behandlade utskottet regeringens skrivelse 2005/06:110 samt 75 motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 28 reservationer, varav alla utom en är gemensamma från m, fp, kd och c, och 4 särskilda yttranden.

I betänkande 2005/06:SoU25 Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2005/06:92 samt 9 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Utskottet ställde sig bakom propositionen samt föreslog, med bifall till 3 motionsyrkanden, ett tillkännagivande till regeringen. Utskottet ansåg att den av regeringen aviserade utvärderingen av försöksverksamheten skall ske i samarbete med handikapporganisationerna samt skall omfatta dels frågan om försöksverksamheten skett på bekostnad av beviljande av färdtjänst, dels frågan om försöksverksamheten inneburit att arbetet med att göra kollektivtrafiken tillgänglig för fler eftersatts. Övriga 6 motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet finns 2 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Äldrepolitik

I betänkande 2005/06:SoU21 Äldrefrågor behandlade utskottet i förenklad form ca 150 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2004 och 2005. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden med hänvisning till att behandlingen av de aviserade propositionerna Utvecklingsplan för äldreomsorgen och Stärkt rättssäkerhet för äldre och personer med funktionshinder, m.fl., som aviserat till senare i vår, inte borde föregripas. I betänkandet finns 2 särskilda yttranden.

I betänkande 2005/06:SoU26 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre behandlade utskottet regeringens proposition 2005/06:115 och ett 90-tal motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen samt 2 yrkanden från den allmänna motionstiden 2005 om äldres läkemedel. Utskottet välkomnade utvecklingsplanen som fokuserar på insatser inom sex utvecklingsområden: vården och omsorgen om de mest sjuka äldre, rätten till ett bra boende, kommunernas vård och omsorg, nationell likvärdighet och lokal utveckling, förebyggande insatser samt personal- och kompetensförsörjning. Utskottet ansåg vidare att det är viktigt att kommuner, landsting och stat har en gemensam syn på utvecklingsbehoven. Utskottet delade även regeringens bedömning att insatser under de närmaste tio åren krävs för att verka för en ambitionshöjning och förbättringar av kvalitet, tillgänglighet, jämställdhet och mångfald inom vård och omsorg om äldre i hela landet.

Utskottet ställde sig i princip bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen. Lagändringarna innebär att kravet på regeringens medgivande när ett landsting överlåter hemsjukvården till en kommun tas bort. Vidare skall landstingen och kommunerna samverka, och landstingen skall avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksamheter. Detsamma gäller i ordinärt boende om kommunerna ansvarar för den vården. I lagen förtydligas också att god vård även innebär att tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vidare införs en ny bestämmelse om att landsting och kommun skall samverka så att enskilda får den vård och behandling m.m. som deras tillstånd fordrar. Utskottet tillstyrkte även regeringens lagförslag i övrigt och avstyrkte samtliga motioner. I betänkandet finns 46 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Socialtjänstpolitik

I betänkande 2005/06:SoU19 Socialtjänst behandlade utskottet drygt 200 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2004 och 2005.

Ett enigt utskott föreslog med anledning av motioner två tillkännagivanden till regeringen. För det första skall regeringen, när den återkommer med ett lagförslag med anledning av betänkandet Källan till en chans – Nationell behandlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SOU 2005:81) ta hänsyn till barnperspektivet och där behandla frågor om inhämtande av barns synpunkter. För det andra bör regeringen i regleringsbrev till Socialstyrelsen påtala vikten av att berörda tillsynsmyndigheter uppmärksammar och följer upp hur verksamheter med anmälningsskyldighet kan bli bättre på att upptäcka och anmäla misstanke om barnmisshandel. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden. I betänkandet finns 52 reservationer och 3 särskilda yttranden.

Utskottet behandlade i betänkande 2005/06:SoU31 Socialtjänst (förnyad behandling), sedan kammaren återförvisat betänkande 2005/06:SoU19 Socialtjänst till utskottet för ytterligare beredning, på nytt drygt 200 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna åren 2004 och 2005. Betänkandet är till sitt innehåll detsamma som SoU19, dock med de ändringar och tillägg som föranletts av den ytterligare beredningen.

Ett enigt utskott föreslog med anledning av motioner tre tillkännagivanden till regeringen. Utskottet utgick ifrån att ett lagförslag, innebärande en skärpning av socialnämndens ansvar för brottsoffer, skall kunna presenteras under hösten. Övriga två tillkännagivanden överensstämmer med dem som redovisats för betänkande SoU19. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden. I betänkandet finns 47 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Övriga frågor

I betänkande 2005/06:SoU3 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2004, m.m. behandlades regeringens skrivelse 2004/05:125 och en motion som väckts med anledning av skrivelsen samt en motion från allmänna motionstiden hösten 2004. Utskottet avstyrkte de båda motionerna och ansåg att skrivelsen inte borde föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. I betänkandet finns 3 reservationer.

I betänkande 2005/06:SoU32 Uppskov med behandling av ärenden gör utskottet en framställan till kammaren om att riksdagen skall besluta medge att behandlingen av ärenden får skjutas upp till riksmötet 2006/07.

Yttranden

I yttrande 2005/06:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg till finansutskottet redovisade socialutskottet sin uppfattning rörande regeringens förslag till ram för utgiftsområde 9 i budgetpropositionen för 2006 jämte motionsyrkanden såvitt avsåg utskottets beredningsområde. Socialutskottet förordade att utgiftsområdet skulle tillföras ytterligare 5 miljoner kronor i enlighet med två motionsyrkanden (s, v, mp). Vidare ansåg utskottet i enlighet med två motionsyrkanden (s, v, mp) att den preliminära fördelningen av utgifter för 2007 och 2008 borde höjas med 2 miljoner kronor i förhållande till förslaget i budgetpropositionen. Enligt utskottet borde övriga motioner som behandlades i yttrandet avstyrkas. Fyra avvikande meningar lämnades.

Yttrande 2005/06:SoU2y Utvecklingen inom den kommunala sektorn till finansutskottet avsåg regeringens skrivelse 2004/05:102 och 6 motionsyrkanden som berörde utskottets beredningsområde. Socialutskottet ansåg att motionsyrkandena borde avstyrkas. Fyra avvikande meningar avlämnades.

I yttrande 2005/06:SoU3y Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi­ – Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter till justitieutskottet över regeringens proposition 2005/06:68, ansåg utskottet det självklart att Sverige godkänner ett fakultativt protokoll till barnkonventionen som avser att ge barn ett utökat skydd mot människohandel, olagliga adoptioner, barnprostitution och barnpornografi.

Yttrande 2005/06:SoU4y Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige till justitieutskottet avsåg regeringens proposition 2005/06:144 och ett antal motioner från de allmänna motionstiderna 2004 och 2005 rörande krav på åtgärder för svenska barn som befinner sig i vanmakt utomlands. Utskottet tillstyrkte propositionen och föreslog att motionerna borde avstyrkas såsom i huvudsak tillgodosedda genom de föreslagna ändringarna i passlagen.

Yttrande 2005/06:SoU5y Ingripanden mot unga lagöverträdare till justitieutskottet avsåg regeringens proposition 2005/06:165. Utskottet ställde sig bakom förslagen i propositionen bl.a. innefattande att tillämpningsområdet för påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten begränsas så det reserveras för dem som har ett reellt vårdbehov. Utskottet avstyrkte bifall till de motionsyrkanden som behandlades i yttrandet. Tre avvikande meningar avlämnades.

I yttrande 2005/06:SoU6y Barn som bevittnat våld till justitieutskottet över regeringens proposition 2005/06:166 uttalade utskottet bl.a. att det finns all anledning att klarlägga direkt i lagtexten att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Utskottet avstyrkte bifall till det motionsyrkande som behandlades i yttrandet. En avvikande mening avlämnades.

I yttrande 2005/06:SoU7y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2005/06:75 kommenterade socialutskottet regeringens redovisning av beredningen av tre av riksdagens skrivelser. Utskottet uttalade kritik bl.a. mot att regeringen dröjt med att vidta beredningsåtgärder med anledning av vissa av utskottets tillkännagivanden.

Yttrande 2005/06:SoU8y Utvecklingen inom den kommunala sektorn till finansutskottet avsåg regeringens skrivelse 2005/06:102 och 7 motionsyrkanden som berörde utskottets beredningsområde. Socialutskottet ansåg att motionsyrkandena borde avstyrkas. Fyra avvikande meningar och ett särskilt yttrande avlämnades.

EU-frågorna

Utskottet har på olika sätt försökt skaffa sig god överblick över utvecklingen inom EU och information inför kommande ministerrådsmöten inom utskottets ansvarsområde. Utskottets kansli bevakar dokument från EU samt EU-nämndens dagordningar och de dokument som presenteras för EU-nämnden. Detta redovisas fortlöpande för utskottets ledamöter. Kansliet har vidare upprättat en promemoria över aktuella EU-frågor inom utskottets beredningsområde. Promemorian uppdateras årligen.

Den 29 november 2005 lämnade statssekreterare Annika Nilsson och medarbetare information inför EU:s ministerråd den 8–9 december.

Den 14 februari 2006 informerade direktör Zsuzsanna Jakab från Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC om myndighetens organisation och verksamhet.

Den 7 mars 2006 genomfördes en intern utfrågning om EU:s grönbok Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar (KOM [2005] 637). Inbjudna var företrädare för Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut.

Den 21 mars informerade statssekreterare Kent Waltersson och medarbetare om Fakta PM Förordning om läkemedel för avancerad terapi.

Den 9 och 11 maj 2006 genomfördes interna utfrågningar om EU:s grönbok om förbättring av befolkningens psykiska hälsa (KOM [2005] 484). In-bjudna den 9 maj var företrädare för Institutet för psykosocial medicin och SPES, Suicid prevention och efterlevandestöd. Inbjudna den 11 maj var företrädare för Barnombudsmannen, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och Socialdepartementet.

Den 16 maj 2006 lämnade statssekreterare Annika Nilsson och medarbetare information inför ministerrådet den 1–2 juni.

Utskottsutfrågningar

Den 21 september 2005 genomfördes en offentlig utfrågning om vård i livets slutskede. De inbjudna var företrädare för Karolinska Institutet, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Svensk förening för palliativ medicin (SFPM), Nationella rådet för palliativ vård och Socialdepartementet.

Den 20 oktober 2005 genomfördes en sluten utfrågning på temat vårdplanering. De inbjudna var företrädare för Dalarnas forskningsråd, Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen.

I januari 2003 beslutade socialutskottet att inleda ett arbete på narkotikaområdet som skall pågå under hela valperioden och genomföras i nära samarbete med justitieutskottet. Inom ramen för detta narkotikaprojekt genomfördes den 24 november 2005 en intern utfrågning på temat missbruksvård. De inbjudna var företrädare för Muminprojektet, Lunds universitet, Beroendecentrum i Örebro samt Utredningen om en vårdöverenskommelse om missbrukarvården (SOU 2005:82).

Inom ramen för det ovan beskrivna narkotikaprojektet genomfördes vidare den 16 februari 2006 en offentlig utfrågning om tillgången på narkotika. De inbjudna var företrädare för Mobilisering mot narkotika, Tullverket, Rikskriminalpolisens narkotikarotel och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

 

Studieresor, studiebesök, information m.m.

En delegation från socialutskottet företog under tiden 5–7 februari 2006 en studieresa till Vilnius, Litauen. Syftet med resan var att ledamöterna skulle bli informerade om den politiska och ekonomiska utvecklingen i landet och att studera dels barnpolitiska frågor, dels smittskyddsfrågor.

Den 12–13 juni 2006 gjorde utskottet en studieresa till Gotland. Utskottet fick bl.a. information från social- och omsorgsförvaltningen vid Gotlands kommun. Utskottet besökte vidare länsstyrelsen och erhöll där information om länsstyrelsens tillsynsarbete på det sociala området. Dessutom besökte utskottet AB Svenska spel och fick där tillfälle att diskutera möjligheterna att motverka spelberoende.

Den 18 oktober 2005 besökte utskottet Systembolaget. Utskottet fick information om aktuella frågor bl.a. försäljningsutveckling, utveckling av butikerna, kundservice och effektiviserad ålderskontroll.

Den 15 november 2005 besökte utskottet Folkhälsoinstitutet för ett temaseminarium om folkhälsa.

Den 7 mars 2006 besökte utskottet Apoteket AB. Utskottet fick information om bl.a. Apotekets verksamhetsutveckling, läkemedelsförteckningen och gjorda tillgänglighetsförbättringar.

Den 21 september 2005 uppvaktades utskottet av företrädare för RFHP, Riksförbundet för hivpositiva. Den 13 oktober 2005 uppvaktades utskottet av företrädare för Läkemedelsindustriföreningen, Sveriges Farmacevtförbund och Svensk Dagligvaruhandel som framförde synpunkter gällande detaljhandeln med läkemedel. Den 18 oktober 2005 informerade Barnombudsmannen om aktuella frågor i verksamheten. Den 25 oktober 2005 lämnade företrädare för Riksrevisionen information om framställning 2004/05:RRS19 angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige. Samma dag uppvaktades utskottet av företrädare för Aging Research Centre vid Karolinska Institutet och Centre for Health Equity Studies vid Karolinska Institutet/Stockholms universitet. Den 8 november 2005 informerade nationelle psykiatrisamordnaren Anders Milton om sitt arbete. Den 17 januari 2006 lämnade företrädare från MIA, Myndigheten för internationella adoptioner, information om verksamheten. Samma dag uppvaktades utskottet av Riksföreningen för klinisk cytologi och Naturvetareförbundet som framförde synpunkter med anledning av proposition 2005/06:43 Legitimation och skyddad yrkestitel. Den 26 januari 2006 uppvaktades utskottet av SoRad, Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet. Den 16 februari 2006 informerade Handikappombudsmannen om verksamheten. Den 22 februari 2006 informerade folkhälsominister Morgan Johansson med medarbetare om smittläget och arbetet för att motverka spridning av fågelinfluensa (H5N1). Den 14 mars informerades utskottet av verkställande direktören Tija Torpe från Infomedica AB om Internetportalen www.sjukvardsradgivningen.se. Den 16 mars 2006 uppvaktades utskottet av företrädare för Sveriges Försäkringsförbund i anslutning till beredningen av proposition 2005/06:64 Genetisk integritet m.m. Den 11 maj 2006 uppvaktades utskottet av företrädare för Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter med anledning av beredningen av proposition 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg av äldre. Den 16 maj 2006 informerade verkställande direktören Jesper Kärrbrink med medarbetare om AB Svenska spels verksamhet.

Utländska besök

Under våren 2006 tog företrädare för utskottet emot Finlands riksdags framtidsutskott, ledamöter från det brittiska parlamentet och regionalpolitiker från Georgien.

Under våren 2006 sammanträffade företrädare för utskottet med en vice talmansdelegation från det polska parlamentet.

Den 17–19 maj 2006 hade Europarådets parlamentariska församlings socialutskott möte i riksdagen. I samband med detta medverkade socialutskottets ordförande i ett seminarium om barnfrågor den 18 maj.

Uppföljning och utvärdering

De aktiviteter som redovisats i det föregående i form av utfrågningar, information, studieresor och studiebesök utgör viktiga led i utskottets fortlöpande arbete med uppföljning och utvärdering. Såsom framgår ovan har vissa aktiviteter skett inom ramen för det särskilda narkotikaprojekt som under valperioden genomförts i nära samarbete med justitieutskottet. Detta arbete har under riksmötet avslutats med ett sammansatt utskott och betänkandet 2005/06:JuSoU1 Svensk narkotikapolitik.

Utskottets arbete med betänkandet 2005/06:SoU9 Vårdplanering är att betrakta som en uppföljning av hur en lagändring gällande vårdplanering har utfallit i praktiken.  

Ett annat viktigt led i uppföljningsarbetet är granskning föranledd av regeringens årliga skrivelse till riksdagen med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Utskottet yttrade sig till konstitutionsutskottet med anledning av skrivelsen (2005/06:SoU7y).

I den ordinarie ärendehanteringen ingår vidare en omfattande uppföljning i form av underhandskontakter via kansliet med myndigheter, institutioner, organisationer m.m. som redovisas för utskottet. Inom utskottets beredningsområde ligger också myndigheter med särskilt ansvar för uppföljning av beslutade reformer.

 

 

 

Elanders Gotab, Stockholm  2006